Skip to: Site menu | Main content

 

 

 

 

 

گزارش مختصر

از نشست هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
در ایتالیا


بمناسبت پنجاهمین سالگرد تشکیل سازمان جوانان مترقی و جریان شعله جاوید
به تاریخ 22 اکتوبر هواداران حزب کمونیست (مائویست) افغانستان در ایتالیا به مناسبت پنجاهمین سالگرد تشکیل سازمان جوانان مترقی و بنیادگذاری جریان شعله جاوید نشستی برگزار نمودند که در این نشست یک عضو کمیتۀ روابط بین المللی حزب کمونیست (مائویست) افغانستان نیز حضور داشت.
رفقا در این جلسه از ابتکار حزب کمونیست (مائویست) افغانستان مبنی بر تجلیل از پنجاهمین سالگرد جنبش کمونیستی و دموکراتیک نوین افغانستان استقبال کردند. در این محفل رفقا تاکید کردند که برگزاری محافل تجلیل از پنجاهمین سالگرد جنبش کمونیستی و دموکراتیک نوین افغانستان، مبارزات، بحث‌ها و جلساتی را به راه انداخته است که می‌تواند در شگوفایی، رونق دهی و گسترش مبارزات کمونیستی و دموکراتیک نوین در کشور و همچنان در گسترش و رونق بخشیدن به مبارزات هواداران حزب کمونیست (مائویست) افغانستان در بیرون از کشور حیاتی باشد.
رفقا در این نشست بیان کردند، که در اروپا مناسب ترین راه کار برای تجلیل از پنجاهمین سالگرد جریان شعلۀ جاوید، این است که برای تجدید تعهد و سازماندهی برای ادامۀ مبارزه و تلاش پیگیر برای گسترش فعالیت های هواداران حزب در اروپا مناسب باشد. لهذا رفقا در این جلسه تصامیم ذیل را برای سازماندهی و گسترش مبارزات هواداران حزب در ایتالیا اتخاذ نمودند:

  1. کمیته سازماندهی هواداران حزب کمونیست (مائویست) افغانستان در ایتالیا ایجاد شد. کمیته یک رفیق را به عنوان مسوول کمیته انتخاب نمود.

  2. رفقا تعهد سپردند که برای گسترش تشکیلات و فعالیت های هواران حزب در ایتالیا از هیچ کار و پیکاری دریغ نورزند.

  3. در این جلسه از تصامیم جلسۀ هواداران حزب در اروپا در دسامبر 2012 حمایت صورت گرفت. رفقا تعهد سپردند که در همکاری با هوادارن حزب در سایر کشورهای اروپایی، کمیتۀ سازماندهی هواداران حزب را در اروپا تشکیل دهند و برای گسترش فعالیت های هواداران حزب در اروپا کار و پیکار نمایند.

  4. در این جلسه تاکید شد که روابط و همکاری نزدیک با نیروهای کمونیست (مارکسیست- لنینیست- مائویست) و در مجموع چپ انقلابی ضد امپریالیست و انترناسیونالیست در ایتالیا و در سطح اروپا برقرار و گسترش یابد و برای تبدیل نمودن هواداران حزب کمونیست (مائویست) افغانستان در اروپا به یک قطب مهم چپ انقلابی، تلاش صورت گیرد.

دو رفیق عضو کمیته سازماندهی هواداران حزب در ایتالیا، در سخنرانی های شان در رابطه به آموختن از دستاوردها و کمبودات و تجارب مثبت و منفی جنبش کمونیستی و دموکراتیک نوین افغانستان تاکید نمودند. آنها خاطر نشان کردند که یکی از مهم‌ترین راه هایی که باعث شگوفایی و گسترش جنبش کمونیستی و دموکراتیک نوین امروز و فردای افغانستان می‌شود، درس گرفتن از تاریخ و تحولات گذشتۀ جنبش ما است.
رفیق دیگر از عمق بحران سرمایه داری، گسترش سرکوب، استثمار و ستم در غرب، بحران مهاجرت و گسترش جنگ های ارتجاعی و امپریالیستی صحبت نمود و بر ضرورت و شرایط مساعد عینی برای مبارزات کمونیستی تاکید کرد.
در این جلسه به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس جنبش کمونیستی کشور رفقا تعهد سپردند که مبارزات شان را به هدف گسترش جنبش کمونیستی کشور فشرده تر و منظم تر پیش ببرند.