Skip to: Site menu | Main content

 

 

 

 

كارزار دفاع از انقلاب نيپال

كارزار دفاع از انقلاب نيپال، از اول اپريل 2008 شروع شد و در ابتدا قرار بود تا پانزدهم اپريل ادامه يابد؛ اما بنا به دلايل خاصي براي دوهفتة ديگر نيز ادامه يافته و تا آخر اپريل پيش رفت.
كارزار عمدتا توسط واحد هاي حزبي داخل كشور و واحد هاي حزبي آنطرف خط ديورند پيشبرده شد. واحد هاي حزبي رويهمرفته هم در پخش اسناد بيروني و تبليغات بيروني و هم در پيشبرد مباحثات دروني مربوط به كارزار تلاش وكوشش نمودند. در طي يك ماهي كه كارزار ادامه داشت، مسائل مربوط به انقلاب نيپال در سطح نسبتا وسيع توده يي مطرح گرديده و مورد توجه و دقت قرار گرفتند.
پخش وسيع ورقه هاي خبري سه گانه در مورد " آخرين نتايج انتخابات مجلس موسسان نيپال "، به مثابه بخشي از كارزار، براي اولين بار توده هاي افغانستاني را بصورت نسبتا وسيع در جريان اخبار مربوط به نيپال قرار داد.
حزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانستان نسبت به جذر و مد هاي انقلاب در نيپال بطور هميشگي توجه ويژه اي داشته و با اميد واري و دلهره تحولات مربوط به آنرا تعقيب كرده است. راه اندازي و پيشبرد كارزار دفاع از انقلاب نيپال اين توجة ويژه هميشگي را ارتقاي كيفي قابل توجهي بخشيده و اهميت توجة جدي به مسائل انقلاب نيپال را بيشتر از پيش برجسته ساخت.
با در نظر داشت مباحثات دروني در " جنبش انقلابي انترناسيوناليستي " ، به شمول ملاحظات جدي حزب ما، در مورد تحولات نيپال، رفقا در جريان پيشبرد كارزار، در مورد مباحثات دروني نسبت به فعاليت هاي بيروني فعالتر و جدي تر بوده و فعاليت هاي مبارزاتي بيشتري از خود نشان دادند.
طبيعي است كه مباحثات دروني براه افتاده در كارزار و همچنان اقدامات مبارزاتي بيروني در آينده نيز تعقيب خواهد شد و در شماره هاي مختلف نشريه دروني و ارگان مركزي حزب منتشر خواهد گرديد.
اسناد ضميمه عبارت اند از: دو سند مربوط به كارزار، يك بررسي آماري از نتايج انتخابات مجلس موسسان در نيپال، سندي از سرويس خبري جهاني براي فتح در مورد نتايج انتخابات نیپال و نظری بر وضعیت کنونی نیپال.

اعلاميه پخش شده در روز انتخابات مجلس موسسان در نيپال

از انقلاب نیپال دفاع کنیم و توطئه ها و مداخلات امپریالیست های امریکایی و توسعه طلبان هندی و سائر امپریالیست ها و مرتجعین را افشا نمائیم

