Skip to: Site menu | Main content

 

 

 

 

اسناد تاریخی یکی از نیروهای شامل درپروسه نوین وحدت جنبش کمونیستی م . ل. م . افغانستان

ســــــــرکـوب خـونیـن مـحصـلین کابـل را مـحکـوم مـــی نمـایـیـم!


حوادث خونین دوشنبه شب 20 / 8 / 1381 و روز سه شنبه 21 عقرب 1381 که چندین شهید و مجروح به جای گذاشت ، یکبار دیگر نشان میدهد که دولت دست نشانده حامد کرزی ، این شاه شجاع سوم و تمامی رهبران جنایتکار احزاب جهادی و قومندانان کور دل شان تا مغز استخوان کثیف بوده و هیچ تفاوتی با جنایتکاران خلقی ، پرچمی ندارند.
دولت دست نشانده جهادی اسلامی افغانستان ، بزرگترین ستم را زیر لوای اسلام به توده های زحمتکش روا میدارد و هرگونه صدای عدالت خواهی را با گلوله پاسخ میدهد، سرکوب خونین تظاهرات محصلین پوهنتون کابل در دوشنبه شب نمایانگر اعمال خائینانه و بی شرمانه یک مشت قلیل خاین به توده های زحمتکش بوده و پرده ریاکارانه شان را به خوبی به نمایش گذاشت.
این اولین بار نیست که نیروهای ارتجاعی به سرکوب خونین محصلین پوهنتون کابل دست زدند. پوهنتون کابل برای بار اول سالهای 1327 - 1331 و برای بار دوم 1342 - 1352 ، بار سوم 1359 ، برای بار چهارم 1374 – 1375 صدای اعتراض خویش را علیه بیدادگری ، ظلم و ستم بلند نمودند. مداخله مستقیم و علنی در پوهنتون کابل عبارت بود از مداخله غند ضربه و قوای مسلح پولیس در سوم عقرب سال 1344 ، محصلین و اهالی کابل که خواهان نظارت بر رای اعتماد به داکتر یوسف بودند به دستور مستقیم سردار ولی سپاهیان به روی محصلین و مردم آتش گشودند که  در نتیجه دو محصل و یک شاگرد خیاط کشته و چندین نفر زخمی گردید و در ضمن چند تن از نیروهای پولیس هم کشته شد. در سال 1349 نیز پولیس در پوهنتون کابل مداخله نموده  که چند تن مجروح گردید. و همچنین مداخله تفنگداران باند " خلق " در ثور 1359 در پوهنتون که ناهید و وجیهه کشته و چندین نفر مجروح و تعدادی دستگیر شده که عده ای از آنها تا امروز مفقود الاثر اند و اشغال نظامی پوهنتون توسط گروه های خاین جهادی از سال 1371 – 1373 .
ناگفته نباید گذاشت که در سوم حوت 1358 محصلین پوهنتون کابل و اهالی شهر کابل علیه قوای اشغالگر روس دست به تظاهرات زدند که قهرا سرکوب شدند.
رژیم های ارتجاعی وابسته چاره ای ندارند جزء اینکه از منافع ارباب خود دفاع نمایند ، نیروهای انقلابی و توده های زحمتکش چاره ای جزء اینکه ایشان را سرنگون کنند ندارند.
مبارزه علیه طبقات ارتجاعی ، جدا از مبارزه علیه ارزش ها و سنن آنها نیست، سننی که با روش های عقب مانده تمامی زحمتکشان و بخصوص زنان را تحمیق نموده و تمامی ارزش ها و سنن خرافی خویش را بر آنها تحمیل می کنند.
مبارزه زنان در پاره کردن کلیه زنجیرهای سنت نقش تعیین کننده ای در بیداری همه محرومان جامعه بازی میکند، مبارزه علیه حجاب اجباری بطور قطع مقام مهمی را در کل این مبارزه دارد ، جان زنان ازین همه ستم به لب رسیده است و خشم آنان چون گدازه اتش فشان میتواند نظام منفور رژیم وابسته به امپریالیزم را بسوزاند و خاکستر کند و راه را برای جامعه نوین بگشاید.
