Skip to: Site menu | Main content

 

 

 

 

برگزاري موفقيت آميز
چهارمين پولينوم كميته مركزي حزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانستان

چهارمين پولينوم كميته مركزي حزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانستان با شركت اكثريت قريب به اتفاق اعضاي اصلي و علي البدل كميته مركزي حزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانستان با موفقيت برگزار گرديد. تنها يكي از اعضاي اصلي كميته مركزي و يكي از اعضاي علي البدل كميته مركزي بخاطر مشكلات در مسافرت و مشكلات شخصي نتوانستند در پولينوم شركت نمايند.
مقدمتا پولينوم با ارائه گزارش در مورد چگونگي اجراآت فيصله هاي پولينوم سوم كميته مركزي و دستاورد ها و كمبودات اين اجراآت و دلايل دستيابي و عدم دستيابي به آنها، توسط صدر كميته مركزي حزب، شروع گرديد و متعاقبا سائر اعضاي دفتر سياسي كميته مركزي و همچنان چند رفيق ديگر شركت كننده در پولينوم گزارشات تكميلي شان را ارائه كردند. پس از آن بحث و تبادل نظر در مورد گزارشا ت ارائه شده توسط تمامي رفقاي شركت كننده در پولينوم پيش برده شد و نتيجه گيري هاي نهايي به اتفاق آراء به تصويب رسيدند.
پولينوم مسائل و مباحث مطروحه در جنبش انقلابي انترناسيوناليستي را به عنوان يكي از مباحث محوري مورد ارزيابي و دقت قرار داده و مبارزه علني آغاز شده عليه خط انحرافي تسليم طلبانه كنوني مسلط بر حزب كمونيست نيپال ( مائوئيست )، توسط حزب ما را جدا حمايت نمود و خواهان ادامه عميق تر و گسترده تر آن گرديد و در عين حال جوانب نادرست برخورد حزب به مواضع و عملكرد هاي حزب كمونيست نيپال ( مائوئيست ) را مورد انتقاد قرار داده و عوامل مهم اين نوع برخورد را مشخص نمود.
پولينوم، آنچه را كه حزب كمونيست نيپال ( مائوئيست ) بنام راه " راه پاراچاندا " مطرح كرده و مدعي است كه اين " راه "  داراي ابعاد بين المللي بوده و ماركسيزم – لنينيزم – مائوئيزم را تكامل داده است، به مثابه لب و لباب خط انحرافي تسليم طلبانه كه دستاورد هاي ده ساله جنگ خلق در نيپال را بر باد نموده و يك حزب رزمنده مائوئيست را به يك حزب سهيم در حاكميت ارتجاعي نيمه فئودالي – نيمه مستعمراتي تبديل نموده است، مشخص نمود.
پولينوم روي ضرورت تكامل ايدئولوژيك كمونيزم علمي به سطوح عالي تر از طريق درك اصولي و تطبيق خلاقانه ماركسيزم – لنينيزم – مائوئيزم در شرايط مشخص انقلابات كشور هاي مختلف و شرايط مشخص انقلاب جهاني و جمعبندي تئوريك از آنها بر اساس دستاورد هاي عمومي سه عرصه پراتيكي مبارزات طبقاتي، مبارزات توليدي و آزمون هاي علمي كل جامعه بشري، تاكيد نمود. اما در عين حال طرز ديد و برخورد خام و عجولانه و در عين حال فرصت طلبانه اي را كه صرفا با اتكاء به يكسلسله دستاورد هاي مبارزاتي در جنگ خلق در پيرو و نيپال باعث مطرح شدن " انديشه گونزالو " و " راه پاراچاندا " توسط حزب كمونيست پيرو و حزب كمونيست نيپال ( مائوئيست ) گرديده و نهايتا همان دستاورد ها را پامال نمود، قويا مردود شمرد. پولينوم تاكيد نمود كه بايد عليه اين طرز ديد و برخورد و هر گونه تبارز عملي و تئوريكي ديگر آن نيز، كه در بهترين حالت مي تواند يك حركت خام عجولانه و يك ادعاي ميان تهي فرصت طلبانه باشد و در بد ترين حالت يك حركت و ادعاي برتري طلبانه و رويزيونيستي آشكار، در سطح مشمولين جنبش انقلابي انترناسيوناليستي و كل جنبش كمونيستي بين المللي، مبارزه جدي و قاطع صورت بگيرد.