قرار است انتخابات مجلس موسسان در نیپال به تاریخ دهم اپریل بر گزار گردد و پروسۀ جاری روند سیاسی در نیپال آخرین روز های خود را از سر بگذراند. این انتخابات، تا حال چند بار توسط مرتجعین به تعویق انداخته شده است، ولی احتمال به تعویق انداختن مجدد آن دیگر غیرمحتمل به نظر می رسد. اما در صورتیکه مرتجعین سلطنت طلب و حامیان امپریالیست و توسعه طلب امریکایی و هندی آنها بر گزاری انتخابات را به نفع خود نبینند، این احتمال وجود دارد که اردوی ارتجاعی شاهی، که تا حال دست نخورده باقی مانده و طی دو سه سال اخیر توسط امپریالیست های امریکایی بیشتر از پیش مجهز و مسلح گردیده است، دست به کودتا بزند و پروسۀ جاری در آخرین مراحل خود منقطع گردد.
از جانب دیگر یک توطئۀ ارتجاعی بنیاد گرایانۀ هندو در جنوب کشور، در دشت های ترایی، جائیکه تقریبا نصف نفوس نیپال را در خود جای داده و منطقۀ اصلی تولید زراعتی کشور محسوب می گردد، شکل گرفته است. این توطئۀ بنیاد گرایانۀ هندو که ظاهرا با شعار حقوق منطقه یی اهالی مدهیشی جنوب، که با اهالی ایالت بیهار هند هم نسب هستند، سر بلند کرده است، در اصل دو هدف را دنبال می نماید:
1 - جلوگیری از سرنگونی سلطنت فئودالی هندو و برقراری مجدد سلطۀ آن بر سراسر کشور.    
2 – تجزیۀ منطقۀ ترایی از نیپال و پیوند دادن آن به ایالت بیهار هند.
از جانب دیگر هم در رابطه با کودتای ارتجاعی توسط اردوی شاهی و هم در رابطه با حرکت های بنیاد گرایۀ هندو در جنوب، احتمال مداخلات مسلحانۀ امپریالیستی و ارتجاعی خارجی، بخصوص توسط توسعه طلبان هندی و حمایت امپریالیست های امریکایی، نیز وجود دارد.
انقلاب نیپال پس از پیشرفت های ده سالۀ جنگ خلق به دستاورد های مهمی نائل آمد. هشتاد در صد قلمرو روستایی کشور از سلطۀ دولت ارتجاعی آزاد گردید و درین مناطق وسیع قدرت سیاسی توده یی شکل گرفت، ضربات مهمی بر استثمار فئودالی، تبعیضات کاستی، ستم ملی و ستم جنسی وارد آمد و ارتش انقلابی به آنچنان نیرومندی، توان و پیشروی های عملیاتی دست یافت که حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) ورود جنگ خلق به مرحلۀ تعرض استراتژیک را اعلام نمود.
اما پس از آنکه شاه با پشت گرمی اردوی شاهی و با اعلام حالت اضطرار در کشور، پارلمان را منحل نمود، حکومت را بر کنار کرد و صدراعظم معزول را زندانی ساخت، حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) به تاکتیک همکاری با احزاب پارلمانی در قالب مبارزات مسالمت آمیز توده یی روی آورد. در نتیجۀ مبارزات توده یی وسیعی که نیروهای تحت رهبری مائوئیست ها در آنها نقش عمده بر عهده داشتند، شاه ناگزیر شد پارلمان منحل شده و حکومت معزول شده را دوباره بر حال نماید و اردوی شاهی نیز به ناچار ساکت باقی ماند. پس از آن، در انطباق با یک توافقنامۀ دو جانبه رسمی میان حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) و هفت حزب پارلمانی، همه با هم بجای پارلمان و حکومت موجود، یک پارلمان و حکومت جدید ائتلافی موقت و یک قانون اساسی موقت به وجود آوردند تا برای تعیین نظام سیاسی آیندۀ کشور، به پای انتخابات مجلس موسسان بروند.
علیرغم اینکه تعدادی از مواد مهم توافقنامۀ مشترک، منجمله انحلال اردوی شاهی، توسط احزاب پارلمانی و حکومت موقت اجرا نا شده باقی ماند و حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) پس از مدتی شمولیت در حکومت موقت، از آن خارج گردید، مائوئیست ها در پارلمان موقت باقی ماندند. حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) پس از خروج از حکومت موقت، یک جنبش مبارزاتی توده یی وسیع مسالمت آمیز به نفع برگزاری انتخابات مجلس موسسان را دامن زد و به این ترتیب پروسۀ مبارزاتی صلح آمیز همچنان ادامه یافت. 
این پروسۀ سازش میان حزب کمونیست ( مائوئیست ) نیپال و بخشی از نیروهای ارتجاعی در آن کشور که به قصد منزوی کردن هر چه بیشتر ارتجاع فئودالی سلطنت طلب به میان آمده است، زمینه ای برای یکسلسله « تبلیغات ارتجاعی و رویزیونیستی ای ... که کوشش دارند توده های انقلابی را دچار توهم سازند و آنها را از مسیر انقلاب منحرف کنند ...  »، هم در داخل نیپال و هم در سطح جهانی، بخصوص کشور های منطقه، به وجود آورد. در چوکات این تبلیغات ارتجاعی و رویزیونیستی سعی به عمل آمد و می آید که پروسۀ مبارزاتی صلح آمیز کنونی در نیپال، که حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) یک حرکت تاکتیکی خوانده و میخواند، به عنوان یک مودل و یک استراتژی مبارزاتی در مقابل استراتژی مبارزاتی جنگ خلق مطرح گردد. در رابطه با رد قاطعانۀ همینگونه تبلیغات ارتجاعی و رویزیونیستی " ششمین کنفرانس منطقوی احزاب و سازمانهای مائوئیست متحد در جنبش انقلابی انترناسیونالیستی در جنوب آسیا " که به اشتراک حزب انقلابی بنگله دیش، حزب کمونیست ( مائوئیست ) افغانستان، حزب کمونیست بوتان ( مارکسیست – لنینیست – مائوئیست )، حزب کمونیست هند ( مارکسیست – لنینیست – مائوئیست )، حزب کمونیست هند ( مارکسیست – لنینیست ) ناگزالباری، حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) و حزب پرولتری پوربابنگلا ( کمیته مرکزی ) دائر گردید و اطلاعیۀ مطبوعاتی آن در جنوری 2007 منتشر شد، با صراحت اعلام کرد که :
« کنفرانس این موضع مائوئیستی را مجددا خاطر نشان کرد که سازش میان یک حزب مائوئیستی و نیروهای ارتجاعی در یک کشور ، نیروهای انقلابی در سائر کشور ها را ملزم نمی سازد که عین کار را انجام دهند و اینکه آنها باید به اجرای وظایف انقلابی شان ادامه دهند. »
اطلاعیۀ مطبوعاتی کنفرانس بلافاصله ادامه می دهد:
« کنفرانس برای یک کارزار وسیع بخاطر دفاع از انقلاب در نیپال فرا خوان داد و خواست عدم مداخله امپریالیست ها و تمام مرتجعین در مسائل نیپال را قویا مطرح کرد . »
در پاسخ به همین فراخوان بود که یک کارزار مبارزاتی چند هفته یی، توسط کمیتۀ دفاع از انقلاب نیپال، در منطقه پیش برده شد.
اینک در شرایطی که پروسۀ سیاسی صلح آمیز جاری در نیپال اخرین مراحل خود را از سر میگذراند، یکبار دیگر در انطباق با " اطلاعیۀ مطبوعاتی ششمین کنفرانس منطقه یی احزاب و سازمانهای مائوئیست متحد در جنبش انقلابی انترناسیونالیستی در جنوب آسیا»، همبستگی انترناسیونالیستی خود را با حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) اعلام می کنیم.
حزب کمونیست ( مائوئیست ) افغانستان مداخلات و توطئه های نفرت انگیز امپریالیزم امریکا را در تلاش برای حفاظت از دولت و جامعۀ ارتجاعی کهن در نیپال شدیدا تقبیح می نماید و خواهان آن است که مبارزه علیه این مداخلات و توطئه ها با تمام توان و قوت به پیش برده شود.
ما همچنان نقشی را که توسعه طلبان هندی در کل شبه قارۀ هند به عنوان ژاندارم منطقه یی جدید امپریالیست های امریکایی و در جهت خدمت به کارزار مداخله گرانه، تجاوزکارانه و اشغالگرانۀ آنها در سطح جهان و منطقه و مشخصا در نیپال و افغانستان،  بر عهده گرفته اند، جدا نکوهش می کنیم و خواهان پیشبرد مبارزات فعال علیه آن هستیم.
حزب کمونیست ( مائوئیست ) افغانستان یکبار دیگر اعلام می کند که بزرگترین خدمتی را که می تواند برای انقلاب جهانی، منجمله انقلاب نیپال، انجام دهد، این است که مبارزات تدارکی برای برپایی و پیشبرد جنگ خلق در افغانستان را، که شکل مشخص کنونی آن جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی علیه اشغالگران امپریالیست و رژیم دست نشاندۀ آنها است، هر چه اصولی تر و سریعتر به سر انجام رساند و درفش پر افتخار جنگ انقلابی را در میدان کارزار خونین افغانستان بر افرازد.

