Skip to: Site menu | Main content

 

 

 

 

اسناد تاریخی یکی از نیروهای شامل درپروسه نوین وحدت جنبش کمونیستی م . ل. م . افغانستان

اعلاميه سازمان پيكار براي نجات افغانستان


تحت عنوان به پيشواز فراخوان جنبش انقلابي انترناسيوناليستي اين اعلاميه در شماره چهارم نشريه " جرقه " ارگان نشراتي اتحاد ماركسيست لنينيست هاي افغانستان بخش معتقدين به انديشه مائوتسه دون به چاپ رسيد .
به پيشواز فراخوان جنبش انقلابي انترناسيوناليستي دراوضاع وشرايط مبارزه متشكل خود را آغاز نمود كه بحران عظيم دامن گير جنبش كمونيستي جهاني بود . خاصتا بعد از مرگ رفيق مائوتسه دون و كودتاي تينگ سيائوپينگ ودارودسته اش و زنداني كردن همسنگران مائوتسه دون . انقلابيون كمونيست ، پرولتاريا وخلقهاي تحت ستم واستثمار پايگاه  خط مشي پرولتري خود را ازدست دادند ، همچنان انحراف " چپ "  انورخواجه اين بحران را عميقتر نمود . و شكاف بزرگي را براحزاب و سازمان هاي كمونيستي جهاني بوجود آورد .
تئوري ارتجاعي ورويزيونيستي  " سه جهان "  نه تنها كشور سوسياليستي چين را در راه احياء سرمايه داري قرار داد ، بلكه نواي آشتي طبقات را د رسازش با ارتجاع و امپرياليزم بگوش احزاب و سازمانهاي دنباله رو خود رساند بنابراين اهميت و نقش تاريخي  جنبش انقلابي انترناسيوناليستي كه در راه ترسيم خط روشن انقلابي جنبش كمونيستي جهاني ، وحدت واستحكام آن كه بوسيله رويزيونيستهاي رنگارنگ و اپورتونيست ها  به پرتگاه سقوط كشانيده ميشد متبارز مي گردانيد .
جنبش كمونيستي افغانستان كه بخشي از جنبش جهاني است هنوز از قدرتمندي لازم برخوردار نبوده ودردرون با انواع انحرافات رويزيونيستي و اپورتونيست دست و پنجه نرم مي نمود كه بر اساس استراتيژي توسعه طلبي سوسيال امپرياليزم بوسيله كودتاي ننگين هفت ثور باند هاي رويزيونيست " خلق " و پرچم بقدرت رسانيده شدند ، زمانيكه اين دست نشانده مورد حملات خورد كننده خلق ما قرار گرفت و منافع سوسيال امپرياليسم روس به خطر مواجه گرديد ، روسيه سوسيال امپرياليستي در ششم جدي سال 1358 اقدام به تجاوز مستقيم نظامي با قشون 125 هزار نفري بكشور ما نمود .  اين تجاوز بهانه و زمينه شد براي امپرياليستهاي غربي و ساير دول ونيروهاي ارتجاعي منطقه وجهان به سردمداري امپرياليزم آمريكا تا بگونه اي مستقيم وغير مستقيم بكشور ما مداخله نمايند . و كشورما گره گاه تضاد هاي ابرقدرت هاي امپرياليستي گرديد.
امپرياليستهاي غربي توانستند با استفاده ازاين فرصت گروه ها واحزاب ارتجاعي را سازمان داده و آنها را بر جنبش مقاومت خود جوش خلق ما تحميل نمايند و نيز اين تجاوز دستآويزي گرديد براي تبليغات ضد كمونيستي آنها  در بين خلق ما و ساير خلقهاي جهان، جنبش كمونيستي كشور ما مورد حملات وحشيانه همه جانبه دشمنان طبقاتي و ملي قرار گرفت و در طي مدت ده سال كمونيست ها و خلق كشور ما تمام فشار ها را بدوش كشيدند ، بازهم با وجود اين همه وحشت ، ترور ، اختناق كه از جانب سوسيال امپرياليزم روس و رژيم مزدورش ، امپرياليستهاي غربي و ارتجاع  برعليه جنبش كمونيستي كشور ما صورت گرفته است راه رشد كيفي ونسبي خود را طي نموده است  . فقدان حزب كمونيست و عدم توانمندي كافي در رهبري جنگ مقاومت خلق ما با وجود شركت كمونيستها در جنگ بر عليه سوسيال امپرياليزم روس و رژيم مزدورش موجب گرديد ، كه احزاب ارتجاعي اسلامي  تسلط خود را بر جنگ مقاومت خلق ما تحميل نمايند اكنون سوسيال امپرياليزم روس ، امپرياليزم آمريكا وساير مرتجعين  دست اندركار توطئه براي خاموش كردن شعله هاي جنگ مقاومت خلق ما بود .  