Skip to: Site menu | Main content

 

 

 

 

جمعی از مائوئیستهای ایران

به سر هر کوه که میروی باید آواز دیگری سر دهی!(١)*

 مائو و مسئله دهقانی در چین

در بخش گذشته این نوشته که با نام درباره رفیق مائو نشر یافت، درباره دیدگاه مائوتسه دون در مورد طبقه کارگر و نقش و وظیفه این طبقه در انقلاب چین  صحبت کردیم. در این مقاله به مسئله دهقانی و چگونگی رهبری دهقانان بوسیله طبقه کارگر میپردازیم.

ادامه

***************************

دیالکتیک ماتریالیستی  و ماتریالیسم پراتیک(11)

بخش دوم- نظریه بازتاب

پ-  نکاتی در مورد کتاب ماتریالیسم و امپریوکریتیسیسم
 بیگی به نقد لنین ادامه میدهد:
«در طی مقاله روشن خواهم کرد که مشرب فلسفی لنین در اثر نامبرده ماتریالیسمی است که وجوه اساسی اش را از ماتریالیستهای ماقبل مارکس اتخاذ نموده و عملا تمام ایراداتی که مارکس به فوئرباخ قائل شد، شامل اندیشه های فلسفی لنین نیز میگردد.» (
ما در زیر به این ایرادات بیگی رسیدگی خواهیم کرد و تفاوت ماتریالیسمی را که بیگی م

ادامه

***************************

نگاهی به نظرات «اسطوره شناسان» اقتصاد ایران(5)
بخش اول

قسمت پنجم- تقابل با رویزیونیستها یا با مارکسیست- لنینستها

در قسمت چهارم، نظرات حکمت را در مورد ایراد نخست که رابطه بین ماهیت (یا جوهر) و اشکال بروز بود، ذکر کردیم. اکنون به ایرادی که حکمت خود به عنوان دومین ایراد ممکن، به نظرات خود وارد کرده و مقابل آن موضع گیری میکند، می پردازیم.

ادامه

***************************

دیالکتیک ماتریالیستی  و ماتریالیسم پراتیک(10)

ب-  چرا «ماتریالیسم پراتیکی»؟
همان گونه که در قسمت نخست این نوشته گفتیم در بخش دوم ، ما به مقاله ی آقای محمود بیگی با نام نظریه انعکاس و انعکاس آن در نزد لنین(1) میپردازیم.

ادامه

***************************

نگاهی به نظرات «اسطوره شناسان» اقتصاد ایران ( 4 )
بخش اول

 قسمت چهارم- ارزش اضافی و استثمار

حکمت که حفظیات فراوان از «کاپیتال» و «کاپیتالیسم» دارد بر خود لازم میداند که «فراموش کاران» جنبش کمونیستی را که گویا و« متاسفانه» داخل کشور خود فقط  «نیمه مستعمره» و یا «وابسته بودن» نظام تولیدی و حکومت آن به امپریالیسم و بیرون آن  هم «استعمار» و «امپریالیسم» را می شناسند- چیزهایی که البته خوشایند وی و حضرات سهندی ها نیست-  در مورد مسئله ی سرمایه و ارزش اضافی روشن کند.  ظاهرا وی  بشدت نگران این است که مبادا طبقه ی کارگر و روشنفکران آن ندانند که این طبقه را استثمارمیکنند!؟ از این رو در ادامه مطالب خویش و بار دیگر به حرافی در مورد مسئله ارزش اضافی و استثمار میپردازد و این بار از طریق مرور دو فرمول عام سرمایه یعنی فرمول گردش و فرمول تولید. و این علیرغم در بوق و کرنا کردن وی در مورد عدم «تکرار مفاهیم عام» مارکسیستی و تحلیل مشخص از شرایط ویژه ایران است.(1)

ادامه

***************************

دیالکتیک ماتریالیستی  و ماتریالیسم پراتیک(9)

بخش دوم: نظریه ی بازتاب


الف- پیشینه ی مختصر یک نظریه ی مجعول 
پیش از آنکه در این بخش به مقاله ی آقای محمود بیگی بپردازیم نگاهی میکنیم به تاریخ نظریه ی بی مسمایی به نام ماتریالیسم پراتیک که گویا و تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد به دو شخص بر میگردد، یکی عبداله مهتدی و دیگری منصور حکمت.