زنده باد انقلاب نیپال!
مرگ بر دشمنان انقلاب نیپال!
دور باد دستان مداخله گر امپریالیست های امریکایی و توسعه طلبان هندی از نیپال!
زنده باد مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم!
زنده باد جنبش انقلابی انترناسیونالیستی!
به پیش در راه بر پایی و پیشبرد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی در افغانستان!

حزب کمونیست ( مائوئیست ) افغانستان

22 حمل 1387 ( 10 اپریل 2008 )

 

پيام تبريكيه به حزب كمونيست نيپال ( مائوئيست )

به کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست )
رفقای عزیز !
تبریکات صمیمانۀ ما را به مناسبت پیروزی حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) در انتخابات مجلس موسسان، و تمنیات نیک ما را در جهت پیروزی های مبارزاتی باز هم بیشتر تان، به شما، تمامی اعضای حزب، اردوی آزادیبخش خلق، چریک های توده یی، جمعیت جوانان کمونیست، سازمان های توده یی تحت رهبری حزب و کل خلق نیپال، تقدیم می نمائیم.
ما در طی ده سالی که جنگ خلق در نیپال جریان داشت و دو سال بعد از آن، به ویژه در طی چند ماه گذشته، مداوما سعی داشته ایم فراز و نشیب ها و خم و پیچ های مبارزات انقلابی در نیپال را با امید واری و درس آموزی از نزدیک تعقیب نمائیم. حزب ما در سراسر یک ماه گذشته ( ماه اپریل )، یک کارزار مبارزاتی حمایت از انقلاب نیپال را پیش برده است. این کارزار مبارزاتی در عین حمایت از انقلاب نیپال شامل پیشبرد جر و بحث های درونی در مورد شیوه ها و راه های مبارزاتی اتخاذ شده در راستای برگزاری انتخابات مجلس موسسان و جمهوری دموکراتیک فیدرال نیز بوده است. جوانب بیرونی و درونی این کارزار مبارزاتی را بعد از تنظیم و جمعبندی نهایی به شما و کمیتۀ جنبش انقلابی انترناسیونالیستی تقدیم خواهیم کرد.
بیان اجمالی این موضوع را درینجا ضروری می دانیم که حزب ما در مورد " تاکتیک " های اتخاذ شده توسط رفقا و کل پروسۀ " تعرض سیاسی " ای که به انتخابات مجلس موسسان و پیروزی انتخاباتی حزب همسنگر ما، حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست )، انجامیده است، ملاحظات بسیار جدی و همه جانبه دارد. چنانچه این ملاحظات در عمل نادرست ثابت گردد، نه تنها ناراحت نخواهیم شد بلکه با کمال صمیمیت باید بگوئیم که این امر باعث شادمانی ما نیز خواهد شد.
در هر حال، همانطوریکه در نامۀ جوابیۀ ارسالی به شما، ملاحظات مان را صریحا با شما رفقا در میان گذاشتیم، بعد از این نیز به این کار ادامه خواهیم داد و امید واریم با جدیت بیشتر از پیش این کار را انجام دهیم. یقینا چنین ملاحظاتی را از سوی سائر نیروهای همسنگر در جنبش انقلابی انترناسیونالیستی و در راس همه کمیتۀ جنبش نیز دریافت خواهید کرد. تا حال هر چه بوده است، بعد از این، حزب شما ... باید در قبال ملاحظات رفقای همسنگر بین المللی اش گوش شنوای بیشتری داشته باشد. به نظر ما چگونگی برخورد شما در این زمینه هم می تواند باعث استحکام و گسترش بیشتر و روز افزون تر جنبش ما گردد و هم می تواند خطرات جدی بر سر راه استحکام و گسترش و حتی وحدت و موجودیت یکپارچۀ آن به وجود آورد و به این ترتیب به امر انقلاب جهانی خدمت نماید و یا به آن زیان رساند.

زنده باد انقلاب نیپال!
زنده باد انترناسیونالیزم پرولتری!
زنده باد جنبش انقلابی انترناسیونالیستی!

کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست ( مائوئیست ) افغانستان
اول می 2008

************************************************************************

بررسی احصائیوی ذیل چند روز بعد از معلوم شدن نتایج نهایی انتخابات مجلس موسسان نیپال به عمل آمد.

