Skip to: Site menu | Main content

 

 

 

 

 

 

کمیتۀ منطقوی شماره (2)، پس از دریافت اطلاعیۀ کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان بمناسبت درگذشت رفیق گرامی مان، زنده یاد استاد "عزیز"، به تاریخ 4 اسد 1393 ( 26 جولای 2014) بصورت اضطراری تشکیل جلسه داد.
این جلسه با سکوت 3 دقیقه ای بخاطر گرامی داشت یاد و خاطره استاد "عزیز" و سایر رفقای جانباخته و زنده یاد حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، جانباختگان شعله ئی و مائوئیستهای جانباخته سایر نقاط جهان رسماً آغاز یافت و سپس اطلاعیۀ کمیتۀ مرکزی حزب درین جلسه قرائت گردید و تصمیم برین شد تا تمامی کمیته های تشکیلاتی منطقه (2) رسماً جلسات اضطراری دایر و هر کمیته به صورت جداگانه پیام های تسلیت شان را از چینل مربوطه به حزب ارائه بدارند.
رفقای کمیته منطقوی شماره (2) یک بار دیگر تعهد مبارزاتی شانرا تجدید نمودند و عهد کردند که با تکیه بر ایدیولوژی م. ل. م. در مسیر انقلاب حرکت نمایند. رفقا روی ضرورت تلاش برای پر کردن جای خالی "استاد عزیز"،  در مسیر تحقق م. ل. م و حرکت هرچه مصمم تر در مسیر انقلاب تاکید نمودند.
در پایان جلسه، فیصله گردید که پیام تسلیت عنوانی صدر، اعضای دفتر سیاسی، اعضای کمیتۀ مرکزی، تمامی اعضا و هواداران حزب، سابر انقلابیون افغانستان و کمونیست ها و انقلابیون سایر کشورهای جهان تحریر و ارسال گردد.

                    راه سـرخ رفـیق انقلابی مان "استاد عزیز" را ادامه می دهیم!

با تاسف فراوان اطلاع یافتیم که رفیق گرامی مان "استاد عزیز" جاودانه شد.
بدینوسیله به نمایندگی از تمامی اعضا، هواداران و روابط توده یی حزب در منطقه، درگذشت رفیق گرامی مان "استاد عزیز" عضو اصلی کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان را به صدر حزب، اعضای دفتر سیاسی، اعضای کمیته مرکزی، اعضای حزب و تمامی هواداران و روابط توده یی تحت رهبری حزب کمونیست (مائویئست) افغانستان، تشکلات کمونیستی افغانستان، احزاب کمونیست سایر کشور ها و انقلابیون جهان، صمیمانه تسلیت عرض می نماییم. ما به ویژه مراتب تسلیت خود را به اعضای خانواده استاد "عزیز" تقدیم نموده و غم شریکی عمیق خود را با آنها اعلام می داریم.
خبر درگذشت "استاد عزیز"، ما را در اندوه فراوانی غرق نمود. کسانی که  این رفیق گرانقدر را از نزدیک میشناختند، به یقین آگاهند که وی یکی از استوارترین رهروان راه رهایی زحمتکشان بود و تا آخرین لحظه زندگی، یک مائوئیست پایدار و متعهد باقی ماند. چنین ویژگی در وجود استاد سرمشقي براي ساير مبارزان راه رهايي زحمتكشان است. وي كه از همان آوان نوجواني با انديشه هاي مترقي آشنايي به هم رسانيده بود، با ظهور اكونوميزم و ریفورميزم در جنبش چپ افغانستان، بر ضد اين دو پديده انحرافي ایستادگی نموده و در سنگر مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم، استوارانه و ثابت قدم ایستاد.
درگذشت استاد "عزیز" ما را عمیقاً متاثر کرد. چهره خندان او، صمیمیتش، استواری و روشن بینی اش فراموش  ناشدنی است. استاد نسلی از کمونیست ها را نمایندگی مینمود که به هیچ چیزی جز بیرون راندن نیروهای اشغالگر از کشور و سرنگونی رژیم پوشالی  و برپایی جامعهۀ کمونیستی رضایت نمیدهند. تاثر از مرگ رفیق تنها عزم کمونیست ها و یارانش  را در ادامه راهش برای برپایی جهانی که آرزویش را داشت، محکمتر میکند.
روزی که انسانیت بجای بربریت استثمار و ستم حکم براند، روزی که کسی مجبور به فروش جان و تن خود برای امرار معاش نباشد،  روزی که انسانیت جشن پیروزی خود را برگزار کند، یاد و خاطره رفیق گرامی مان "استاد عزیز" در جامعه و جهان نوین ماندگار خواهد بود.  
رفقا، سخن گفتن از منش و گویش انسانی والا چون رفیق گرامی مان "استاد عزیز" را نمی توان پایان یافته انگاشت، وی در مبارزه برای چیره شدن بر مشکلات ایدیولوژیک- سیاسی و تشکیلاتی واقعی که حزب و جنبش بین المللی با آن روبرو بود، رزمنده ای خستگی ناپذیر بود. او با استواری از دستاوردهای بزرگ پرولتاریای بین المللی در انقلاب کردن دفاع میکرد و با عزمی راسخ قوت قلبی بود برای نسل های آینده. به کمونیست ها و توده ها کمک میکرد که در انقلاب های آینده بهتر عمل کنند و جوامع رهائی بخش دموکراتیک نوین و سوسیالیستی برقرار نمایند. اندیشه و گفتار وی در رگ و ریشۀ ما ماندگار است. پس گرامی بداریم یاد آن بزرگ مرد انقلابی و سر آمد روزگار را.
در آخرین دیداری که با وی داشتیم چنین زمزمه میکرد:
« آنهائی که در خانه می گريند
و اشک های شان را
همچون زنجيری گران بر گردن آويخته اند
با ما نيايند.
آنها که در پوست دل خود زندگی می کنند
ما را دنبال نکنند!
در اينجا:
ميليون ها قلب سرخ
در آتشی
که از خورشيد فرو می افتد
می سوزند!
تو نيز قلب از سينه برون آر
به درون آتشی
که از خورشيد می افتد
بيفکن
قلبت را کنار قلبمان بيفکن!
شبيخون است
شبيخون به خورشيد!
خورشيد را فتح خواهيم کرد
فتح خورشيد نزديک است!
چنگال نردبان های مان را
به ستارگان می آويزيم
راست به سوی خورشيد بالا می رويم!
جانباختگان
در مبارزه جان باختند
آنان در خورشيد مدفونند
وقت ماتم گرفتن نداريم!»

غم و اندوه ناشی از درگذشت رفیق گرامی مان "استاد عزیز" را به نیروی مبارزاتی تبدیل نماییم و یاد او را به مثابۀ مائوئیست انقلابی زنده و ماندگار نگه داریم!
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد!‌
کمیته منطقوی شماره (2) - حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
4 اسد 1393 ( 26 جولای 2014)