ادامه

***************************

نگاهی به نظرات «اسطوره شناسان» اقتصاد ایران (3)
بخش اول
3- سرمایه داری و دو جنبه عام و خاص آن

حکمت در دو جزوه خود و در بخش های« پیشگفتار»، « مقدمه» و نیز «سخنی با خوانندگان» مطالب گوناگونی را در مورد مرحله انقلاب، طبقات درگیر در آن، شکل حکومت آینده و وظایف آن و... به شکلی التقاطی  و درهم و برهم عنوان میکند. مطالبی که با تحریف نظرات مخالف، مغلطه های فراوان و مانورهای آگاهانه میان نظرات مختلف و مخالف و نیز یک ژست «چپ» همراه است. اگرچه، ترسیم مواضع واقعی وی با استفاده از این دو جزوه نیز کار دشواری نیست، اما اگر مطالب این دو جزوه با نوشته های بعدی او و

ادامه

***************************

دیالکتیک ماتریالیستی  و ماتریالیسم پراتیک(8)
پیوست های بخش اول

پیوست یک
 تفاوت نظریه و عقیده از دیدگاه خسروی- مثال: برابری حقوق زنان با مردان
یکی از مقالات کتاب خسروی  بنام « نظریه  و عقیده» در باره تفاوت میان این دو مفهوم است. از نظر وی تفاوت نظریه و عقیده در این است که نظریه درباره واقعیتی مستقل از ماست. در حالیکه عقیده ( از نظر خسروی کمابیش به معنی ایدئولوژی) درباره واقعیتی مستقل از ما نیست و صرفا نظرات شخصی، گروهی یا طبقاتی درباره «تنظیم حالتی از امور» است. یکی میگوید این طور باشد بهتر است و دیگری میگوید اگر آن طور باشد بهتر است. اما در خارج از ذهن آنها هیچ واقعیتی، عقایدشان را پشتیبانی(یا ساپورت)

ادامه

***************************

نگاهی به نظرات «اسطوره شناسان» اقتصاد ایران(2)
بخش اول-  بورژوازی ملی


لنینسم دروغین حکمت(ادامه)
ما در نخستین پاره ی این نوشته نکاتی را در مورد اینکه چگونه حکمت در مقاله اش به نیرنگ وانمود میکند که یک لنینیست است، و خود و دارودسته اش را پیرو خط بلشویکها مینامد، بازگو کردیم. اینک به بیان نکاتی دیگر که ماهیت دروغین این ادعای حکمت را از همین نخستین دوره روشن میکند، میپردازیم. بررسی ما نشان خواهد داد که«مارکسیسم انقلابی» وی و آنچه بطور غیر آشکار در صدد  تبلیغ و ترویج آن هست، چیزی جز ترتسکیسم مخرب و منحط  نبوده که زیر انبوهی از ادعاهای پوشالی وی مینی بر اعتقاد به مارکسیسم- لنینسم پنهان شده است.

ادامه

***************************

دیالکتیک ماتریالیستی  و ماتریالیسم پراتیک(7)

ذ- تزهای مارکس درباره فوئرباخ
واکنون میرسیم به تزهای مارکس. یعنی آن تزهایی که مورد استناد ماتریالیستهای پراتیکی و از جمله جناب خسروی و نیز دسته های گوناگون پراکسیسی هاست:

ادامه

***************************

دیالکتیک ماتریالیستی  و ماتریالیسم پراتیک(6)

خ-  فوئر باخ  
  جناب خسروی تازه بدوران رسیده در مورد فوئرباخ فیلسوف که جایگاهی شناخته شده در فلسفه ی آلمان و نیز تاریخ فلسفه دارد، چنین افاده میفرمایند:  

ادامه

***************************

بضاعت حقیرانه

نقد « سنتز نوین » باب آواکیان

***************************

تراژدی و مضحکه ی  جمهوری اسلامی(4)

 تضادهای درون هیئت حاکمه جمهوری اسلامی

سوی دیگر این تقابل، هیئت حاکمه جمهوری اسلامی است. پس از انتخاب روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران، تضادهای درونی هیئت حاکمه مدتی کوتاه دچار افت گردیده و هر گروه به ارزیابی وضعیت خود پیش و پس از انتخابات پرداخت و مردم، انتخابات و نتایج آن، و بالاخره چگونگی تقسیم قدرت را رصد کرد. این دوره ای بود بس کوتاه. سپس این تضادها دوباره با قدرت و فشارهر چه بیشتر و عمدتا با فعالیت هر چه وسیع تر  باند خامنه ای  برای کنترل اوضاع  سر بلند کردند.