احصائیه ها در مورد انتخابات مجلس موسسان نیپال چه می گویند؟

در نیپال تقریبا 17000000 ( هفده میلیون ) رای دهنده موجود است. مجموع آراء ریخته شده به صندوق های انتخاباتی مجلس موسسان رویهمرفته در حدود 10000000 ( ده میلیون ) رای بوده است. از اینقرار در حدود 7000000 ( هفت میلیون ) نفر از افراد دارای حق رای در انتخابات شرکت نکرده اند.
ترکیب نهایی مشمولین مجلس موسسان قرار ذیل اعلام گردیده است :
1 – حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) مجموعا 220 نفر ( 120 نفر در  انتخابات مستقیم و 100 نفر در شمارش تناسبی مجموع آراء حاصله )
2 – حزب کنگرۀ نیپال مجموعا 110 نفر ( 37 نفر در انتخابات مستقیم و 73 نفر در شمارش تناسبی مجموع آراء حاصله )
3 – حزب کمونیست نیپال ( اتحاد مارکسیست – لنینیست ها ) مجموعا 103 نفر ( 33 نفر در انتخابات مستقیم و 70 نفر در شمارش تناسبی مجموع آراء حاصله.
4 – فورم حقوق مردم مدهیسی مجموعا 52 نفر ( 30 نفر در انتخابات مستقیم و 22 نفر در شمارش تناسبی مجموع آراء حاصله )
5 – حزب دموکراتیک مدهیش ترایی مجموعا 20 نفر ( 9 نفر در انتخابات مستقیم و 11 نفر در شمارش تناسبی مجموع آراء )
6  -  مجموعا 20 حزب دیگر یا در اثر انتخابات مستقیم و شمارش تناسبی مجموع آراء و یا صرفا بنا به شمارش تناسبی مجموع
آراء نیز به مجلس موسسان راه یافته اند که تعداد مجموعی افراد انتخاب شدۀ هر بیست حزب مذکور 73 نفر می  باشد، به ترتیب
ذیل :
9  -  8  -  8  -  7  -  5  -  4  -  4  -  4  -  3  -  2  -  2  -  2  -  2  -  2  -  1  -  1  -  1  -  1  -  1  -  1  .
7  -  افراد مستقل 2  نفر 
این مجموعه، 575 نفر از اعضای مجلس موسسان را تشکیل می دهند.
26 نفر دیگر توسط کابینۀ حکومت فعلی بصورت انتصابی تعیین می گردند. تعداد مجموعی اعضای مجلس موسسان 601 نفر خواهند بود.
محاسبات قابل توجه ای که از لیست فوق بدست می آید، قرار ذیل است :
الف  –  تعداد افرادی که در انتخابات شرکت نکرده اند، مجموعا کمی بیشتر از 41% مجموع افراد دارای حق رای را تشکیل می دهند و مجموع افرادی که در انتخابات شرکت کرده اند، کمی کمتر از 59 % مجموع افراد داری حق رای را. گرچه شرکت این تعداد افراد در انتخابات، بنا به قاعدۀ معمول انتخابات ها در جهان، انتخابات را مشروعیت می بخشد، اما با توجه به موجودیت و پیشرفت ده سال جنگ خلق در نیپال و بعدا راه اندازی و پیشبرد یک جنبش توده یی وسیع توسط تمامی احزاب بزرگ سیاسی کشور، به شمول حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) و همچنان پیشبرد کار تدارکی وسیع توسط تمامی احزاب برای شرکت در انتخابات، باید گفت که نه میزان شرکت کنندگان در این انتخابات چندان وسیع و گسترده بوده است و نه هم میزان کسانی که درین انتخابات شرکت نکرده اند، چندان کم و قلیل. به این ترتیب می توان گفت که این انتخابات از لحاظ تعداد شرکت کنندگان، یک انتخابات معمولی بوده است و نه یک انتخابات فوق العاده.
ب -  حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست )، در انتخابات مستقیم، از مجموع 240 چوکی، 120 چوکی یعنی 50% کل چوکی ها را بدست آورده است و 120 چوکی دیگر یعنی 50 % دیگر کل چوکی ها به مجموع احزاب سیاسی دیگر، به شمول حزب کنگرۀ نیپال و حزب اتحاد مارکسیست – لنینیست ها، تعلق گرفته است.
درین بخش اگر وضعیت حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) را با وضعیت دو حزب بزرگ پارلمانی قبلی مقایسه کنیم، نتیجۀ ذیل حاصل می گردد:
حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) -  50 % مجموع چوکی ها.
حزب کنگرۀ نیپال – 5/ 15 % مجموع چوکی ها.
حزب اتحاد مارکسیست – لنینست ها – 5/13 % مجموع چوکی ها
مجموع چوکی های متعلق به دو حزب اخیر -  39 % مجموع چوکی ها یعنی 11 % کمتر از مجموع چوکی های متعلق به حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ).
درین بخش، دستاورد انتخاباتی حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) نسبتا عالی است، اما با وجود آن نتوانسته در این بخش از مشمولین مجلس موسسان از اکثریت برخوردار گردد.
ج – حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) در شمارش تناسبی مجموع آراء ریخته شده به صندوق ها، 100 چوکی از 355 چوکی را بدست آورده است، یعنی تقریبا 5/28 % مجموع چوکی های این بخش را. به عبارت دیگر، صرفا 5/28 % مجموع افرادی که در انتخابات مجلس موسسان شرکت کرده اند، به حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) رای داده اند، در حاليكه 5 / 81 % آنها به این حزب رای نداده اند.