بدين ترتيب سعي دارند دستآورد هاي مبارزات ده ساله خلق ما را از كف آنها ربوده و سرنوشت سياسي آنها را مورد معامله قرار دهند . سوسيال فاشيزم  روس ، بعد از چشيدن طعم تلخ شكست خورد زيرا بر مقاومت همه جانبه خلق ما در صدد برآمد تا قوايش را از كشور ما بيرون بكشد و سعي دارد تا با تفاهم و تباني با رقيب غربي اش امپرياليزم آمريكا سلطه سياسي و اقتصادي وفرهنگي خود را در كشورما حفظ نمايد . و همچنان  در سطح جهاني ازخود باصطلاح چهره صلح خواهانه نشان داد ومذبوحانه تلاش نمايد تا موقعيت از دست رفته خود را دوباره با فريب خلق بدست آورد . در مقابل امپرياليزم آمريكا از ديد حفظ منافع خويش درتقسيم جهان و داشتن مناطق تحت تسلط و نفوذ در منطقه مي خواهد با روسيه وارد معامله شود . امروز هردو ابرقدرت امپرياليستي  با ياوه سرائي از كاهش تشنج و تخفيف سلاح هاي اتمي دست به تبليغات وسيع زده اند . ولي ما معتقديم كه اينها جز مانور چيز ديگري نبوده و هرگز خطر جنگ جهاني سوم را منتفي نمي نمايد ، جنگي كه زراد خانه هاي اتمي و غير اتمي هردوابرقدرت امپرياليستي و هم پيمانان آنها درآن بكار خواهد افتاد زيرا بحران اقتصادي وسياسي موجوددردرون اردوگاه  امپرياليستي اين رويا را نقش برآب خواهد نمود .
ما در كشور خود در پروسه انقلاب دموكراتيك نوين قرار داريم وايجاد حزب كمونيست را بر مبناي ماركسيزم – لنينيزم وانديشه مائوتسه دون  يكي از وظايف مبرم  واساسي خود دانسته دراين راه  وبه مبارزه ايدئولوژيك سياسي خود ادامه مي دهيم زيرا بدون ترد افكار وانديشه هاي رويزيونيستي واپورتونيستي از جنبش كمونيستي كشور  وترسيم خط روشن وصريح بين ماركسيست لنينيستهاي واقعي وآنهاي كه  نقاب ماركسيزم  را به رخ كشيده اند ، ايجاد حزب تراز نوين امر دشوار خواهد بود . مابراين امر يقين داريم  كه كمونيستهاي افغانستان بيشتر مي توانند مشكلات موجود از اين ناحيه را در جنبش كمونيستي كشور خود با در نظرداشت رابطه ديالكتيكي تئوري وعمل حل نمايند .
ما با پراتيك انقلابي نياز داريم . بقول لنين ، احزاب وسازمانها را بايد از روي عملكرد آنها قضاوت نمود نه از روي صرف برنامه هاي  آنها ما در پيشبرد مبارزه طبقاتي دوكشور خود به منظور پيروزي انقلاب دموكراتيك طراز نوين و ايجاد دولت ديكتاتوري دموكراتيك خلق و گذار به سوسياليزم  وساختمان جامعه كمونيستي بتجارب مثبت و گرانبهاي جنبش كمونيستي جهاني ودر راس آن جنبش انقلابي انترناسيوناليستي نياز داريم . ولي آنچه مهم وتعيين كننده بوده اجراي رسالت تاريخي خود ماودرك اوضاع وشرايط وتحليل تضاد هاي جامعه وجهان با وضع تاكتيكهاي معين در مسير استراتيژي انقلابي تعيين شده ماست . ما باساس اصل اعتقاد به انترناسيوناليزم پرولتري ودفاع ازجنبشهاي رهايي بخش ملي در كنار تمام پرولتاريا وخلق هاي به پا خواسته  جهان قرار داريم  . ما پشتيباني كامل خود را از جنگ خلق در پرو كه بوسيله حزب كمونيست آن كشور رهبري مي شود اعلام ميداريم .  ما يقين كامل داريم كه پيروزي انقلاب در پرو جنبش هاي كمونيستي ورهايي بخش را بيش از  پيش در سراسر جهان نيرو بخشيده  ومشت محكم است بر دهن امپرياليست ها ومرتجعين .
جنبش انقلابي انترناسيوناليستي كه در راه تحكيم وگسترش ماركسيزم لنينيزم وانديشه مائوتسه دون و وحدت جنبش كمونيستي جهاني مبارزه مي نمايد مورد تائيد ماست . ما كمك هاي مادي ومعنوي خود را در خور توان ازين جنبش اعلام ودرراه تقويت آن از هيچگونه همكاري دريغ نخواهيم نمود همچنان كه مبارزه ما در كشور ما جنبش انقلابي انترناسيوناليستي راتقويت نمود ضربه ايست بر امپرياليزم وارتجاع جهاني .
تكثير آثار موجوده از يك طرف ضرورت جنبش كمونيستي كشورما بمنظور ارتقا  ء سطح آگاهي كمونيست هااز مسايل ملي  و بين المللي بوده وازجانب ديگرسهمي است در مبارزه كه در اين زمينه جنبش انقلابي انترناسيوناليزم آغاز نموده است . سازمان پيكار و هسته انقلابي كمونيستهاي افغانستان مدتيست مذاكراتي را براي حل اختلافات ايدئولوژيك سياسي بمنظور وحدت جنبش كمونيستي  كشور آغاز نموده اند  واين مذاكرات در چهارچوب كميته انسجام وحدت با وجود مشكلات فكري وتشكيلاتي آن كميته صورت مي گيرد . بعلاوه  ما زمينه همچو همكار ي ها را براي تسريع پروسه وحدت امكان پذير و لازم دانسته  ايم و تكثير مشترك اين آثار نمونه اي از اين همكاري ها است .