ادامه

***************************

تراژدی و مضحکه ی  جمهوری اسلامی (3 )
امپریالیستها و هیئت حاکمه ایران

در بخش پیشین  و در هنگامی که نتایج انتخابات مشخص شد، نوشتیم که «عجالتا از حدت تضادهای جناح های مختلف هیئت حاکمه، تضاد توده های مردم و هیئت حاکمه(بطور عمده با جناح مسلط خامنه ای) و همچنین تضاد امپریالیستها با بخش هایی از این قدرت حاکم( بویژه جناح خامنه ای)  تا حدودی کاسته شد.» و البته پس از آن تاریخ، یک فرصت معین از سوی  جهت های  مختلف تضادها به روحانی داده شد تا به حل یک سلسله مسائل اقتصادی- سیاسی و فرهنگی داخلی و خارجی اقدام کند، ضمن آنکه هر کدام از طرف های در حال مبارزه به نسبت امکانات و نیروی خود تلاش میکند روحانی را از رفتن به راهی که به نفع آن نیست باز دارد و در راهی که منافع آن در آن تامین میشود، پیش براند.

ادامه

***************************

تضادهای کنونی جهان و نظرات ترتسکیستی (13)

پیوست یکم: درباره تضادهای کنونی جهان

وضع عمومی: رفاه نسبی عام وایجاد اقلیتی ممتاز درون طبقه کارگر 
اکنون به کشورهای  سرمایه داری غربی بپردازیم:


کشورهای امپریالیستی غربی( اروپای غربی، آمریکای شمالی، ژاپن) بخش مهم نظام سرمایه داری امپریالیستی هستند. در مرکز این کشورها، چند کشور اصلی یعنی آمریکا، فرانسه، آلمان، ژاپن، انگلستان و ایتالیا قرار دارند که ثروتمندترین کشورهای جهان هستند و مرکز ثقل و نقطه اتکا و قدرت نظام کنونی امپریالیستی بین المللی را تشکیل میدهند. مهاجم ترین و غارتگرترین کشورها، این چند کشور معدود هستند و بخش عظیمی از سرمایه و ثروت ملل که نتیجه استثمار نیروی کار و زحمت میلیاردها انسان زحمتکش و نیز غارت منابع طبیعی کشورهای تحت سلطه است، یا در آنها متراکم و متمرکز گردیده و یا بوسیله آنها در کشورهای دیگر سرمایه گذاری میگردد. 

ادامه

***************************

تضادهای کنونی جهان و نظرات ترتسکیستی (12)

پیوست یکم: درباره تضادهای کنونی جهان

تضاد طبقه کارگر با بورژوازی در کشورهای سرمایه داری
دومین تضاد مهم جهان تضاد میان طبقه کارگر و بورژوازی در کشورهای سرمایه داری امپریالیستی است. این تضاد انعکاس تضاد میان نیروهای مولده اجتماعی و مالکیت خصوصی بر ابزار تولید است که خصلت اساسی تولید سرمایه داری (و امپریالیسم به عنوان عالی ترین سطح رشد آن) میباشد. بر همین مبنا، تضاد مزبور، تضاد اساسی جهان است و جهت نو آن یعنی طبقه کارگر، جهت  تشخص دهنده ی آینده ی جهان کنونی و سازنده روابط تولیدی و نظام نوین کمونیستی است که تمامی کشورهای جهان را در بر خواهد گرفت. این تضاد طی صد سال اخیر نسبت به تضاد خلقهای کشورهای تحت سلطه که تضاد فوق را در اشکال ویژه ای در خود منعکس میسازد(1) از حدت کمتری برخوردار بوده است و به همین دلیل در مجموع تضادهای جهان، از لحاظ عمده بودن، اهمیت درجه اول را نداشته است.(2) اما طی سی سال اخیر، خواه  به خود آن بنگریم و بنا به تاریخ ویژه اش درباره آن قضاوت کنیم و خواه آن را نسبت به تضاد خلقهای نیمه مستعمرات و مستعمرات بسنجیم، در مجموع  و پس از یک دوران  که از شدت آن کاسته شده بود، طی دو دهه اخیر بر حدت آن افزوده شده است.(3)  

ادامه

***************************

تضادهای کنونی جهان و نظرات ترتسکیستی(11)