اگر وضعیت حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) درينمورد را با وضعیت دو حزب بزرگ پارلمانی قبلی مقایسه نمائیم، نتایج ذیل بدست می آید:
حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) – 5 / 28 مجموع آراء
حزب کنگرۀ نیپال – تقریبا 5 / 20 % مجموع آراء
حزب اتحاد مارکسیست – لنینیست ها – کمی کمتر از 20 %
مجموع آراء متعلق به دو حزب اخیر – 40 % مجموع آراء یعنی 5 / 11 % بیشتر از مجموع آراء متعلق به حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست )
به این ترتیب رای کمتر از 3000000 ( سه میلیون ) نفر از مجموع 10000000 ( ده میلیون ) نفر شرکت کننده در انتخابات به حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) تعلق گرفته است، یعنی کمتر از یک سوم مجموع شرکت کنندگان در انتخابات. این تعداد افراد صرفا کمتر از 17 % مجموع افراد دارای حق رای در نیپال را تشکیل می دهند.
دستاورد انتخاباتی حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) درین بخش صرفا این است که به مثابۀ بزرگترین حزب در میان احزاب موجود در نیپال مطرح گردیده است، در حالیکه با در نظر داشت مجموع آراء ریخته شده به صندوق ها خیلی در اقلیت قرار دارد و طرفداران انتخاباتي آن صرفا بخش كوچكي از مجموع افراد دارای حق رای را تشكيل مي دهند.
د -  حزب كمونيست نيپال ( مائوئيست) صرفا 220  چوكي از مجموع 601 چوكي مجلس موسسان را در اختيار دارد و براي احراز اكثريت ساده يعني 301 راي به 81 راي ديگر و براي احراز اكثريت دو سوم يعني 401 راي به 181 راي ديگر نيازمند است. حزب ناگزير است براي احراز اكثريت ساده و بطريق اولي براي احراز اكثريت دوسوم با سائر احزاب وارد ائتلاف شده و سازش و معامله نمايد. " اتحاد ماركسيست – لنينيست ها " در مجلس موسسان 103 چوكي دارد. حزب كمونيست نيپال ( مائوئيست ) و " اتحاد ماركسيست – لنينيست ها "، در صورت ائتلاف با هم، جمعا مي توانند 323 راي داشته باشند و از اكثريت ساده برخوردار گردند. اما براي احراز اكثريت دو سوم به 78 راي ديگر نياز دارند. اين حالت خواهي نخواهي پاي حزب یا احزاب دیگر در مجلس موسسان را نيز به ائتلاف مي كشاند.
ائتلاف ميان سه حزب بزرگ موجود در مجلس موسسان ( حزب كمونيست نيپال ( مائوئيست )، حزب كنگره نيپال و اتحاد
ماركسيست  لنينيست ها )، وضعيت قبل از خروج حزب كمونيست نيپال ( مائوئيست ) از حكومت موقت قبلي را كه چندين ماه پيش از برگزاري انتخابات مجلس موسسان صورت گرفته بود، عمدتا يكبار ديگر احيا مي نمايد، با اين تفاوت كه اين بار حزب كمونيست نيپال ( مائوئيست) بزرگترين حزب در اين ائتلاف خواهد بود و نه حزب كنگره نيپال.
چنين حالتي وضعيت متزلزلي در حكومت جديد به وجود خواهد آورد و حزب كمونيست نيپال ( مائوئيست ) نخواهد توانست در مجلس موسسان حتي قانون اساسي جمهوري دموكراتيك فيدرال مورد نظرش را تدوين و تصويب نمايد و ناچار خواهد بود، در اين حد يا آن حد، به نيروهاي ائتلافي خود امتيازاتي بدهد و طرح رقيق شده اش را باز هم رقيق تر سازد.
احتمال ديگر، البته احتمال ضعيف تر، اين است كه اين وضعيت بن بست نه به مجلس موسسان اجازه بدهد كه يك قانون اساسي جديد تصويب نمايد و نه هم به حكومت جديد اين فرصت را مساعد سازد كه حد اقل در سطح يك حكومت معمولي خود را تحكيم نمايد و وظايف خود را پيش ببرد. در چنين صورتي بحران مجددا اوج خواهد گرفت و راه حل خود را در شروع درگيري ها و زد و خورد ها يعني از سر گرفته شدن جنگ جستجو خواهد كرد. اين امكان وجود دارد كه اردوي نيپال دست به يك كودتاي ارتجاعي بزند و اردوي آزاديبخش خلق و چريك هاي توده يي در مقابله با آن وارد كارزار گردند. اين امكان نيز وجود دارد كه هر دو طرف راه حل مسالمت آميز مشكلات را كنار بگزارند و در مناطق مختلف عليه همديگر دست به جنگ بزنند. اگر چنين شود سير انكشاف اوضاع را بصورت دقيق نمي توان از همين حالا پيش بيني كرد، اما يك چيز مسلم است و آن اينكه حزب كمونيست نيپال ( مائوئيست ) مجددا نخواهد توانست بصورت يكدست و يك پارچه وارد دور ديگري از جستجوي راه حل مسالمت آميز قضايا و يك " تعرض سياسي " جديد گردد. در چنين حالتي بعيد نيست كه وسوسه راه انداختن جنگ فيصله كن و قيام نهايي براي حزب كمونيست نيپال ( مائوئيست ) به وجود بيايد. ولي قاطعانه بايد گفت كه احتمال پيروزي چنين جنگ و قيامي را نمي توان بيشتر از احتمال شكست فاجعه بار آن پيش بيني نمود.
در هر حال، انتخابات مجلس موسسان نيپال نتوانسته است شرايط محكمي براي حل مسائل سياسي اين كشور از طريق مسالمت آميز به وجود آورد. بحران كماكان ادامه دارد و مي تواند بطرف تشديد بيشتر پيش برود.

