Skip to: Site menu | Main content

 

 

 

 

 

نقش نظام حاکم در ایجاد حوادث طبیعی و گسترشابعاد تلفات و خسارات آن

در اثر برفباری های سنگین ماه حوت زمستان امسال تلفات و خسارات وسیعی بر مردمان فقیر ما وارد گردید. طبق پیشگویی های هواشناسی، سلسلۀ این برفباری های سنگین ممکن است تا دو هفتۀ دیگر نیز بصورت وقفه یی یا مسلسل دوام نماید که نتیجۀ آن چیزی جز وارد آمدن تلفات و خسارات بیشتر بر مردمان فقیر کشور نخواهد بود.
برفباری های سنگین غیر مترقبه و بیوقت ظاهراً یک حادثۀ طبیعی است و ممکن است هر زمانی پیش بیاید و انسان ها را متضرر بسازد یا حتی از بین ببرد. اما این فقط ظاهر قضیه است. بصورت مشخص باید گفت که وضعیت طبیعی افغانستان در اثر جنگ های تحمیلی تجاوزکارانه و اشغالگرانۀ سوسیال امپریالیستی و امپریالستی بر کشور و مردمان کشور تا حد معینی بهم خورده است. خشک سالی های ممتد یا بارندگی های غیر مترقبه و بیوقت تا حد معینی در اثر همین بهم خوردگی وضعیت طبیعی افغانستان است که یکی پس از دیگری خود را نشان می دهد. علاوتاً آلوده شدن روز افزون محیط زیست و بلند رفتن پیهم حرارت روی زمین در اثر استفادۀ بی رویۀ روز افزون مواد انرژی زای فوسیلی در جهان توسط نظام تولیدی حاکم سرمایه دارانۀ امپریالیستی در جهان، باعث بهم خوردن وضعیت اقلیمی در جهان، منجمله در افغانستان، گردیده و این پروسه کماکان ادامه دارد.
لغزیدن خاک کوه ها و راه افتادنبرف کوچ ها و سیلاب ها نیز حوادث صرف طبیعی نیستند، بلکه تا حد معینی در نتیجۀ بهم خوردگی محیط زیست طبیعی به وجود می آیند یا تشدید می گردند. جنگ های تحمیلی تجاوزکارانه و اشغالگرانۀ سوسیال امپریالیستی و امپریالیستی، جنگل های افغانستان را وسیعاً نابود ساخته و باعث برهنه شدن کوهستانات کشور گردیده است. این وضعیت وخیم در اثر فعالیت های تخریبکارانۀ قاچاقبران چوب، که بخشی از سردمداران رژیم دست نشانده را تشکیل می دهند، وسعت و گستردگی روز افزون می یابد. در کوه های برهنه هم لغزش خاک به آسانی به وجود می آید، هم سیلاب ها به زودی جاری می شود و هم برف کوچ ها سریعاً براه می افتد. وقتی جنگ های تحمیلی تجاوزکارانه و اشغالگرانۀ سوسیال امپریالیستی و امپریالیستی باعث کشانده شدن توده های فقیر در پناه دره های تنگ و کوه های سر به فلک کشیده شده باشد، لغزش خاک کوه ها و براه افتادن برف کوچ ها یا سیلاب های مدهش می تواند آنها را به کام مرگ فرو ببرد و پناهگاه شان را به قبرستان آنها مبدل سازد.
حتی وقتی چنین حوادثی رخ دهد، می توان با سازماندهی منظم و فوری کمک رسانی به آسیب رسیدگان، میزان تلفات و خسارات را پایین نگه داشت. مثلاً می  توان زخمی ها را زود به شفاخانه ها رساند و یا در خود محل حادثه خدمات فوری صحی را فراهم نمود، افراد گیر مانده در زیر خاک ها و آوارها یا در میان آب سیلاب ها را بصورت سریع بیرون کشید، قربانیان را سریعاً بخاک سپرد و برای بازماندگان حادثه سریعاً مواد خوراکه، ادویه جات، لباس های گرم و خیمه جات در خود محل فراهم نمود یا آنها را به مناطق مناسب دیگر انتقال داد.
رژیم دست نشانده ظاهراً برای مقابله با حوادث طبیعی یک کمیتۀ عالی کمک رسانی دارد که معاون دوم رئیس جمهور رژیم در راس آن قرار دارد و دارای بودجۀ سالانۀ صدها میلیون دالری است. همه ساله اعلام می گردد که این کمیتۀ عالی کمک رسانی، بخصوص برای مقابله با حوادث طبیعی زمستانی، آمادگی عام و تام دارد. ولی در تمام زمستان های گذشته و حتی در فصول دیگرِ سال های گذشته، این کمیته نتوانسته است در وقت مناسب و با آمادگی لازمه در مقابله با هیچ حادثۀ طبیعی از خود عکس العمل نشان دهد. این کمیته نه تنها در مرکز خود بلکه در تمامی ریاست های مربوطه اش در ولایات، به عنوان سهمیۀ معاون دوم رئیس جمهور رژیم، صرفاً به عنوان دستگاهی برای چور و چپاول افراد مربوط به باند معاون دوم رئیس جمهور رژیم عمل کرده و بودجۀ آن بیشتر از آنکه در اختیار آسیب دیدگان حوادث طبیعی قرار بگیرد، توسط خود موظفین آن کمیته و یا توسط سایر افراد مربوط به باند مذکور حیف و میل گردیده است.