پیوست یکم: درباره تضادهای کنونی جهان

تضاد میان خلق های کشورهای تحت سلطه با امپریالیستها(ادامه)
ما در بخش های گذشته، تضاد میان خلقهای کشورهای تحت سلطه( نیمه مستعمرات و مستعمرات) و امپریالیستها و دو جزء آن را مورد بررسی قرار دادیم. اکنون زمان آن رسیده که به چگونگی راه حل این تضاد توجه کنیم و نگاهی نیز به جایگاه آن در مجموع تضادهای کنونی جهان بیندازیم. گرچه نگاه وسیعتر، کاملتر و عمیق تر و طرح کلی تحول، زمانی ممکن خواهد شد که دیگر تضادها را نیز از نظر گذرانده باشیم و به ساختار سیر تکامل جهان در مجموع آن و افق و چشم اندازهای آتی نظر انداخته باشیم.

ادامه

***************************

تضادهای کنونی جهان و نظرات ترتسکیستی (10)

پیوست یکم: درباره تضادهای کنونی جهان

تضاد میان خلق های کشورهای تحت سلطه با امپریالیستها(ادامه)
ما در بخش پیشین از دو جزء تضاد میان خلق های کشورهای تخت سلطه و امپریالیستها توجه خود را بطور عمده معطوف جنبش خلق ها و اشکال بروز و پیشروی آنها نمودیم.اکنون تا حدودی به روشهای امپریالیستها در مقابله با مبارزات خلق ها میپردازیم. در این میان و در موارد متعدد تجارب خلق ایران تکیه گاه اصلی ما خواهد بود.

ادامه

***************************

تضادهای کنونی جهان و نظرات ترتسکیستی(9)

پیوست یکم: درباره تضادهای کنونی جهان*

در جهان کنونی تضادهای گوناگونی وجود دارد که نیروی محرکه آن به سوی پیشرفت و تکامل را تشکیل میدهند. پیش از اینکه در جمهوری سوسیالیستی چین به عنوان آخرین کشور سوسیالیستی، طبقه کارگر قدرت خود را از دست بدهد و این کشور به دامن کشورهای سرمایه داری سقوط کند، چهار تضاد محرک جهان کنونی بودند:

ادامه

***************************

مسئله تشکل در جنبش كارگری ایران (7 - قسمت پایانی)
نقد نظرات محسن حکیمی (بخش دوم)
14
بدیل حکیمی

حکیمی ادامه میدهد:
« و با توجه به ویژگیهای فوق مرز این تشكل از یكسو با حزب كمونیست و از سوی دیگر با تردیونیون مشخص هست. جنبش كارگری به مثابه تشکل ضد سرمایه داری  حزب كمونیست نیست به این دلیل ساده(چقدر ساده !؟ ) كه بدیل سیاسی - اقتصادی خاصی به نام سوسیالیسم را در مقابل سرمایه داری قرار نمی دهد. و از همین رو نه فقط كارگران كمونیست بلكه تمام كارگران ضد سرمایه داری( راستی ضد سرمایه داری یعنی چه جناب حکیمی؟)  را در بر میگیرد.»( محسن حکیمی، تشكل كارگری به مثابه جنبش اجتماعی طبقه كارگرعلیه سرمایه داری، آوای كار شماره 6 و7 صفحات 94 – 81، جملات داخل پرانتز از ماست)

ادامه

***************************

مسئله تشکل در جنبش كارگری ایران (6)
نقد نظرات محسن حکیمی (بخش دوم)

11
حکیمی و گرایش اکونومیستی


حکیمی: « گرایش دوم گرایش دترمینیستی ـ انحلال طلبانه و تسلیم طلبانه ای كه توجیه گر صرف حركت خود انگیخته و فاقد آگاهی كارگران است. گرایش نخست( كه ذكر آن رفت) عینیت و مادیتی بنام جنبش اجتماعی طبقه كارگر را نادیده میگیرد و گرایش دوم هدفی بنام الغای سرمایه داری را.»( محسن حکیمی، تشكل كارگری به مثابه جنبش اجتماعی طبقه كارگرعلیه سرمایه داری، آوای كار شماره 6 و7 صفحات 94 – 81، جمله داخل پرانتز از ماست)

ادامه

 

***************************

تراژدی و مضحکه ی «جمهوری اسلامی»(2)

