Skip to: Site menu | Main content

 

 

 

 

 

 در فقدان و یادبود یک رفیق کمونیست


با کمال تاسف، از خبر درگذشت رفیق حفیظ  عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست افغانستان (مائوئیست) اطلاع یافتیم. رفیق حفیظ  یک کمونیست انقلابی بود که تمامی زندگی خویش را وقف مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر و زحمتکشان کرد و از هیچ تلاشی در این را فرو گذاری نکرد. ما نیز دردمندانه خود را در غم و اندوه  رفقای رهبری، اعضا و هواداران حزب کمونیست افغانستان و تمامی مائوئیست های افغانستان و نیز دیگر کشورها سهیم و شریک میدانیم و فقدان این مبارز انقلابی را به آنها تسلیت میگوییم. امیدواریم هر رفیقی که از میان ما میرود رفیقی دیگر پرچم افتاده وی را بلند کند و راه وی را تا کسب پیروزی نهایی ادامه دهد. باشد تا بیاری یکدیگر دنیای نوینی بر پا کنیم.
در زیر متن معرفی شخصیت و مبارزات این رفیق کمونیست که بوسیله حزب کمونیست افغانستان(مائوئیست)انتشار یافته، در دسترس خوانندگان قرار میگیرد.


جمعی از مائوئیست های ایران
9 مهر 1391

 

اطــــلاعــــیـــه


بــه مــنــاســبــت درگذشت رفیق حفیظ عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
کمیته مرکزی حزب کمونیست ( مائوئیست ) افغانستان، با غم و اندوه عمیق و فراوان، درگذشت رفیق حفیظ، عضو کمیته مرکزی حزب را به اطلاع تمامی اعضا و هواداران حزب، سائر مائوئیست های افغانستان، احزاب و سازمان های مائوئیست سائر کشور های جهان و کل مشمولین جنبش بین المللی کمونیستی می رساند.
رفیق حفیظ ، یکی از سابقه داران جنبش دموکراتیک نوین در افغانستان بود. رفیق، فعالیت سیاسی انقلابی اش را از سال های دهه چهل و در حالی که هنوز متعلم مکتب بود، به مثابه یکی از فعالین جریان شعله جاوید آغاز کرده بود. او پس از فروپاشی جریان شعله جاوید کماکان به خط و اهداف جریان متعهد باقیماند و بعد از کودتای ننگین هفت ثور 1357 و تجاوز عریان نیروهای سوسیال امپریالیست بر افغانستان در 6 جدی 1358 و اشغال کشور توسط آنها، به فعالیت های ملی – دموکراتیک و انقلابی اش در خارج از کشور ادامه داد.
رفیق حفیظ در اواخر سال 1364 با تاثیر پذیری از تشکیل جنبش انقلابی انترناسیونالیستی و خط آن جنبش، کمیته تبلیغ و ترویج مارکسیزم - لنینیزم – اندیشه مائوتسه دون را، که توانست جریده " شعله " را به دست نشر بسپارد، در همراهی با چند رفیق دیگر بنیانگذاری نمود. جریده " شعله " به مثابه یک جریده مبلغ و مروج مارکسیزم – لنینیزم – اندیشه مائوتسه دون در طول دوران انتشار خود توانست نقش تبلیغی و ترویجی خود را بخوبی اجرا نماید.
زمانی که در اواخر دهه 60 خورشیدی، " کمیته انسجام و وحدت ... " میان " هسته انقلابی کمونیست های افغانستان " و " کمیته تبلیغ و ترویج مارکسیزم – لنینیزم – اندیشه مائوتسه دون " تشکیل گردید، رفیق حفیظ به عنوان نماینده جناح تحت رهبری اش درین کمیته فعال گردید. " کمیته انسجام و وحدت ... " پس از مدتی فعالیت، گسترش یافت و نمایندگان" املا – بخش مائوتسه دون اندیشه " و " سازمان پیکار برای نجات افغانستان " نیز در ان شامل گردیدند.
رفیق حفیظ، چند ماه بعد از تدویر کنگره حزب کمونیست افغانستان در سال 1370، به عنوان نماینده کمیته تبلیغ و ترویج مارکسیزم – لنینیزم – اندیشه مائوتسه دون، مذاکرات برای پیوستن آن کمیته به حزب کمونیست افغانستان را با نمایندگان حزب موفقانه به پیش برد و پس از آن به عضویت کمیته مرکزی حزب در آمد. رفیق در طی چند سال، مسئولیت یکی از واحد های منطقه یی هواداران حزب کمونیست در خارج از کشور را موفقانه پیش برد. او در دومین نشست گسترده کمیته جنبش انقلابی انترناسیونالیستی در سال 1993 که سند " زنده باد مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم " را تصویب نمود، عضو هیئت شرکت کننده حزب کمونیست افغانستان در آن نشست بود و نقش انقلابی شایسته ای در آن نشست ایفا نمود.
رفیق حفیظ یکی از نمایندگان حزب کمونیست افغانستان در کنگره وحدت جنبش کمونیستی ( م ل م ) بود و در کنگره مذکور بحیث عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست ) افغانستان انتخاب گردید. رفیق به عنوان مسئول یکی از واحد های هواداران حزب در خارج از کشور مدت چند سال خدمات مهمی برای انقلاب و حزب انجام داد. او در طی چند سال، در پیشبرد فعالیت های بین المللی حزب کمونیست ( مائوئیست ) افغانستان، چه در رابطه با فعالیت های جنبش انقلابی انترناسیونالیستی و کمیته آن و چه به مثابه رابط حزب با احزاب مائوئیست مشخصی از سائر کشور ها، سهم گرفت. او مدت چند سال در فعالیت های تبلیغی و ترویجی " جاا " از قبیل انتشار مجله بین المللی جهانی برای فتح و اسناد درونی جنبش به زبان دری ( فارسی ) فعالانه دخیل بود.
کمیته مرکزی حزب کمونیست ( مائوئیست ) افغانستان، ضایعه بزرگ در گذشت این رفیق سابقه دار را به تمامی اعضا و هوادارن حزب و سائر مائوئیست های افغانستان و جهان تسلیت می گوید. ما به ویژه مراتب تسلیت خود را به اعضای خانواده رفیق تقدیم نموده و غم شریکی عمیق خود با آنها را اعلام می نماییم.
تمامی واحد های حزبی در داخل کشور و واحد های هواداران حزب در خارج از کشور مکلف اند تا اواخر ماه جاری خورشیدی یا میلادی، طبق شرایط مشخص شان، از رفیق یادبود به عمل آورند. پیام های تسلیت در داخل کشور از طریق روابط مستقیم و در خارج از کشور از طریق کانال های ارتباطی و یا آدرس الکترونیکی شعله جاوید قابل دریافت است.

 

 

www.sholajawid.org