به جرئت میتوان گفت که بخش عظیمی از سنن ، یعنی ارزشها و باورهای پوسیده عهد عتیق که در جامعه ما مسلط است ، بر گرده طبقه ستمکش انسجام یافته است، ارزش ها و سننی که طبقه ستمکش و بخصوص زنان را در موقعیت پست اجتماعی قرار میدهد ، محور اخلاقیات اسلامی را در جامعه ما تشکیل میدهد. ارزش ها و آداب اجتماعی ، پدیده های ماورای طبقاتی ، پدیده های " طبیعی " و " ذاتی" نبوده ونیست، بلکه این مظاهر قدرت اقتصادی ، سیاسی یک طبقه معین میباشد و اجرای آن به محکم تر شدن قدرت اقتصادی و سیاسی آن طبقه معین خدمت میکند. به همین دلیل طبقه ای که در قدرت است به شدت از آنها حفاظت میکند و به قوه زور و تبلیغات مردم را به اجراء آنها وادار میکند.
جامعه امروز کاملا بر مبنای استثمار توده های وسیع زحمتکش توسط یک اقلیت ناچیز ، طبقه زمین داران و سرمایه داران بنا شده است جامعه  برده گی است. ستم اقتصادی لاجرم به طور اجتناب ناپذیر همه نوع ستم سیاسی و تحقیر اجتماعی ، خرافاتی و ظلمات زندگی روانی و اخلاق توده ها را تولید نموده و ایشان را وادار به اطاعت از آن نموده است.
مذهب یکی از اشکال روانی است که همه جا و بطور مداوم توده ها را زیر فشار قرار میدهد. قوانین مذهبی که امروز در جامعه حکم فرماست کاملا شبیه قرون وسطی و انگیزیسیون آن دوره میباشد. در دوره قرون وسطی افراد بخاطر داشتن یا نداشتن اعتقادات شان مورد ستم قرار میگرفتند. امروز هم همان حالت به شدیدترین وجهی توسط رژیم دست نشانده کرزی ، قومندانان جهادی و رهبران خاین شان و همچنان علمای خاین و فاسد که در هر رژیم و هر زمان در خدمت ارتجاع و امپریالیزم بوده بر مردم تحمیل میشود و هیچکس حق اعتراض را ندارد. این بار که محصلین پوهنتون کابل بنا به خواست مشروع خویش صدای اعتراض خویش را بلند نمودند، پاسخش را با گلوله شنیدند. رژیم دست نشانده بخاطر اینکه چهره کریه و بیشرمانه خود را بپوشاند و اعمال وحشیانه خویش را پرده پوشی کند با کمال بیشرمی و وقاحت اعلام میکند که اینها ( محصلین) به نفع اسامه شعار میدادند، این حرف مضحکه به تمام مردم روشن است که دروغ محض است، اگر قرار باشد کسی به جرم همکاری با اسامه محاکمه شود ، رهبران جهادی و قومندانان خاین شان خواهد بود. زیرا اینها بودند که در طول دوره جهاد خویش با اسامه همکاری نزدیک داشتند و از پول وی استفاده می نمودند و حتی در دوره قدرت صبغت الله مجددی و برهان الدین ربانی از جمله مشاورین نزدیک شان بود. اسامه که دیروز با شما بود مسلمان ، اما امروز مجرم و محکوم به فناست. همانطوری که دوستم در زمان دولت ائتلافی مجاهدین با خلقی ، پرچمی ها از نظر گلبدین کافر بودو زمانیکه با وی پیوست مسلمان و صادق شد اما از نظر ربانی و باندش ملحد گردید وحکم جهاد بالایش صادر شد.
شما حق دارید بخاطر حفظ منافع اربابان خویش ، هر صدای عدالت خواهی را ، زیر نام همکاری با اسامه و یا خلاف شریعت و مذهب با گلوله پاسخ دهید. همانطوری که آخندهای مرتجع ایران هرگونه صدای عدالت خواهی را ضد مذهب قلمداد نموده و گلوله پاسخ شان است . اما شما خاینین هیچگاه برائت حاصل ننموده و چهره خاینانه تان را روز به روز مردم بهتر خواهند شناخت و محکمه عدل توده ای شما را به دار خواهند آویخت. آنروز دیر نخواهد بود. این حمله وحشیانه شما به محصلین کابل بهترین نمونه از دموکراسی باداران شما را به نمایش گذاشت و نقاب خاینانه شما را درید.
