Skip to: Site menu | Main content

 

 

 

 

در انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي ولايتي رژيم دست نشانده شركت نكنيد!

دو اعلاميه ذيل از حزب ما، حزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانستان، در داخل كشور و همچنان در خارج از كشور، بصورت شبنامه و همچنان بصورت دست بدست وسيعا پخش گرديدند. شبنامه اول، كه مجددا در شعله جاويد منتشر مي گردد، بطور خاص با عكس العمل هاي منفي كانديداهاي انتخابات رژيم و همچنان تسليم طلبان قبلا منسوب به جنبش چپ كشور بدرقه شد كه ذيلا فقط به ذكر دو نمونه از اين عكس العمل ها اكتفا مي كنيم.
پس از پخش شبنامه اول در يكي از نقاط كشور، بعضي از كانديداهاي شوراي ولايتي رژيم پوشالي در مصاحبه هاي مطبوعاتي شان شكايت راه انداختند كه " مخالفين دولت " با پخش شبنامه آنها را مورد تهديد قرار  داده و پوليس بايد بصورت جدي تامين امنيت شان را مورد توجه قرار دهد. واضح است كه شبنامه سياسي افشاگرانه حزب كسي را مورد تهديد قرار نداده بود، ولي شركت در نمايش انتخاباتي راه انداخته شده توسط اشغالگران و رژيم دست نشانده شان را واضحا وطنفروشي و خيانت ملي خوانده بود. همين مطلب اخير را كانديداهاي ترسو و جبون شوراي ولايتي رژيم تهديد امنيتي نسبت بخود شان تلقي نموده و خواهان تامين امنيت شان از طرف پوليس گرديده بودند. واقعيت اين است كه متاسفانه ما در موقعيتي قرار نداشته ايم كه بتوانيم شركت كنندگان در انتخابات رژيم را مورد تهديد امنيتي قرار دهيم. واضح است كه اگر اين توان را مي داشتيم، در استفاده از آن ، بخصوص عليه سازماندهندگان خارجي و داخلي اين بازي و كانديداهاي شامل در آن، مضايقه نمي كرديم و اين موضوع را آشكارا در شبنامه اعلام مي نموديم.
عكس العمل نسبتا تند يكي از كانديداهاي شوراي ولايتي در انتخابات چهار سال قبل رژيم، عليه شبنامه اول حزب، در نشريه شورا، كه در همين شماره شعله جاويد مورد نقد قرار گرفته است، نشان داد كه شبنامه حزب همچون بار گراني بر وجدان منحرف شده تسليم طلبان قبلا منسوب به جنبش چپ كشور، سنگيني كرده و باعث عذاب وجدان و روان شان گرديده است.

اما پس از پخش شبنامه دوم، شاهد عكس العمل هاي منفي از نوع عكس العمل هاي فوق نبوده ايم. مدت زمان اندكي پس از پخش اين  شبنامه، دور دوم انتخابات رياست جمهوري رژيم توسط خود گردانندگان اشغالگر خارجي و پوشالي هاي وطني اين بازي فريبكارانه ملغا اعلام شده و ناكامي و شكست كامل اين پروسه عملا ثابت گرديد.

 

در انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي ولايتي رژيم دست نشانده شركت نكنيد!


