Skip to: Site menu | Main content

 

 

 

 

اسناد تاریخی یکی از نیروهای شامل درپروسه نوین وحدت جنبش کمونیستی م . ل. م . افغانستان

 

هموطنان شرافتمند و مبارز !
حوادث خونین کابل که هزارها شهید و مجروح از مردم بیگناه و بی دفاع به جای گذاشته ، سرپناه مردم را تخریب و شهر را به ویرانه مبدل نموده است، یکبار دیگر نشان میدهد که رهبران جنایتکار احزاب جهادی ، نوکران امپریالیزم و وابسته به کشورهای ارتجاعی منطقه هستند و برای انحصار قدرت به خاطر منافع گروهی خود و باداران شان به جان همدیگر افتادند و با خلقی ها و پرچمی های روس هیچ تفاوتی ندارند. رهبران جنایتکار که اعمال خائینانه خود را در تحت نام جهاد و در زیر لوای اسلام می پوشانیدند و به فریب و اغفال مردم مبادرت میورزیدند برای پیشبرد اهداف شوم خود و حفظ منافع اربابان شان از احساسات مذهبی مردم استفاده می نمودند. تمام وعده و نویدهای سیاسی ، اخلاقی و مذهبی که به مردم داده می شد، امروز به کشتار مجدد و دشمنی های دوباره گروهی مبدل شده است. امید مردم به آینده روشن با صلح و صفا به یاس و ناامیدی مبدل گردیده و یکبار دیگر مشخص گردید که کشانیدن توده های مردم به جبهات بخاطر منافع ملی و ترقی خواهانه مردم افغانستان نبوده ، بلکه به خاطر تحکیم منافع کشورهای امپریالیستی ، وابستگان منطقوی و نوکران داخلی شان بوده است و هست. اکنون که رژیم دست نشانده روس ها جای خود را به رهبران نامنهاد گذاشته و دولت اسلامی اعلام گردیده ، دشمنان و " کفار" دیروز به خاطر حفظ قدرت سیاسی به برادران هم کیش امروز مبدل گردیده اند و جنایتکاران خلقی و پرچمی و وابستگان شان به نام های پشتون ، تاجیک و ... مورد حمایت قرار گرفته و از محکمه انقلابی توسط مردم موقتا در امان مانده اند و اکنون به شکل دیگر علیه هم به جنگ و ستیز برخاسته اند . ائتلاف رهبران مجاهدین و رهبران خلقی و پرچمی ، بزرگترین خیانت است که بخاطر حفظ انحصار قدرت و تحکیم منافع کشورهای امپریالیستی و وابستگانش در منطقه به منافع گروهی خود به راه انداخته اند و برای تداوم آن از مقوله " تفرقه انداز و حکومت کن " استفاده مینمایند، و مردم ستمدیده را به نام های پشتون ، تاجیک ، ازبک ، هزاره و شیعه و سنی و به جان یکدیگر می اندازند. جنایات وحشتناک در شهر کابل خود بیانگر این حقایق انکار ناپذیر است که توسط سلاح های امریکائی و روسی ، هزارها نفر به خاک و خون کشیده شده و ویرانی های فراوان به بار آورده است. جنگ کنونی در شهر کابل نه بخاطر منافع ملی مردم و کشور افغانستان بلکه بخاطر منافع گروهی و منافع امپریالیزم و نوکرانش در منطقه است. هدف این جنگ قدرت ، تضعیف قدرت نظامی کشور و ایجاد زمینه مساعد برای فروش اسلحه از کشورهای استعماری، ویرانی بیشتر کشور ، زمینه های مساعد را بنام کمک به بازسازی ، برای سرمایه گذاری های بیشتر استعماری فراهم میسازد تا سودهای کلان نصیب سرمایه داران خارجی گردد. ایجاد شرایط مساعد برای تجارت کشورهای امپریالیستی و کشورهای ارتجاعی منطقه با جمهوری های اسیای میانه از طریق افغانستان . شکی نباید داشت در صورتیکه منافع اربابان استعماری این جنایتکاران تقاضا نماید باز با هم ائتلاف خواهند کرد و مشترکا به استثمار وستم مردم رنج کشیده افغانستان ادامه خواهند داد.
هموطنان شرافتمند و مبارز ! تمامی رهبران جنایتکار و مرتجع احزاب جهادی ، خلقی – پرچمی و دیگر وابستگانشان دشمنان قسم خورده مردم ستمدیده و زحمتکش کشور ما است. بر شماست تا نگذارید که مرتجعین و جنایتکاران از احساسات مذهبی و ملی مردم استفاده نمایند و مردم را با بهانه های قومی ، لسانی و مذهبی و... به جان یکدیگر اندازند. باید چهره خائینانه و دسایس شوم آنها را افشاء و خنثی سازیم. از حقوق مردم ستمدیده و زحمتکش  و از منافع ملی کشور دفاع نمایم. باید متحدا علیه سلطه و ستم استعماری و نیروهای بازدارنده تکامل جامعه مبارزه نماییم. از حقوق انسانی و ترقی خواهانه مردم ستمدیده کشور بدون تمایز ملیت ، زبان ، مذهب ، جنس دفاع و پشتیبانی نماییم.
ما از تمام کسانیکه برای رهائی از سلطه و نیروهای عقب گرا مبارزه می نمایند پشتیبانی میکنیم و علیه تمام کسانیکه از رژیم ارتجاعی 8 ثور و دیگر احزاب ارتجاعی جهادی حمایت می نمایند مبارزه می نماییم. یگانه راه نجات مردم ستمدیده و زحمتکش افغانستان انقلاب دموکراتیک نوین است که به دست توانای مردم ستمدیده و زحمتکش تحت رهبری حزب پیش آهنگ پرولتاریا و بدون وابستگی به امپریالیزم جهانی باشد، انقلاب مترقی وملی که علیه تمام نیروهای بازدارنده  تکامل و ترقی اجتماعی ، علیه امپریالیزم جهانی ووابستگان منطقوی آن میباشد.مـــــــــــرگ بر نیروهــــــای ارتجــاعـی وابســــــته به اســــــــتعـمـار


پیروز باد مـــبارزات انقــلابی زحمـــتکشان افغانســــتان


" اتحاد انقلابی کارگران افغانســـتان "


25 / 5 /  1371