در جریان حوادث ماه حوت زمستان امسال، علاوه بر فساد ذاتی دایمی رژیم پوشالی، بطور خاص سردرگمی ناشی از بحران انتخاباتی تقریباً یکسالۀ رژیم نیز به شدت به عنوان یک حامل منفی قوی روی کارکرد کمیتۀ عالی کمک رسانی رژیم تاثیر گذاشته و نقش آن کمیته را در کمک رسانی به آسیب دیدگان برف کوچ های اخیر تقریباً به صفر تقرب داده است. چنانکه چندین روز بعد از وقوع برف کوچ های اخیر در پنجشیر، کمیتۀ مذکور هیچگونه فعالیتی در کمک رسانی به آسیب دیدگان آنجا از خود نشان داده نتوانست. تازه پنجشیر یکی از مناطق به اصطلاح واسطه دار در رژیم پوشالی است و تعداد زیادی از سردمداران رژیم از آنجا برخاسته اند. پس وای بر مناطق بی واسطه یا کم واسطه ای مثل غور و بادغیس یا فراه، که اگر حوادثی درانجاها رخ دهد، کمیتۀ عالی کمک رسانی رژیم هفته ها بعد هم نه خواهد خواست – و نه خواهد توانست- عکس العمل مثبتی از خود نشان دهد.
ازینجاست که اشک تمساح ریختاندن رژیم و اعلام ماتم ملی سه روزه برای قربانیان و صدمه دیدگان برف کوچ های اخیر، دام دیگری از سوی سردمداران رژیم برای جلب "کمک های خارجی" و حیف و میل آن "کمک ها"بنام کمک رسانی به آسیب دیدگان و بازماندگان قربانیان حوادث اخیر است. این رژیم پوشالی آنقدر فاسد و تا مغز استخوان استفاده جو و چپاولگر است که وقتی یک حادثۀ طبیعی ناگوار مثل سیل، زلزله، لغزش کوه، برف کوچ یا راهبندی ناشی از بارش شدید برف یا باران پیش می آید، گاو دست اندرکاران مربوطۀ رژیم دوگانگی می زاید و به آنها خوشی و شادمانی بیش از حد دست می دهد؛ خوشی و شادمانی ای که حتی دوستان شان به آنها مبارک باد می گویند!؟
حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان ضمن اینکه به بازماندگان قربانیان و متضررین حوادث ناگوار اخیر، و پیشاپیش به بازماندگان قربانیان و متضررین روزهای آینده، عرض تسلیت تقدیم می نماید، اعلام می کند که مردمان کشور ما در واقع چند دهه است که به ماتم ملی نشسته اند و وقتی برای ماتم داری و به سوگ نشستن بخاطر عزیزان جانباختۀ شان در حوادث طبیعی، منجمله حوادث طبیعی اخیر ندارند. ماتم ملی یعنی اشغال کشور توسط سوسیال امپریالیست ها و امپریالیست ها، ماتم ملی یعنی حاکمیت های پوشالی رژیم های دست نشاندۀ اشغالگران سوسیال امپریالیست و امپریالیست و ماتم ملی یعنی خانه جنگی های خانمانسوز و حاکمیت های ارتجاعی و ضد مردمی دست پروردگان قدرت های امپریالیستی و ارتجاعی خارجی. این ماتم ملی تا حال از مردمان ما چند میلیون قربانی گرفته، صدها هزار شان را معیوب ساخته، چندین میلیون شان را به آوارگی کشانده و کشور شان را تباه و برباد کرده است. تلفات، صدمات و خساراتی که این ماتم ملی بر کشور و مردمان کشور ما بصورت مستقیم و غیر مستقیم وارد ساخته است، صدها برابر تلفات و خسارات حوادث طبیعی ای است که در طی چند دهۀ اخیر رخ داده است.
حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان یکبار دیگر اعلام می نماید که هیچ راه دیگری برای پایان بخشیدن به ماتم ملی جاری در کشور با مضمون ملی مردمی و انقلابی، جز راه اندازی جنگ انقلابی خلق و پیشبرد اصولی و موفقیت آمیز آن در مسیر پیروزی انقلاب دموکراتیک نوین در کشور وجود ندارد؛ جنگ انقلابی ای که شکل مشخص کنونی آن جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی علیه اشغالگران امپریالیست و رژیم دست نشاندۀ اشغالگران است. یا ما با شهامت، شجاعت و موفقیت درین مسیر به پیش می رویم، یا بدبختی، فلاکت و ماتم ملی کشور ما و مردمان کشور ما با فراز و نشیب و به اشکال گوناگون ادامه می یابد.
پس با تمام قدرت و توان و با عزم راسخ انقلابی به پیش!
حـزب کـمـونـیـسـت (مـائـوئـیـسـت) افـغـانـسـتـان
20حوت 1393 (11 مارچ 2015)

Www.sholajawid.org
Sholajawid2@hotmail.com