پولينوم روي ضرورت مبارزه براي حفظ وحدت اصولي جنبش انقلابي انترناسيوناليستي و تكامل و گسترش اصولي اين وحدت توسط حزب ما و تمامي مشمولين ديگر جنبش انقلابي انترناسيوناليستي، به مثابه يك وظيفه و مسئوليت اساسي مبارزاتي مبتني بر انترناسيوناليزم پرولتري، تاكيد نموده و هر گونه حركت مبتني بر خود محوري سهل انگارانه در سطح جنبش را غير اصولي و زيانبار بحال كل جنبش و يكايك مشمولين آن، ارزيابي نمود.  
پولينوم يكبار ديگر، تكيه استوار حزب ما بر خط ايدئولوژيك – سياسي و تشكيلاتي تعيين شده در برنامه و اساسنامه حزب ( هويت پرولتري؛ ايدئولوژي رهنما يعني ماركسيزم – لنينزم – مائوئيزم؛ انترناسيوناليزم پرولتري؛ هدف غايي كمونيستي، برنامه حداكثر سوسياليستي و برنامه حد اقل دموكراتيك نوين براي گذار به برنامه حد اكثر و جنگ خلق – كه شكل مشخص كنوني آن جنگ مقاومت ملي مردمي و انقلابي است - و همچنان تشكيلات حزبي مبتني بر اصول تشكيلاتي، ساختار تشكيلاتي و انضباط تشكيلاتي ماركسيستي – لنينيستي – مائوئيستي ) را به مثابه اساس موجوديت مبارزاتي انقلابي پرولتري حزب اعلام نمود. برين پايه، با توجه به تغييرات و تحولات اوضاع در سطح كشور، منطقه و جهان و جمعبندي از تجارب، دستاورد ها و كاستي هاي مبارزاتي خود حزب ما و جنبش انقلابي انترناسيوناليستي و كل جنبش كمونيستي بين المللي، پولينوم ضرورت وارد نمودن تعديلات، اصلاحات، تنقيصات و اضافات معيني در برنامه و اساسنامه را مورد تائيد قرار داد و فيصله نمود كه اين ضرورت بايد مبتني بر مبارزات خطي و طبق طريقه كار تعيين شده در ائين نامه تشكيلاتي حزب ( فصل دوم اساسنامه حزب ) بصورت درست و اصولي تامين گردد.     
پولينوم يكبار ديگر تاكيد به عمل آورد كه در شرايط اشغال كشور و موجوديت حاكميت پوشالي رژيم دست نشانده، جنگ مقاومت ملي مردمي و انقلابي براي اخراج اشغالگران از كشور و سر نگوني رژيم دست نشانده، شكل مشخص كنوني جنگ خلق ( استراتژي مبارزاتي حزب براي دستيابي به انقلاب دموكراتيك نوين در افغانستان ) است و مبتني بر اين وظيفه و مسئوليت عمده مبارزاتي كنوني، تدارك براي برپايي و پيشبرد جنگ مقاومت ملي مردمي و انقلابي، وظيفه و مسئوليت محوري مبارزاتي كنوني حزب ما محسوب مي گردد. پولينوم طولاني شدن بيش از اندازه اين مرحله تداركي مبارزاتي را جدا مورد انتقاد قرار داده و در عين حاليكه در مورد خطر مبدل شدن شعار " مبارزه براي برپايي و پيشبرد جنگ مقاومت ملي مردمي و انقلابي " به يك شعار كاملا خشك و خالي قويا هوشدار داد، كمي ها و نواقص مبارزاتي حزب در طول چند سال گذشته درين مسير و راه هاي رفع آنها را مورد ارزيابي قرار داد. پولينوم تدارك اصولي منطقه يي و جهاني براي برپايي و پيشبرد جنگ مقاومت ملي مردمي و انقلابي را، ضمن تكيه اساسي بر مبارزات تداركي حزبي، توده يي و نظامي در كشور به مثابه اساس و نيروي محركه پايه يي اين مبارزات، يك شرط مهم و ضروري آغاز و پيشبرد موفقانه اين جنگ اعلام نمود.
يك بخش از اسناد تفصيلي مبتني بر فيصله ها و تصميم گيري هاي پولينوم چهارم كميته مركزي حزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانستان، در روز هاي آينده بصورت بيروني منتشر خواهند شد. اما بخش ديگري از اين اسناد تفصيلي، بنا به دلايل گوناگون فعلا نميتوانند بصورت بيروني منتشر گردند و صرفا بصورت دروني انتشار مي يابند. هر يك از اين اسناد تا موقعيكه ضرورت ايجاب نمايد به مثابه اسناد دروني باقي خواهند ماند.


كميته مركزي حزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانستان
اول سنبله 1388 ( 23 اگست 2009 )

 

بازگشت به صفحۀ اول