Skip to: Site menu | Main content

 

 

 

 

 

اعلامیۀ کمیتۀ دفاع از جنگ خلق در هند - افغانستان، در بارۀ دستگیری رفیق اجیت:
نبـــرد برای رهـــائی رفــیــق اجــیــت


دولت ارتجاعی هند تحت رهبری مودی که حکومت فاشیستی هندو را تحت هدایت خود دارد جنایت دیگری بر لیست طولانی جنایات ضد بشری خود افزود. به تاریخ 9 می امسال پولیس به اصطلاح ضد تروریزم ایالت مهاراشترای هند یک شفاخانه در شهر پونه را مورد حمله قرار داد و یک روشنفکر انقلابی، فعال سیاسی و متفکر برجستۀ چپ هند یعنی رفیق اجیت را در حال بیماری، به "جرم" تعلق داشتن به حزب کمونیست هند (مائوئیست) و وقف کردن کامل زندگی اش در راه مبارزه علیه ستم طبقاتی، جنسیتی، ملی و امپریالیستی و برای انقلاب و عدالت اجتماعی، توقیف نمود.
بلِی! "جرم" رفیق اجیت این است که بیشتر از چهاردهۀ زندگی اش را در راه مبارزۀ پیگیر و بی وقفه علیه یک نظام ددمنش و ارتجاعی که صدها میلیون نفر از مردمان بدبخت کرۀ زمین را استثمار می کند، تحت ستم قرار می دهد، لگدمال می کند و خون شان را می ممکد، وقف کرده است. نظامی که مستقیماً مسئول مرگ روزانۀ 6000 کودک در اثر گرسنگی، فقر و مبتلا شدن به بیماری های قابل وقایه است. نظامی که بخاطر انتظام بخشیدن به استخراج سود برای شرکت های چند ملیتی، ده ها میلیون از مردمان هند را از زیستگاه های شان بیرون کرده و وسایل امرار معاش شان را منهدم کرده است.
بلی! "جرم" رفیق اجیت، فکر کردن، به تصور درآوردن و جنگیدن برای جهان بهتری است که در آن تمامی این شناعت ها به تاریخ بپیوندد. اما برای دولت ارتجاعی هند که بی شرمانه ادعا دارد "بزرگترین دموکراسی" جهان است، این یک جرم واقعی است. چنین وضعی این حقیقت را توضیح می دهد که در یک جامعۀ نامتقارن منقسم به طبقات، کاست ها و جنسیت ها، دموکراسی برای تمام مردم یک نمایش مضحک و یک پوشش ظاهری برای پوشاندن واقعیت زشت نظام استثمار و ستم است. حقیقت این است که این بزرگترین دموکراسی چیزی نیست مگر یک ماشین سیاسی خشونت و سرکوب برای تامین تسلط افعی مانند و انگلی طبقات بورژوازی کمپرادور و فیودال.
رفیق اجیت یکی از ایدیولوگ های حزب کمونیست هند (مائوئیست)، که هم اکنون یک جنگ انقلابی خلق برای منهدم کردن نظام نیمه فیودالی، سرمایه داری و ستم و استثمار امپریالیستی و برقراری دموکراسی نوین و سوسیالیزم را رهبری می نماید، است. رفیق بیشتر از چهار دهه از عمرش را وقف این آرمان کرده است. او منشی حزب کمونیست هند (مارکسیست- لنینیست) ناگزالباری بود که در اول می 2014 با حزب کمونیست هند (مائوئیست) ادغام گردید.  
رفیق یک فعال انقلابی و تیوری پرداز پیگیر است. او چندین کتاب در بارۀ مسایل تیوری انقلابی و طبقات و کاست ها در هند تالیف کرده است. او یک کمونیست انقلابی نمونه و یک انترناسیونالیست متعهد است. جنبش کمونیستی بین المللی خیلی مدیون اوست. او مدتی به عنوان مدیر مسئول مجلۀ انقلابی بین المللی "جهانی برای فتح" خدمت نموده بود. بعد از فروپاشی جنبش انقلابی انترناسیونالیستی، رفیق توان روشنفکرانه اش را به امر مبارزه علیه رویزیونیزم جدید که مسئول انحلال جنبش انقلابی انترناسیونالیستی بود، وقف نمود. یک کتاب پر کیفیت و نسبتاً مفصل رفیق اجیت (علیه اواکیانیزم) به چندین زبان، به شمول فارسی دری ترجمه شده است.
رفیق به تاریخ 9 می امسال زمانی که در یک شفاخانه تحت عملیات قلبی قرار گرفته و دوران نقاهت را سپری می کرد، توسط نیروهای سرکوبگر دولت فاشیستی هند دستگیر گردیده است. همچنان رفیق حمزه اسماعیل زمانی که رفیق بیمارش را کمک و پرستاری می کرد، دستگیر گردیده است. بیایید نگذاریم که دولت ارتجاعی هند از زیر بار مسئولیت این جنایت فرار نماید.
کمیتۀ دفاع از جنگ خلق در هند – افغانستان، تمام شخصیت ها و سازمان های انقلابی، فعالین سیاسی، عدالت خواهان اجتماعی و توده های انقلابی را فرا می خواند که علیه جنایات دولت ارتجاعی هند مبارزه و مقاومت کنند و این جنایات را افشا سازند؛ از رفیق اجیت و رفیق اسماعیل دفاع نمایند و دولت هند را بخاطر اجازه دادن به رفیق اجیت برای دسترسی به مراقبت صحی مورد نیازش تحت فشار قرار دهند و رهایی فوری او را مطالبه نمایند.
بیایید نگذاریم هیچ خللی در همبستگی با جنگ انقلابی خلق در هند و مبارزات مردمان انقلابی هند و در نبرد برای رهائی رفیق اجیت وارد گردد.
زنده باد جنگ انقلابی خلق در هند!
زنده باد توده های انقلابی هند!
زنده باد رفیق اجیت!
مرده باد دولت ارتجاعی هند!
مرده باد حکومت فاشیستی مودی!

کمیتۀ دفاع از جنگ خلق در هند - افغانستان

6 جوزای 1394 (27 می 2015)