هموطنان عزيز!
طوري كه اطلاع داريد قرار است در اواخر ماه اسد امسال، دومين انتخابات رياست جمهوري رژيم دست نشانده، يكجا با دومين انتخابات شوراهاي ولايتي رژيم،برگزار گردد. ما، از هم اكنون كه روند به اصطلاح مبارزات انتخاباتي براي گرم كردن ميدان اين بازي نمايشي امپرياليستي – ارتجاعي و فريبكارانه تازه آغاز گرديده است، شما را مورد خطاب قرار مي دهيم و از شما مي خواهيم كه:
در انـتـخـابـات رياسـت جمهـوري و
شوراهاي ولايتي رژيم دست نشانده شركت نكنيد!
ما بخـاطـري اين خـواسـت را بـه پيشـگاه
شما تقديم مي كنيم كه:
اولا: هـمـه مـي دانـند كه شركت مردم در
اين انتخابات حتي در سطح انتخابات قبلي رژيم نخواهد بود و تعداد به مراتب كمتري در آن شركت خواهند كرد كه يك اقليت بسيار كوچك از مجموع نفوس كشور را شامل خواهد شد. مردمان ما كاملا حق دارند با اينچنين روحيه نا مساعد با انتخابات آينده رژيم برخورد نمايند و وسيعا در آن سهم نگيرند. آنها نتايج انتخابات هاي قبلي رژيم را با چشم سر مشاهده كردند و به روشني ديدند كه نتيجه آنها جز بمباران هاي قتل عام كننده بيشتر اشغالگران، تعميق و گسترش فساد رژيم، دربدري، بيكاري و گرسنگي بيشتر زحمتكشان و تشديد تضاد هاي ارتجاعي ميان بخش هاي مختلف اهالي مناطق مختلف كشور، چيز ديگري نبوده است.
بنابرين اقليت بايد با اكثريت بر حق مردمان ما كه در اين انتخابات شركت نمي كنند، همراهي نمايند و در هيچ سطحي در آن شركت نكنند. ما به همه هموطنان اطمينان مي دهيم كه هيچ قدرت و مرجعي نمي تواند و حق ندارد كه جبرا آنها را به شركت درين انتخابات مجبور سازد. چنانچه در مواردي با تهديدات مراجع قدرت رژيم و جنگ سالاران جنايتكار مربوط به باند هاي مختلف رژيم مواجه شديد، دست به مقاومت بزنيد و مطمئن باشيد كه آنها هيچ كاري عليه شما انجام داده نمي توانند. حتي مطابق به قانون اساسي و قانون انتخابات خود رژيم، شركت در انتخابات اجباري نيست و هيچ يك از مقامات رژيم و جنايتكاران مربوط به آن، قانونا حق ندارند شما را مجبور به شركت در انتخابات نمايند. علاوتا رژيم آنها آنقدر پاشيده و شاريده است كه ديگر توان اجراي تهديدات شان درينمورد را ندارند. 
به هيچوجهي حاضر نشويد آراء تان را بصورت فردي و يا جمعي بفروشيد. چيز هاي ناچيزي كه شما در بدل اين فروش دفعتا بدست مي آوريد، در آينده بصورت مستقيم و يا غير مستقيم چند برابر بيشتر از شما پس گرفته خواهند شد.
ما به نوبه خود وظيفه مان مي دانيم كه با موارد تهديدات ميان تهي و يا واقعي و همچنان خريد و فروش آراء با استفاده از هر وسيله مبارزاتي بايستيم و يا لا اقل چنين مواردي را افشا نمائيم.