************************************************************************************


نیپال: افق انتظارات مردم گسترده تر مي گردد

سرويس خبري جهاني براي فتح  - 14 اپريل

انتخابات مجلس موسسان نیپال در 10 اپريل برگزار شد. اين اولين انتخابات پس از 9  سال است. نتايج نهائي انتخابات هنوز روشن نيست، اما نتايج اوليه نشان مي دهد که حزب کمونيست نیپال (مائوئيست) دست بالا را داشته و به احتمال قوي در  مجلس موسسان صاحب اکثريت آراء خواهد بود. مردم نقاط مختلف از پيروزي حزب مائوئيست خوشحالند و اميدوارند اين پيروزي راه را براي ساختن يک "نیپال نوين" باز کند و مردم را از فقر و ستم برهاند. در اين انتخابات، مردم دست رد به سينه احزاب سياسي اصلي طبقات حاکمه نیپال زدند. احزاب طبقات حاکمه نیپال از جمله عبارتند از حزب کنگره که در راس حکومت هائي قرار داشت که ارتش را به سرکوب سبعانه جنگ خلق روانه کرد و حزب کمونيست نیپال(يو ام ال) که عليرغم اسمش سالها پيش به کمونيزم پشت کرد و در جنگ عليه انقلاب شرکت کرد. طرفداران علني سلطنت نيز راي زيادي نياورده اند .
نقش مجلس موسسان آن است که پروسه اي را براي تدوين قانون اساسي جديد براي ايجاد يک جمهوري آغاز کند. انتظار مي رود اين پروسه يک تا دو سال به طول انجامد .
اين انتخابات، يک انتخابات عادي نيست. حزب کمونيست نیپال (مائوئيست) از سال 1996 تا سال 2006 جنگ خلق را پيش مي برد که  مرکز اصلي اش در مناطق روستائي و هدفش به انجام رساندن يک انقلاب دموکراتيک نوين و رها کردن کشور از يوغ امپرياليزم، فئوداليزم و سرمايه داري بوروکرات، بود. دو سال پيش جنبش توده یي بزرگي شهرهاي کشور را در نورديد و شاه گياندرا را که بشدت مورد تنفر مردم است مجبور به عقب نشيني و دست کشيدن از قدرت مطلقه و استقرار مجدد پارلمان کرد. در اين پارلمان، سهم مهمي به حزب کمونيست نیپال (مائوئيست) داده شد .
ناظران بين المللي که از کشورهاي مختلف به نیپال سرازير شده اند (از آن جمله جيمي کارتر رئيس جمهوري سابق آمريکا و يان مارتين، رئيس سازمان ملل در نیپال) بشدت به تحسين و تمجيد از روند انتخاباتي پرداختند و از اينکه "صلح آميز" بود ابراز خوشحالي بسيار کردند. اولين عکس العمل ها به انتخابات از سوي "مجامع بين المللي" اين بود که آن را بعنوان پايان قطعي جنگ خلق تحسين کردند. عکس العمل آنان نسبت به پيروزي انتخاباتي حزب کمونيست مائوئيست هنوز روشن نيست .
 در واقع، در دوره قبل از انتخابات و در روز انتخابات عده قابل توجهي کشته شدند که تقريبا در همه موارد قربانيان از مائوئيستها بودند. خشم انگيزترين اتفاق در منطقه اي بنام دانگ در غرب نیپال رخ داد که پليس هفت تن از هواداران مائوئيستها را کشته و 25 تن ديگر را زخمي کرد .
سوالي که اکنون در اذهان نقش بسته اين است که پس از انتخابات چه خواهد شد.   توافق هاي ماقبل از انتخابات مبني بر آنست که يک حکومت ائتلافي متشکل از سه حزب کمونيست مائوئيست، حزب کنگره و حزب يو ام ال تشکيل شود. حزب کمونيست مائوئيست که تا پيش از اين صاحب نقش فرعي در حکومت بود، به احتمال قوي پس از انتخابات مجلس موسسان نقش اصلي را در حکومت
خواهد داشت  
يک حکومت جديد تشکيل خواهد شد. اما مسئله اساسي اين نيست که کدام احزاب در حکومت خواهند بود، بلکه اين است که ماهيت قدرت دولتي چه خواهد بود. همانطور که در مقاله قبلي سرويس خبري جهاني براي فتح (11 فبروري 2008) گفته شد، سوال پايه یي اين است که پس از دهسال جنگ خلق ماهيت رژيمي که در سطح سراسري تثبيت مي شود، چيست؟ دولت کهن براي حفظ منافع طبقات استثمارگر مي جنگيد و نیپال را وابسته و تابع امپرياليزم خارجي و هند مي کرد.  دولتي که از درون مجلس موسسان به ظهور رسد، قدرت کدام طبقه خواهد بود؟ اين دولت با ارتش نیپال و نيروهاي انتظامي که کاري جز شکار انقلابيون و تجاوز و وحشت آفريني براي توده هاي مردم ندارند، چه خواهد کرد؟ بر ارتش رهائي بخش خلق که عشق و احترام دهقانان فقير، يعني اکثريت اهالي کشور را  برانگيخته است، چه خواهد رفت؟  آيا نیپال پايگاهي براي انقلاب جهاني خواهد شد يا اينکه کماکان در شبکه تار عنکبوتي سلطه امپرياليستي و خارجي خواهد ماند؟
شک نيست که شاه رفتني است، اما آيا دولتي که از درون مجلس موسسان به ظهور برسد از روابط فئودالي که شاه نماينده اش بود، رها خواهد بود؟ در دوران جنگ خلق در هر آنجا که ارتش رهائي بخش خلق قدرت داشت، ضربات محکمي بر نظام کاستي و دهشت آفريني آن عليه به اصطلاح اقوام "نجس" و ديگر روابط ارتجاعي مانند مزدوج کردن کودکان، کتک زدن زنان و ديگر اعمال زن ستيزانه، زد. آيا پروسه مجلس موسسان خواهد توانست اين تغييرات را   نهادينه کرده و در سراسر کشور بسط دهد؟
انقلاب در مناطق روستائي نظام جديدي را بوجود آورد که شامل "دادگاه هاي خلق " بود. اين دادگاه ها تقويت کننده نظم انقلابي و قدرت سياسي نوين بودند. آيا اين نهادها جائي در رژيم نوين خواهند داشت؟ سيستم قضائي و بوروکراسي دولتي که خادم دولت کهن بودند چه خواهد شد؟
شک نيست که نيروهاي قدرتمندي چون قدرت هاي امپرياليستي، طبقات حاکمه هند و همچنين استثمارگران نیپال، هر کاري بتوانند انجام خواهند داد تا نگذارند يک انقلاب واقعي در نیپال بوقوع بپيوندد .
در دوران دهسال جنگ خلق، حزب کمونيست نیپال (مائوئيست) فراخوان "زمين به کشتگر" و نابودي کامل نظام ارتجاعي را داد: نظامي که شاه در راس آن نشسته و کارگران و دهقانان را استثمار و محکوم به فقر مي کرد؛ انواع ستم هاي قرون وسطائي را بر زنان تحميل مي کرد؛ اقليت هاي ملي و کاست های پائین را سرکوب مي کرد. توده ها در نیپال خواهان تغييرات انقلابي هستند و همين امر يکي از دلايل عمده پيروزي حزب کمونيست نیپال(مائوئيست) در اين انتخابات است. اشتياق سوزان براي ايجاد يک "نیپال نوين" را بوضوع مي توان در چهره هاي پر تحرک هزاران جوان و پير که شادمانانه به خيابان ها سرازير شده اند ديد. با استعفاي تحقير آميز کساني که سالها چهره هاي شناخته شده دولت کهن بودند، انتظارات مردم نيز  سر به آسمان سائيده است .

