Skip to: Site menu | Main content

 

 

 

 

 

تجلیل از 7 قوس
تجلیل از جانبازی های جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین در کشور است


کمیتۀ برگزاری 7 قوس افتخار دارد که برای دومین بار، 7 قوس، روز جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین کشور را برگزار می نماید. ما در 7 قوس سال گذشته، برای اولین بار، پس از تثبیت روز جانباختن برجسته ترین پیشگام جنبش ما ( استاد اکرم یاری ) در 7 قوس 1358 به دست کودتاگران مزدور سوسیال امپریالیزم شوروی، با برگزاری محافل مختلف در نقاط مختلف کشور از این روز تجلیل به عمل آوردیم و عهد نمودیم که همه ساله از این روز تحت عنوان "روز یادبود از تمامی جانباختگان جنبش انقلابی کشور" تجلیل نماییم. بطور مشخص، منظور از "جنبش انقلابی کشور" همانا "جنبش دموکراتیک نوین کشور" است.
منسوبین جنبش دموکراتیک نوین کشور در مبارزه و مقاومت علیه حاکمیت کودتاگران 7 ثوری و اشغالگری سوسیال امپریالیست های شوروی قربانی های عظیمی را متقبل گردیدند. طبق یک محاسبۀ تخمینی در حدود 20000 نفر از رهبران، کادرها و صفوف این جنبش در این مبارزه و مقاومت جان باختند. یاد همۀ شان گرامی و راه شان پر رهرو باد! بطور مشخص، تجلیل از "روز جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین کشور"، تجلیل از جانبازی های بی همتای این رفقای بخون خفته است، رفقای بخون خفته ای که اجساد شان در گورهای دسته جمعی نامعلوم در زیر خاک مدفون شده اند.
اما جانبازی های جنبش دموکراتیک کشور، صرفاً محدود به زمان مبارزه و مقاومت علیه حاکمیت کودتاگران 7 ثوری و اشغالگری سوسیال امپریالیست های شوروی نمی گردد، بلکه در ایام قبل و بعد از آن نیز وجود داشته و تداوم یافته است. قافلۀ جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین افغانستان از همان روزهای آغازین جنبش براه افتاد و در طول چند دهۀ گذشته همچنان با فراز و نشیب ادامه یافته است و تا زمانی که این جنبش و مقاومت و مبارزۀ آن علیه امپریالیست ها و مرتجعین ادامه داشته باشد، کماکان ادامه خواهد یافت. تجلیل از "روز جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین افغانستان" بطور عام تجلیل از جانبازی های تمامی این رفقا است.
درین میان، رفیق جانباخته "استاد اکرم یاری" به عنوان برجسته ترین پیشگام جنبش ما، نماد شخصیتی و فردی این قافلۀ طولانی و سالار این قافله است. بنابرین وقتی از رفیق جانباخته "استاد اکرم یاری" یاد می نماییم، صرفاً از یک فرد و از یک شخص یاد نمی کنیم، بلکه از قافله سالاری یاد می کنیم که نماد قافلۀ طولانی ای از جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین کشور است.      
امسال روز جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین کشور را در شرایطی تجلیل می نماییم که رژیم دست نشانده توافقنامۀ امنیتی با اشغالگران امپریالیست امریکایی و همچنان توافقنامۀ مشابۀ امنیتی با ناتو یعنی یگانه پیمان نظامی امپریالیستی موجود در جهان را به امضا رسانده است. با امضای این موافقتنامه ها در واقع عمر دورۀ اشغال افغانستان زیر پرچم دروغین به اصطلاح سازمان ملل متحد به پایان می رسد و دورۀ اشغال بدون این ماسک کاذب بین المللی آغاز می گردد.
امضای موافقتنامۀ امنیتی با اشغالگران امپریالیست امریکایی از جانب رژیم توسط یکی از مزدوران وطنفروش سوسیال امپریالیزم شوروی سابق، که اکنون زیر بیرق اشغالگران جدید خزیده است، نشاندهندۀ این امر است که رژیم دست نشانده در عین حالیکه یک رژیم دست نشاندۀ اشغالگران امریکایی و ناتو است، می تواند تمامی جنایات سوسیال امپریالیست های شوروی سابق را – که امپریالیست های روسی کنونی میراثخوار آنها محسوب می گردد- کاملاً به فراموشس بسپارد و از وابستگی های اقتصادی و سیاسی، منجمله وابستگی های نظامی، به امپریالیست های روسی نیز استقبال نماید. امضای موافقتنامه های متعدد با دولت های امپریالیستی و ارتجاعی خارجی دیگر، مثل کشورهای مختلف اروپایی، چین، هند، ایران، ترکیه و غیره در پهلوی موافقتنامه های امضا شده با اشغالگران امریکایی و ناتو، نشاندهندۀ این امر است که اشغالگران امریکایی حاضر اند با حفظ موقعیت رهبری در افغانستان اشغال شده، به قدرت های دیگر امپریالیستی و ارتجاعی خارجی نیز اجازه دهند که سهمی در این خوان سلطه و یغما داشته باشند. بنابرین امضای این همه موافقتنامه های استراتژیک و امنیتی با قدرت های امپریالیستی و ارتجاعی خارجی توسط رژیم دست نشانده، برخلاف آنچه رژیم و اربابان خارجی رژیم ادعا دارند، ویران کنندۀ تمامی بنیادهای استقلال افغانستان و آزادی ملی مردمان آن است و به هیچ وضع دیگری منجر نمی گردد، مگر محکم کردن هرچه بیشتر زنجیرهای استثمار و ستم امپریالیستی و ارتجاعی بر دست ها و پاهای مردمان زحمتکش کشور. آنچه امروز کشور نشان می دهد، نشاندهندۀ نتایج تا کنونی این وضعیت سیاسی است و آنچه فرداهای کشور نشان خواهد داد، نشاندهندۀ نتایج آیندۀ وخیم تر و وخیمتر همین وضعیت سیاسی خواهد بود.
"کمیتۀ برگزاری 7 قوس"، با توجه به اوضاع و احوال کنونی کشور و مردمان کشور، سالگرد "روز جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین افغانستان" در 7 قوس امسال را زیر شعار مبارزه علیه پیمان امنیتی رژیم دست نشانده با اشغالگران امریکایی و ناتو و سایر پیمان های امنیتی رژیم با قدرت های امپریالیستی و ارتجاعی خارجی دیگر، برگزار می نماید. انتظار و آرزوی صمیمانۀ ما این بود که تمامی منسوبین برحال جنبش دموکراتیک نوین کشور، اعم از نیروها و شخصیت های منفرد، و سایر گروه ها و عناصر ملی و دموکرات، ما را در اجرا و پیشبرد این مسئولیت و وظیفۀ مبارزاتی یاری رسانند.
وقتی امروز می بینیم که این انتظار و آرزو تا حد معینی برآورده شده است، امیدواری ما برای تعمیق و گسترش بیشتر و بیشتر اجرا و پیشبرد مسئولیت ها و وظایف مبارزاتی در آینده افزون تر و افزون تر می گردد.  


"کـمـیـتـۀ بـرگـزاری 7 قـوس"
7 قوس سال 1393