ثانيا: اين انتخابات همانند انتخابات هاي قبلي رژيم دست نشانده از تمامي جهات سياسي، مالي، امنيتي، تبليغاتي و غيره توسط اشغالگران رويدست گرفته شده و به پيش برده مي شود. بودجه برگزاري اين انتخابات را اشغالگران تامين مي كنند و امنيتش را هم عمدتا همانها مي گيرند. جريان برگزاري اين انتخابات نيز بصورت محكمي توسط اشغالگران كنترل مي گردد. فقط كافي است نگاهي به تركيب " كمسيون سمع شكايات " در مورد كانديداهاي اين انتخابات بيندازيم. در اين كمسيون پنج نفره، سه نفر خارجي و دو نفر افغانستاني شركت دارند. رئيس كمسيون يك كانادايي است و دو عضو ديگر كمسيون يكي امريكايي و ديگري انگليس هستند. در واقع همين سه نفر تصميم گرفته اند كه به چه كساني از كانديدا ها اجازه شركت در انتخابات بدهند و به چه كساني ندهند.
شركت درين انتخابات به مفهوم تائيد اشغال كشور توسط قدرت هاي امپرياليستي وارتجاعي خارجي و به مفهوم تائيد حاكميت پوشالي رژيم دست نشانده است كه هيچ مفهومي جز خيانت ملي و وطنفروشي ندارد.
ثالثا: وضعيت امروزي كشور و مردمان كشور با وضعيت زمان اشغال افغانستان توسط سوسيال امپرياليست هاي شوروي و حاكميت پوشالي رژيم دست نشانده آنها كدام فرق اساسي ندارد. مردمان ما در مبارزه و مقاومت عليه اشغالگران و دست نشاندگان شان دران زمان دو و نيم ميليون نفر قرباني دادند و چندين ميليون ديگر شان رنج ها و مصيبت هاي آوارگي به كشور هاي خارجي و بيخانماني در داخل افغانستان را بجان خريدند. سلسله اين رنج ها و مصيبت ها هنوز پايان نيافته است.
يقين داريم كه اكثريت شما، يك يا چند عزيز تان را در آن وقت از دست داده ايد ويا شخصا و همراه با خانواده هاي تان درد ها و رنج هاي آوارگي و بيخانماني را تحمل كرده ايد و بعضا هنوز هم تحمل مي كنيد. ما و شما آن قرباني هاي عظيم را به اين خاطر متقبل نشديم كه سوسيال امپرياليست هاي شوروي و نوكران شان از دروازه كشور ما خارج شوند تا امپرياليست هاي امريكايي و نوكران شان از كلكين آن وارد گردند. شركت در اين انتخابات به مفهوم ناسپاسي در حق شهداي جنگ مقاومت ضد سوسيال امپرياليستي و ناديده گرفتن رنج ها و مصيبت هاي آوارگـان و بيـخانمان شدگان
آن جنگ مقاومت است.
رابعا: رژيم دست نشانده و پوشالي حاكم، سر تا پا و بصورت كامل يك رژيم فاسد و چپاولگر است، آنچنانكه مي توان آنرا فاسد ترين رژيم در تاريخ افغانستان دانست. اين خصلت رژيم با تغيير سردمداران آن تغيير نمي نمايد. ولي شركت ولو محدود شما در اين انتخابات يكبار ديگر به اين رژيم فاسد و سردمداران سراپا آلوده آن فرصت مي دهد كه دعواي دروغين منتخب شدن توسط مردم را مطرح نمايند و باز هم به فساد وچپاولگري هاي شان ادامه دهند.
خامسا: اكثريت كساني كه سردمداران اين رژيم پوشالي را تشكيل مي دهند، جنايتكاران قابل محاكمه خلقي – پرچمي، جهادي و طالبان تسليم شده هستند و اكثريت كانديداهاي رياست جمهوري و شوراهاي ولايتي رژيم نيز همين هايند. كل جريان آمادگي ها براي برگزاري اين انتخابات نشان مي دهد كه معامله گري هاي آشكاري صورت گرفته تا يكبار ديگر همين جنايتكاران حاكم موجود با فريبكاري ها و تقلبات وسيع و با جابجايي ها و تغييرات اندكي، بر مسند اقتدار و حاكميت پوشالي حاكم باقي بمانند. اين رسوايي و افتضاح آنقدر عريان و عيان است كه حتي تعداد زيادي از كانديداهاي رياست جمهوري رژيم، دم از تحريم انتخابات مي زنند. در چنين شرايطي، كساني كه با " نيت