************************************************************************************

نظری بر وضعیت کنونی نیپال

مجلس موسسان نیپال، 48 روز بعد از برگزاری انتخابات، یعنی به تاریخ 28 می، رسما نظام شاهی هندو در نیپال را ملغا اعلام کرد و نظام سیاسی آینده نیپال را " جمهوری دموکراتیک فیدرال " تعیین نمود. مدتی پس از این فیصله ، شاه مخلوع از قصر شاهی بیرون رفت ولی اعلام کرد که نیپال را ترک نخواهد کرد.
پس از آن مجلس موسسان به این فیصله رسید که در راس دولت جمهوری دموکراتیک فیدرالی نیپال رئیس جمهوری قرار داشته باشد که نه توسط انتخابات مستقیم مردم بلکه توسط انتخابات در درون مجلس موسسان و در آینده در درون پارلمان مرکزی و پارلمان های ولایتی تعیین گردد. بر مبنای این فیصله، معاون رئیس جمهور نیز به همین ترتیب باید انتخاب گردد. نقش رئیس جمهور بیشتر تشریفاتی خواهد بود و در مورد مسائل اجرایی حکومت دخالت نخواهد داشت، ولی به عنوان سرقوماندان اعلای قوت های مسلح کشور در راس این قوت ها قرار خواهد داشت.
اما مجلس موسسان نیپال با سپری شدن مدت تقریبا سه و نیم ماه از زمان انتخابات، تا حال قادر نشده است حکومت جدید در نیپال را شکل بدهد. با پدیدار شدن یک ائتلاف سه جانبه میان حزب کنگره نیپال، حزب کمونیست نیپال ( اتحاد مارکسیست – لنینیست ها ) و فورم حقوق مردم مدیش – ترای، تحولات سیاسی در نیپال با یک چرخش غیر مترقبه و تقریبا غیر قابل پیش بینی مواجه شده است. این ائتلاف سه جانبه، طی دو مرحله انتخاباتی قادر شد که در انتخابات ریاست جمهوری، کاندیدای حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) را شکست دهد و کاندیدای خود را، که یکی از رهبران حزب کنگره نیپال است، به پیروزی رساند. کاندیدای این ائتلاف حتی در همان مرحله اول اتتخابات ریاست جمهوری در درون مجلس موسسان، نسبت به کاندیدای حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست) رای بیشتر آورد ( 283 در مقابل 270 )، اما قادر نشد از اکثریت برخوردار گردد؛ ولی در دور دوم انتخابات توانست از اکثریت برخوردار گردد ( 308 در مقابل 283 ) . قبل از این در انتخابات برای معاونیت ریاست جمهوری نیز کاندیدای حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) در مقابل کاندیدای این ائتلاف که یکی از رهبران فورم حقوق مردم مدیش – ترای است ناکام گردیده بود ( 243 در مقابل 305 ). احتمال می رود که این ائتلاف قادر گردد کاندیدای خود برای سخنگویی مجلس موسسان را که یکی از رهبران حزب کمونیست نیپال
( اتحاد مارکسیست – لنینیست ها ) خواهد بود، نیز به پیروزی برساند.
با پیدایش این ائتلاف سه جانبه که وزنه سنگین تری نسبت به حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) در درون مجلس موسسان را
تشکیل می دهد، حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) اخیرا به این فیصله رسیده است که در تشکیل حکومت نیز سهم نخواهد گرفت، نقش اپوزیسیون در مجلس موسسان را ایفا خواهد کرد و کل توجه خود را روی تدوین قانون اساسی آینده نیپال متمرکز حواهد کرد. حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) ائتلاف تازه شکل گرفته سه جانبه در مجلس موسسان را یک " اتحاد نا مقدس " ،" غیر طبیعی " و در ضدیت با استقلال ملی و تمامیت ارضی نیپال خوانده و در شکلگیری آن دخالت نیروهای ارتجاعی خارجی را دخیل دانسته است.
چنانچه این ائتلاف سه جانبه جدید بتواند پایدار بماند و حکومت را نیز تشکیل دهد، می تواند در موقعیتی قرار بگیرد که قانون اساسی آینده نیپال را نیز مطابق به خواست های خود تدوین نموده و به تصویب برساند. در چنین صورتی حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) در تدوین و تصویب قانون اساسی آینده نیپال نیز نخواهد توانست نقش عمده بر عهده داشته باشد. البته وقوع چنین امری صد در صد یقینی نیست و این امکان وجود دارد که در آینده تحولات دیگری در درون مجلس موسسان نیپال به وقوع بپیوندد. یکی از رهبران حزب کنگره نیپال گفته است که ائتلاف جدید به قصد تشکیل حکومت ایجاد نگردیده است.
بعد از تعیین اعضای انتصابی مجلس موسسان، حزب کنگره نیپال مجموعا 113 رای، حزب کمونیست نیپال ( اتحاد مارکسیست – لنینیست ها ) مجموعا 108 رای و فورم حقوق مردم مدیش – ترای مجموعا 52 رای در مجلس دارند که مجموع آنها 273 رای می شود. از اینکه تعداد مجموعی آراء در مجلس موسسان بصورت نهایی ، نه 601 رای، بلکه 594 رای تثبیت گردیده است و برای احراز اکثریت ساده در مجلس حد اقل به 298 رای ضرورت است، مجموع آراء سه حزب اصلی تشکیل دهنده ائتلاف جدید نمی تواند اکثریت را نصیب آن سازد. ائتلاف برای احراز اکثریت ساده در مجلس، 25 رای کمبود دارد. این ائتلاف در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و همچنان انتخابات برای معاونیت ریاست جمهوری توانست با جلب آراء یک تعداد از احزاب کوچک در مجلس موسسان به اکثریت دست یابد.
از جانب دیگر حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) در اصل 220 رای در مجلس موسسان دارد و برای احراز اکثریت به 78 رای دیگر ضرورت دارد. در دور اول انتخابات ریاست جمهوری 50 رای، در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 63 رای و در انتخابات برای معاونیت ریاست جمهوری 23 رای در حمایت از کاندیداهای حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) متعلق به سائر احزاب در مجلس موسسان بوده است. ولی با وجود آن، کاندیداهای حزب قادر نشدند اکثریت بدست آورند.