رسانه های گروهی امپریالیستی و وابستگان شان فریبکارانه داد میزنند که " شرکت وسیع مردم  در انتخابات و لویه جرگه ، نشان بهبودی اوضاع است و گروهی از روشنفکران متزلزل و مسالمت جور که آرزوی شرکت در رژیم ارتجاعی وابسته حامد کرزی را داشتند به کمک رژیم شتافتند. این ها امیدوارند که در مقابل ایفاء نقش در ارام کردن توده های خشمگین از رژیم امتیازی بگیرند. این ها به مردم این طور وانمود میکنند که تنها راه حل معضلات و مشکلات اقتصادی ، برقراری روابطه بیشتر و علنی تر با امپریالیزم است و بدین طریق روحیه اتکاء به نفس و اطمینان به نیروی خود در بین توده ها ضربه بزنندو آنها را منتظر الطاف امپریالیستی کنند و در نهایت مردم را منفعل کنند . این روشنفکران " ترقی خواه " امروز به بورژوازی محترم وابسته به غرب و عضو سبزها بدل شده اند.
با اظهار تاسف ، افغانستان امروز از جمله عقب مانده ترین کشورهای جهان است. دخالت و رقابت کشورهای استعماری ، جنگ تحمیلی بیش از دو دهه بر مردم این کشور ، وابستگی بیش از حد باندهای جهادی ، خلقی و پرچمی به کشورهای استعماری بزرگترین ضربه در ابعاد اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی افغانستان وارد نمود که علاوه بر عقب ماندگی آن ، آنرا به فقیر ترین کشوری تبدیل نمود.
علم تاریخ مبین این حقیقت است که در جوامع طبقاتی همواره طبقات مختلف اجتماعی دارای منافع متضاد اند بدین جهت در مسیر تاریخ بشری مبارزه همه جانبه و پیگیر در تمام عرصه های زندگی اجتماعی بین زحمتکشان و بهره کشان وجود داشته  و دارد.
مبارزه علیه استعمار کهن و اشکال نوین آن ، مبارزه علیه امپریالیزم و تمام طرح های استعماری آن ، طرد و افشاء آن با تمام دسته بندی های سیاسی ، نظامی ، تجاوز و توسعه جوئی ، مبارزه علیه نژاد پرستی ، مبارزه بخاطر تساوی حقوق زنان با مردان و بالاخره مبارزه بخاطر سرنگونی سیستم سرمایه از جمله اهداف نهائی مان را تشکیل میدهد. هیچ نوع آزادی توده های ستمکش را از فقر ، بیکار ، ظلم و ستم رها نخواهد کرد، تا زمانیکه قدرت سرمایه سرنگون نشود ، ما هرگز اجازه نخواهیم داد که هدف نهائی ما تبدیل به بهشت موعود شود که هر چند یکبار به آن ادای احترام کنیم و در مبارزات روزمره مان  دنبال خط بورژوازی برویم. این هدف نهائی ، مبارزه ما را در هر لحظه رهبری میکند و به آن معنی می بخشد.
یکبار دیگر ما پشتیبانی کامل خویش را از محصلین پوهنتون کابل اعلام نموده و اعمال خاینانه رژیم مزدور را محکوم میکنیم.
هموطنان و محصلین آگاه  و مبارز ! تمامی رهبران جنایتکار و مرتجع احزاب جهادی ، خلقی و پرچمی ودولت مزدور حامد کرزی دشمنان قسم خورده مردمان ستمدیده و زحمتکش افغانستان است ، بر شماست که نگذارید مرتجعین و جنایتکاران ازین بیشتر اهداف و مرام شوم خود را بر مردم تحمیل نمایند. باید چهره خاینانه و دسایس شوم آنها را افشاء خنثی سازیم. باید متحدانه علیه سلطه وستم استعماری و نیروهای بازدارنده تکامل جامعه مبارزه نماییم. از حقوق انسانی وترقی خواهانه مردم ستمدیده کشور بدون تمایز ملیت ، زبان ، مذهب و جنس دفاع و پشتیبانی نماییم.ما از تمامی کسانیکه برای رهایی از سلطه استعماری و نیروهای عقب گرا مبارزه می نمایند پشتیبانی میکنیم و علیه تمام کسانیکه از رژیم مزدور حامد کرزی و احزاب جهادی حمایت می نمایند مبارزه می نماییم. یگانه راه نجات مردم ستمدیده و زحمتکش افغانستان بیرون راندن اشغالگران از کشور و سرنگونی رژیم دست نشانده و به پیروزی رساندن انقلاب دموکراتیک نوین است.


مــــرگ بر امـــپریالیزم جهـــانی
مرگ بر دولت دست نشانده کرزی
مــــرگ بر احـــزاب جهـــادی
زنده بـاد انقــــلاب دمــوکــراتیک نـوین

" اتحــــاد انقــــلابی کـارگـران افغــانســـــتان "
22 / 8 / 1381