نيك " در اين بازي انتخاباتي شركت مي كنند، آرزو دارند كه تعفن زجر دهنده و كثافت غير قابل تحمل يك مرداب عميق و وسيع را كه پرورش دهنده انواع بيشمار ميكروب ها و حشرات گزنده است، با " عطر پاشي " از ميان ببرند. اين كار شدني نيست. اينها بايد بدانند كه بو و گند اين مرداب را با " عطر پاشي " نمي توان از ميان برد. يگانه راه و چاره، خشكاندن كامل اين مرداب است تا همراه با آن، تمام بو و گند و تمام حشرات زهري پرورده شده در آن نيز از ميان بروند.
ما بطور خاص كارگران و دهقانان كشور را مورد خطاب قرار مي دهيم:
در انتخابات رژيم شركت نكنيد! اين رژيم نماينده و حامي و پشتيبان يك مشت فيودال و سرمايه دار استثمارگر دلال است. يكي از اهداف اصلي برگزاري انتخابات جاري، ابقا و تحكيم زنجير هاي استثمار بر دست ها و پاهاي شماست. شركت شما در اين انتخابات، جز خدمت سياسي به دشمنان طبقاتي تان، مفهوم ديگري نمي تواند داشته باشد. از دست زدن به چنين كاري بر حذر باشيد!
ما توده هاي ستمديده زنان و دختران افغانستاني را مورد خطاب قرار مي دهيم:
در انتخابات رژيم شركت نكنيد! امپرياليست هاي اشغالگر و رژيم دست نشانده آنها مسئله زنان را صرفا به مثابه گروگاني در خدمت به اشغالگري ها و وطنفروشي هاي شان مورد استفاده قرار مي دهند. سر تا پاي اين رژيم را وارسي كنيد! آيا اكثريت قريب به اتفاق گردانندگان كنوني و كانديداهاي دومين انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي ولايتي رژيم، شوونيست هاي قسم خورده و زن ستيزان نا پشيماني نيستند كه براي ابقا وتحكيم بردگي جنسي زنان، قانون برده دارانه، تدوين، تصويب و توشيح مي كنند؟
موجوديت يك اقليت كوچك نمايشي از زنان در ميان گردانندگان رژيم و كانديداهاي انتخابات جاري، نبايد شما را فريب دهد. چند نفر از زنان پارلمان نشين رژيم، در مخالفت با قانون تحميل كننده بردگي جنسي بر زنان يعني " قانون احوالات شخصيه اهل تشيع " راي مخالف دادند؟ امارت اسلامي طالبان نيز در زمان قدرتش، تعداد زيادي از زنان را به خدمت گرفته بود كه گرچه رتبه هاي شان پائين بود، اما نقش شان در خدمت به امارت اسلامي نمايشي نبود. اين وضعيت انعكاس دهنده واقعيت تلخ موجود در سطح كل جامعه، به شمول خانواده ها، است. واقعيت تلخ مذكور اين است: شوونيزم مرد سالار توسط خود زنان نيز تحكيم و تقويت مي گردد. يكي از وظايف اصلي زنان مربوط به رژيم نيز تحكيم و تقويت شوونيزم مرد سالار است. 
ما نسل جوان كشور را مورد خطاب قرار مي دهيم:
در انتخابات رژيم شركت نكنيد! شركت در انتخابات رژيم به مفهوم شركت در تلاش
براي تحكيم حاكميت پوشالي اين رژيم است. به هر اندازه ايكه اين تلاش نتيجه بدهد به همان اندازه عمر بي سرنوشتي شما نيز بيشتر خواهد شد. تحكيم بيشتر اين رژيم به مفهوم تحكيم بيشتر حالت اشغال كشور و به مفهوم ادامه بيشتر جنگ در كشور است و اين يعني طولاني شدن مدت استفاده از شما به مثابه گوشت دم توپ جنگ اشغالگرانه اربابان رژيم و جنگ وطنفروشانه خود رژيم و دوام دار شدن بيشتر بيكاري، بي آيندگي، دربدري و آوارگي شما.