به این ترتیب نه ائتلاف سه جانبه تازه تشکیل شده در مجلس موسسان اکثریت دارد و نه هم حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ). اینچنین وضعیتی یک حالت غیر یقینی، متزلزل و نوسانی در مجلس موسسان به وجود می آورد و باعث می گردد که مجلس نتواند دست به اقدامات قاطع و تعیین کننده بزند. ولی در مجموع می توان گفت که ائتلاف سه جانبه، چنانچه بتواند موجودیت خود را در آینده حفظ نماید، نسبت به حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) در مجلس موسسان از وزنه سنگین تری برخوردار است.
در هر حال اوضاع نشان می دهد که حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) قادر نیست برنامه انتخاباتی خود را، که هم خط مشی حکومتی است و هم در واقع خطوط کلی قانون اساسی مورد نظرش را بیان می کند، در عمل پیاده نماید. این امر بیشتر از پیش دور نمای گذار جمهوری دموکراتیک فیدرالی نیپال را به جمهوری دموکراتیک نوین نیپال تیره و تار میسازد.
متاسفانه برنامه انتخاباتی حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) مدت ها بعد از انتخابات مجلس موسسان در اختیار ما قرار گرفت. بحث مفصل در مورد این سند و عملکرد های مبتنی بر آن را به بعد موکول می کنیم. درینجا صرفا به سه نکته برجسته آن اشاره می کنیم:
1 - در این برنامه انتخاباتی، ورود نیپال به عصر بورژوا دموکراسی بشارت داده می شود و در آن جمهوری دموکراتیک فیدرال به مثابه پلی برای گذار به انقلاب دموکراتیک نوین مطرح نگردیده است. به عبارت دیگر نظام سیاسی دموکراتیک فیدرال در آن نه به مثابه یک نظام عبوری و زود گذر بلکه به مثابه یک نظام پایا و ماندنی مطرح شده است.
2 -  در این سند موضوع مصادره بورژوازی کمپردور، هم در زمان حال و هم در آینده، مسکوت گذاشته شده است.
3 –  سند برای رشد اقتصادی نیپال قویا به استفاده از بازار های وسیع هند و چین تکیه کرده است. به عبارت دیگر نظام اقتصادی مورد نظر سند، یک نظام وابسته به اقتصاد هند و چین و در نتیجه وابسته به اقتصاد مسلط جهانی است.
خلاصه، برنامه انتخاباتی حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) تا حد زیادی حاکی از آن است که دستیابی به جمهوری دموکراتیک فیدرال نه یک برنامه تاکتیکی بلکه یک برنامه استراتژیک است. البته این قدر باقی مانده است که این موضوع رسما در برنامه حزب داخل گردد. ولی خود برنامه انتخاباتی نیز یک برنامه سیاسی اعلام شده است و عملکرد و تاثیرات برنامه یی دارد. به عبارت دیگر دستیابی به جمهوری دموکراتیک فیدرال تا حد معینی یک امر برنامه یی شده و به همین پیمانه حالت تاکتیکی خود را از دست داده است.
صرفنظر از سه نکته متذکره فوق، خود خواست جمهوری دموکراتیک فیدرال - که اینک دیگر یک خواست متحقق شده است - نمی تواند یک خواست تاکتیکی محسوب گردد. حتی اگر چنین خواستی میتوانست یک خواست تاکتیکی تلقی گردد، باید صریحا در برنامه انتخاباتی حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) اعلام می شد، که نشده است.
از جانب دیگر موقعیت حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) در مجلس موسسان قسمی است که حتی همین برنامه انتخاباتی اعلام شده نیز نخواهد توانست بصورت تمام و کمال در قانون اساسی آینده نیپال پیاده گردد و در سیاست های حکومت انعکاس یابد. بنابرین از لحاظ عملی اوضاع بد تر از بد است.
هم اکنون پرداخت معاشات آن بخش از پرسونل اردوی آزادیبخش خلق که در کمپ های تحت نظر سازمان ملل متحد مستقر هستند به حالت تعلیق در آمده و لوی درستیز " اردوی ملی نیپال " –  که همان اردوی شاهی سابق است و فقط اسمش تغییر یافته است – اعلام کرده که با ادغام اردوی آزادیبخش خلق و " اردوی ملی نیپال " موافق نیست. قبلا نیز این معاشات مدت ها پرداخت نشده بود، تا اینکه ازمدرک قرضه بانک جهانی پرداخت گردید، که خود یک موضوع قابل دقت است.
اما علیرغم تمامی این مسائل، هنوز ذخائر انقلابی در نیپال کاملا پایان نیافته است. حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) هنوز هم فرصت و قدرت آن را دارد که مجددا لوکوموتیف مبارزاتی خود و توده های نیپالی را در خط انقلاب دموکراتیک نوین استوار سازد، اما به شرط اینکه قاطعانه گرایشات بورژوا دموکراتیک پارلمانی و انتخاباتی را از خود دور سازد و روی جنگ خلق به مثابه یگانه استراتژی مبارزاتی اصولی برای رسیدن به انقلاب دموکراتیک نوین تکیه نماید.
چنانچه گفتیم حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) نمی تواند قانون اساسی مورد خواستش را در مجلس موسسان به تصویب برساند، فیصله به عمل آورده است که در تشکیل حکومت نیز سهم نخواهد گرفت و امکان ادغام اردوی آزادیبخش خلق و" اردوی ملی نیپال " – که قویا به آن امید بسته است - نیز تا حد زیادی ضعیف است. با توجه به این مسائل حزب فرصت زیادی ندارد و به زودی روشن خواهد شد که از استراتژی تاکتیک نمای فعلی خود دست بر می دارد یا اینکه با باقی ماندن در وضعیت فعلی به مثابه یک حزب پارلمانتاریست در جمهوری دموکراتیک فیدرال نیپال بصورت نهایی تثبیت خواهد شد. متاسفانه احتمال دوم نسبت به احتمال اول قوی تر و نیرومند تر است.      

 

بازگشت به صفحۀ اول