روحانی: تجلی حل صوری و موقت تضاد های موجود جامعه ایران

با اعلام نتایج انتخابات و رئیس جمهور شدن روحانی، تغییراتی از لحاظ درجه ی شدت در تضادهای جامعه پدید آمد و عجالتا از حدت تضادهای جناح های مختلف هیئت حاکمه، تضاد توده های مردم و هیئت حاکمه(بویژه جناح مسلط خامنه ای) و همچنین تضاد امپریالیستها با بخش هایی از این قدرت حاکم(یعنی عمدتا جناح خامنه ای)  تا حدودی کاسته شد.  گویی تمامی تضادهای در حال انفکاک ضمن یک درگیری و تقابل رو بفزونی، در داخل یک «انتخاب» سر ریز شد و در آنجا به هم آمیخته، موقتا خاموشی گرفت، تا

ادامه

***************************

تراژدی و مضحکه ی«جمهوری اسلامی»
تحلیلی از اوضاع سیاسی ایران(1)

مسئله تشکل در جنبش كارگری ایران(5)
نقد نظرات محسن حکیمی (بخش دوم)

مسئله تشکل در جنبش کارگری ایران (4)
نقد نظرات محسن حکیمی درباره تشکل کارگری

مسئله تشکل در جنبش کارگری ایران (3)
نقد نظرات محسن حکیمی درباره تشکل کارگری

وضعیت كنونی جنبش كارگری و سندیكا

مسئله تشکل در جنبش کارگری ایران (2)
نقد نظرات محسن حکیمی درباره تشکل کارگری

اشکال مبارزه و تشکل جنبش طبقه کارگر

مسئله تشکل در جنبش کارگری ایران(1)
نقد نظرات محسن حکیمی درباره تشکل کارگری *

نگاهی به نظرات «اسطوره شناسان» اقتصاد ایران(1)
بخش اول-  بورژوازی ملی

درباره مسائل پیرامون اطلاعیه سندیکای شرکت واحد

این هم « پسا کمونیسم کارگری» ! ( قسمت3 - بخش پایانی)
درباره مقاله «تشییع جنازه بی پایان» از سایت آلترناتیو

دیالکتیک ماتریالیستیj  و ماتریالیسم پراتیک(5)

« تضادهای کنونی جهان و نظرات ترتسکیستی»(8)
هذیان ها و اوهام  دارودسته های حکمتی

این هم « پسا کمونیسم کارگری» ! (2)
  درباره مقاله «تشییع جنازه بی پایان» از سایت آلترناتیو

درباره رفیق مائو

دیالکتیک ماتریالیستی و ماتریالیسم پراتیک(4)

دیالکتیک ماتریالیستی  و ماتریالیسم پراتیک(3)

تضادهای کنونی جهان و نظرات ترتسکیستی  (7)

انقلابات «کمونیستی» خاورمیانه و شمال افریقا!؟

با درود به احزاب برگزار کننده کنفرانس بین المللی حمایت از جنگ خلق در هند

  این هم « پسا کمونیسم کارگری» ! (1)
درباره مقاله «تشییع جنازه بی پایان» از سایت آلترناتیو

دیالکتیک ماتریالیستی  و ماتریالیسم پراتیک(2)

« تضادهای کنونی جهان و نظرات ترتسکیستی  (6)
جنبشهای خودبخودی و جنبش آگاهانه

مبارزات دموکراتیک  و انقلابی در ایران(3)*

ترتسکیست ها: شبه چپ های دروغین

دیالکتیک ماتریالیستی  و ماتریالیسم پراتیک(1)*               

تضادهای کنونی جهان و نظرات ترتسکیستی  (5)
چپ انقلابی و چپ حکمتی

  مبارزات دموکراتیک  و انقلابی در ایران(2)

مبارزات دموکراتیک  و انقلابی در ایران(1)
اعتصاب بازاریان

در فقدان و یادبود یک رفیق کمونیست

« تضادهای کنونی جهان و نظرات ترتسکیستی  (4)
انقلاب سوسیالیستی یا انقلاب ضد دیکتاتوری

تضادهای کنونی جهان و نظرات ترتسکیستی  (3)
پوپولیسم کمونیسم کارگری

تضادهای کنونی جهان و نظرات ترتسکیستی * (2)
رابطه کشورهای تحت سلطه با امپریالیستها

 تضادهای کنونی جهان و نظرات ترتسکیستی * (1)
 نقد نظریه های«بی معنایی قطب غرب» و«جنگ تروریست ها»ی حکمت و تقوایی