ما توده هاي مليت هاي تحت ستم كشور را مورد خطاب قرار مي دهيم:
در انتخابات رژيم شركت نكنيد! اين رژيم ذاتا يك رژيم شوونيست و اعمال كننده ستم ملي بر مليت هاي تحت ستم كشور است. اين خصلت ذاتي رژيم در قانون اساسي اش رسما تثبيت شده است. مهره هاي غير پشتون موجود در اين رژيم و مهره هاي كانديد براي احراز مقام در اين رژيم، نمايندگان منافع حقيقي مليتي شما نيستند. آنها خود فروختگاني هستند كه تعلقات مليتي شان را در خدمت شوونيزم حاكم قرار مي دهند تا ثروت هاي چپاول شده دست داشته شان را حفظ كنند و ثروت هاي بيشتري بدست بياورند.
ما توده هاي پشتون در كشور را مورد خطاب قرار مي دهيم:
در انتخابات رژيم شركت نكنيد! نصيب شما از وضعيت كنوني، قتل هاي پيهم در بمباران هاي هوايي اربابان اشغالگر رژيم بوده و خواهد بود. به هم مليتي هاي تان در پاكستان نگاه كنيد! لشكر كشي اردوي دولتي پاكستان بر مناطق مختلف پشتون نشين آن كشور در ظرف چند ماه گذشته، چهار ميليون پشتون پاكستاني را به آوارگي كشانده و هزاران نفر شان را از ميان برده است. اين لشكر كشي كه بنا به دستور اربابان امريكايي رژيم پوشالي تحميل شده بر افغانستان صورت مي گيرد، مورد حمايت و تشويق اين رژيم قرار دارد. شركت شما در انتخابات جاري رژيم، سهمگيري در تلاش براي تحكيم اين رژيم و گسترش بيشتر نفوذ و حاكميت آن است. هر قدري كه اين تلاش
ضد ملي و ضد مردمي نتيجه بدهد، بمباران هاي قتل عام كننده بر شما بيشتر و بيشتر خواهد شد و اردوي دولتي پاكستان نيز بيشتر و بيشتر تشويق و حمايت خواهد شد كه همچون سوات و باجور، وزيرستان و سائر مناطق پشتون نشين پاكستان را درهم كوبد و اهالي شان را وسيعا به قتل رسانده وبه آوارگي بكشاند. شما  بايد بدانيد كه پشتون هاي شامل در رژيم و پشتون هاي كانديد براي رسيدن به مقام و چوكي درين رژيم، به شمول كرزي، نمايندگان حقيقي شما نيستند. آنها در اصل به دنبال منافع طبقاتي، خانوادگي و شخصي خود شان هستند و از احساسات مليتي شما در جهت تامين اين منافع سوء استفاده مي كنند.     
عدم شركت در انتخابات رژيم پوشالي، بخشي از مقاومت عليه اشغالگران امپرياليست و خائنين ملي دست نشانده آنها است. بيائيد به جهانيان نشان دهيم كه اكثريت قاطع و قريب به اتفاق مردمان كشور ما در اين حركت مقاومت جويانه شركت مي كنند!
حزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانستان متعهد است كه با تمام توش و توان، براي توفيق هر چه گسترده تر كارزار مبارزاتي تحريم
انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي ولايتي رژيم دست نشانده، در مسير مبارزه براي برپايي و پيشبرد جنگ مقاومت ملي مردمي
و انقلابي عليه اشغالگران امپرياليست و خائنين ملي، كار و پيكار نمايد.
در حال حاضر، ما تمامي شخصيت ها و حلقات ملي، دموكرات و انقلابي كشور را به تنظيم يك مبارزه مشترك براي پيشبرد كارزار مبارزتي تحريم اين انتخابات عوام فريبانه و نمايشي بر مبناي مواضع و شعار هاي مشترك فرا مي خوانيم!

حزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانستان
اول سرطان 1387 ( 22 جون 2009 )

=====================================================

دومين انتخابات رياست جمهوري رژيم دست نشانده در دور دوم را وسيع تر از دور اول آن تحريم نمائيم!


مردمان آزاديخواه و عدالت طلب افغانستان با سهم نگرفتن وسيع در دور اول دومين انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي ولايتي رژيم پوشالي نشان دادند كه اين رژيم را از خود نمي دانند. كل گردانندگان خارجي و داخلي اين نمايش مضحك سعي كردند از طريق تقلبات وسيع، ميزان شركت مردم را بيشتر از حد واقعي آن نشان دهند. اما اين تلاش مذبوحانه، رسوا و بي نقاب در مواجهه با افكار عامه داخلي و بين المللي و تشديد تضاد هاي جناح هاي مختلف خائنين ملي و قدرت هاي امپرياليستي، بيشتر از پيش باعث رسوايي و بي آبرويي رژيم پوشالي و اشغالگران گرديد. بخاطر پوشاندن اين رسوايي و بي آبرويي است كه اين انتخابات به دور دوم كشانده مي شود تا دو تقلب كار اصلي و بزرگ در دور اول آن، به " رقابت انتخاباتي " با هم بپردازند.
حزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانستان خواهان آن است كه مردمان ما با تجربه اندوزي از دور اول اين انتخابات تقلبكارانه، با سهم نگرفتن بيشتر از پيش درين نمايش مسخره، بحران مشروعيت رژيم پوشالي و اشغالگران امپرياليست ايجاد گر و مدافع آن را يكبار ديگر قويا و نيرومند تر از قبل تشديد نمايند.
افغانستان و مردمان افغانستان به حضور اشغالگران پامال كننده استقلال كشور هيچ احتياجي ندارند. اشغالگران بايد بدون هيچ قيد و شرطي از اين كشور بيرون روند. ما به يك افغانستان مستقل احتياج داريم.
افغانستان و مردمان افغانستان به يك رژيم دست نشانده، مرتجع و نماينده منافع يك مشت فئودال و سرمايه دار دلال وطنفروش و دست پرورده امپرياليست ها، مدافع شوونيزم مليتي و جنسي و داراي ماهيت ارتجاعي مذهبي و برگزاري انتخابات براي چنين رژيمي هيچ احتياجي ندارند. اين رژيم و كليت دولت ارتجاعي حاكم بايد سر نگون شود. ما به يك دولت مردمي مدافع استقلال كشور و آزادي ملي مردمان كشور احتياج داريم. ما به يك دولت مدافع منافع كارگران، دهقانان و سائر زحمتكشان – اين اكثريت بيشتر از 95 % نفوس كشور – احتياج داريم. ما يه دولت ضد شوونيزم مليتي و مدافع حقوق مليت هاي تحت ستم، ضد شوونيزم جنسي و مدافع حقوق فردي، خانوادگي واجتماعي زنان و يك دولت سكولار يعني غير مذهبي نيازداريم. چنين دولتي مبتني بر حاكميت شوراهاي نمايندگان توده هاي وسيع مردم خواهد بود و نه مبتني بر حاكميت اين يا آن باند مزدور و ارتجاعي.
حزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانستان قويا باورمند است كه ايجاد و برقراري چنين دولتي، در شرايط كنوني اشغال كشور و حاكميت پوشالي رژيم دست نشانده اشغالگران، فقط و فقط از طريق پبشيرد مقاومت ملي مردمي و انقلابي عليه اشغالگران و خائنين ملي، ممكن و ميسر است.  ما بطور محكمي باور داريم
كه جنگ مقاومت ملي مردمي و انقلابي، به مثابه شكل مشخص كنوني جنگ خلق، در مسير انقلاب دموكراتيك نوين براي فراهم آوري شرايط مساعد گذار به انقلاب سوسياليستي و پيشروي بسوي جهان عاري از هر گونه استثمار و ستم، محور عمده چنين مقاومتي را بايد تشكيل دهد. حزب ما وظيفه و مسئوليت مبارزاتي عمده كنوني خود را تدارك براي برپايي هر چه اصولي تر و سريع تر و پيشبرد موفقانه چنين جنگي قرار داده است.
حزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانستان، ضمن اعلام مجدد تحريم دومين انتخابات رياست جمهوري رژيم پوشالي در دور دوم آن، همانند دور اول، يكبار ديگر از توده هاي پيشرو مي خواهد كه از مبارزات تداركي براي برپايي و پيشبرد جنگ مقاومت ملي مردمي و انقلابي بطور نيرومند و سازمانيافته حمايت نمايند. برپايي و پيشبرد موفقانه چنين جنگي، انحصار ارتجاعي طالبي و جهادي بر مقاومت جنگي عليه اشغالگران و رژيم را از بين مي برد، حربه دروغين مبارزه عليه ارتجاع، استبداد و شوونيزم بنياد گرايانه مورد ادعاي اشغالگران و رژيم را نا كاره مي سازد و تحول كيفي ملي مردمي و انقلابي اي در مقاومت به وجود مي آورد كه فرجام پيروز مند سرتاسري آن باعث كسب استقلال و آزادي حقيقي كشور و مردمان كشور و پيروزي انقلاب دموكراتيك نوين خواهد شد.


دومين انتخابات رياست جمهوري رژيم پوشالي در دور دوم، " رقابت انتخاباتي " ميان دوتقلبكار اصلي در دور اول آن است. اين انتخابات تقلبكارانه را وسيعا تحريم نمائيم!
به پيش در راه برپايي و پيشبرد جنگ مقاومت ملي مردمي و انقلابي عليه اشغالگران امپرياليست و رژيم پوشالي دست نشانده آنها!
حزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانستان
سوم عقرب 1388

=====================================

 

 

 

بازگشت به صفحۀ اول