Skip to: Site menu | Main content

 

 

 

 

 

پیام به کارزار مبارزه برای لغو کلیه قوانین نابرابر علیه زنان

پیام به کارزار مبارزه برای لغو کلیه قوانین نابرابر
و مجازات های اسلامی علیه زنان

     زنان مبارز , آزادیخواه وانقلابی !
کارزار4- 8 مارس سال گذشته  که محصول پیکارانقلابی شبانروزی شمابودوباشعار نه به جمهوری اسلامی , نه به امپریالیسم باقدرت وتوانمندی فوق العاده وباعزم وهمبستگی  فولادین براه افتاده ومؤفقانه  به پيش رفت ,  نویدبخش ورهنمای راه رهائی برای میلیونهاتن اززنان تحت ستم ایران , افغانستان وسراسرجهان گردید.
به یقین کارزار8 مارس امسال تان نيزکه باشعار نه به ارتجاع، نه به امپریالیسم، ما در حال خلق جهانی دیگرهستیم!  برپامی گردد , دستآوردهای برجسته تری به همراه خواهدداشت  وصفوف زنان ومردان انقلابی راعلیه نظام پوسیده ی جمهوری اسلامی وامپریالیسم امریکا, فشرده ترومبارزات تان راپرتوان ترخواهدنمود. 
درکشوراشغال شده افغانستان ، اكثریت عظیم زنان ، علاوه بر اینكه ستم امپریالیزم ، نیمه فئودالیزم وبورژوازی كمپرادوررامتحمل میگردند،ازستم مردسالارانه نیزرنج میبرند.
ستم بر زنان قویاً دارای خصلت سیاسی است . دولت ارتجاعی که درخدمت امپریالیسم اشغالگراست بعنوان حافظ و نگهبان نظام استثمارگرانه وستمگرانه ی حاكم برجامعه،وظیفه سیاسی حفاظت ازین ستم وتداوم آن درسطح كل جامعه را برعهده دارد.
زمانیکه امریکاقصداشغال افغانستان رانمودیکی ازاهدافش راآزادی زنان قلمدادکرد؛ ولی تاحال که بیش ازپنج سال ازاشغال اين کشورمیگزرد, کوچکترین گامی دراین راستابرنداشته ونمی تواندبردارد . تفاوت میان  رژیم طالبان و رژیم دست نشانده ی فعلی وجود ندارد ، زن ستیزی رژیم دست نشانده درپیش چشم قوتهای اشغالگر امپریالیستی ویادرواقع بامؤافقت و همنوائی صریح و یا ضمنی آنها صورت میگیرد . مقامات دولتی وقوماندانهای محل که درخدمت اشغالگران قراردارنددرکنارجنایات بیشمارروزمره که درحق ستمدیدگان جامعه روامیدارند دختران جوان رامی ربایندوآنان راحتی باسگ معاوضه میکنند. (دوماه قبل درشمال کشورقوماندان امنیه ی محل دخترجوانی رادربدل یک سگ تصاحب نمود.) اینست آزادی که به یمن وجودقوای اشغالگربه زنان افغانستان داده شده است .
محرومیت عمیق , وسیع وگسترده ی زنان درهمه ساحات ازنتایج اجتناب ناپذیراشغال کشورمی باشدکه اشغالگران باقوتهای ارتجاعی بومی درمعامله وحمایت متقابل قراردارند.
بنابراین  , این ادعا كه زنان افغانستان پس ازسرنگونی رژیم طالبان واشغال كشور توسط مهاجمین امپریالیست ورویكار آمدن رژیم دست نشانده ، به آزادی دست یافته اند،یك ادعای دروغین بوده وافسانه ای بیش نیست .
محرومیت عمیق ، وسیع وگسترده ی سیاسی زنان، یكی از نتایج اجتناب نا پذیر این وضعیت است.
ستم بر زنان توسط ایدئولوژی ، فرهنگ وعنعنات ارتجاعی حاكم، تقدیس وتحمیل میگردد .
درواقع فرهنگ وعنعنات ستمگرانه ی ارتجاعی حاكم ، همواره باتوسل به مذهب وباورهای مذهبی تحكیم وتقویت میگردد.درین راستا است كه هرارزش فرهنگی و هرعنعنه ارتجاعی زن ستیز ، رنگ وبوی مذهبی بخود میگیردوتخلف ازآن به مثابه تخلف از اسلام تكفیر وتفسیق میگردد .
برای زنان درافغانستان امنیت وجودندارد, تجاوزبه زنان وفروش دختران خردسال یک امرعادی میباشد. زنان بخاطررهاشدن ازانواع ستم واجحافات دست به خودکشی وخودسوزی میزنندوروزتاروزبرشدت وحدت این اعمال افزوده ميشود .
تجربه کشورمابه مردم جهان بخصوص زنان می آموزاندکه امریکاوبقیه امپریالیست ها, نه خواهان آزادی زنان اندونه منافعی درآزادی آنان دارند. منافعشان دراعمال ستم برزنان درهم آمیخته است .
نابودی كامل ستم برزنان فقط با نابودی كامل طبقات و مالكیت خصوصی ممكن و میسرمیگردد.
بنابراین شرکت وسیع درراهپیمائی 8 مارس  زنان وظیفه ی هرزن ومردمبارزکمونيست, انقلابی ودموکرات است  تارسالتش راعلیه امپریالیسم امریکاوجمهوری اسلامی ایران اداء نموده وبااشتراک خود از مؤقف برحق خودبرضدنظام زن ستیز, دفاع نمايد.
بدین وسیله همبستگی وحمایت خودراازشمازنان انقلابی درافشاء جنایات امپریالیست های اشغالگر وستمگران مرتجعی که میخواهنداسارت وتحت ستم بودن مردم ایران راهمچون مردم افغانستان , عراق ودیگرنقاط جهان تداوم بخشیده  وستم برزنان راحفظ نمایند , اعلام نموده وباتمام قدرت وتوان باشماهمگام وهمراه خواهیم بود.

    نه حکومت اشغالگرامپریالیستی ونه حکومت بنیادگرای مذهبی !
    برضداشغال وتوطئه ی امپریالیسم امریکاومتحدینش , متحدشویم !

هواداران حزب کمونيست (مائويست) افغانستان -  اروپا

www.sholajawid.org
sholajawid2@hotmail.com