عیاران قلابی و نفی مارکسیسم

امپریالیستها، جمهوری اسلامی و مردم ایران ( بخش پایانی) نکاتی درباره اوضاع کنونی

امپریالیستها، جمهوری اسلامی و مردم ایران (4)نکاتی درباره اوضاع کنونی

امپریالیستها، جمهوری اسلامی و مردم ایران (3)نکاتی درباره اوضاع کنونی

امپریالیستها، جمهوری اسلامی و مردم ایران (2) نکاتی درباره اوضاع کنونی

*****************************

یادش گرامی باد

آذر درخشان(مهری علی ملایری) مبارز کمونیست، فعال جنبش زنان بر علیه استبداد و امپریالیسم و از بنیان گذاران سازمان زنان 8 مارس( ایران - افغانستان) در روز شنبه 6 خرداد پس از سالها مبارزه در راه آزادی، استقلال، سوسیالیسم و کمونیسم و در جدالی طولانی با بیماری سرطان، در تبعید و در غربت، در شهر پاریس در گذشت.
ما با غم و اندوه، خود را در فقدان این رفیق مبارز با همه افراد خانواده، دوستان، آشنایان و رفقای وی در حزب کمونیست ایران( م- ل- م) همدرد میدانیم و امیدواریم که در آینده ده ها زن پیشرو، انقلابی و کمونیست جای چنین کادرهای مبارزی را پر کنند.

 

امپریالیستها، جمهوری اسلامی و مردم ایران (1) نکاتی درباره اوضاع کنونی

طبقه کارگر، مانیفست حزب کمونیست و اصول مارکسیسم*

چگونه میشل«فروتن» با« نقد رادیکال» خود، کارل و فردریک « خودپسند » و«جاه طلب» را «تنبیه» کرد!؟ *

خود رهایی کارگران و کاشفان انحراف «سرآمد گرائی»*

   به مناسبت مسدود کردن وبلاگ

 آگاهی خودبخودی ــ بورژوایی و آگاهی طبقاتی کارگران ــ کمونیستی ( قسمت هشتم- پایانی )* بخش دوم  ب- حزب

نگاهی به مبارزه طبقات و چگونگی شکل گیری جمهوری اسلامی (بخش پایانی)

نگاهی به مبارزه طبقات و چگونگی شکل گیری جمهوری اسلامی *

برخی انحرافات در مبارزات ایدئولوژیک- فرهنگی

تزهای فوئر باخ مارکس، مسئله ی پراکسیس و حکایت ساخته شدن«مارکسیسم» بوسیله انگلس( بخش پایانی)

سبک برخورد قافیه پردازان « شبه چپ »

جمهوری اسلامی شایسته مردم ایران نیست!

 نگاهی به  تز « از اعتصاب تا قیام  » و قیام بهمن 57 یادداشتهایی بر نظرات حزب کمونیست ایران(م- ل- م) بخش دوم قیام بهمن 57

نگاهی به  تز « از اعتصاب تا قیام  » و قیام بهمن 57 یادداشتهایی بر نظرات حزب کمونیست ایران(م- ل- م)

  جنبش کمونیستی و مبارزات طبقاتی کارگران نقد مواضع نشریه «حقیقت» بخش پنج سه نکته اساسی

جنبش کمونیستی و مبارزات طبقاتی کارگران نقد مواضع نشریه «حقیقت»بخش چهارم کمونیستها و واقعیات عینی

جنبش کمونیستی و مبارزات طبقاتی کارگران نقد مواضع نشریه«حقیقت»* بخش سوم تجارب کشورهای تحت سلطه

جنبش کمونیستی و مبارزات طبقاتی کارگران نقد مواضع نشریه«حقیقت»* بخش دوم تجارب کشورهای امپریالیستی

تزهای فوئر باخ مارکس، مسئله ی پراکسیس و حکایت ساخته شدن
«مارکسیسم» بوسیله انگلس(4)

آگاهی خودبخودی ــ بورژوایی و آگاهی طبقاتی کارگران ــ کمونیستی(7)

جنبش کمونیستی و مبارزات طبقاتی کارگران نقد مواضع نشریه«حقیقت» بخش یکم
مبارزه سیاسی- انقلابی

نقد تحلیل های اتحادیه کمونیستها در آستانه اقدام به تصرف آمل