Skip to: Site menu | Main content

 

 

 

 

اسناد تاریخی یکی از نیروهای شامل درپروسه نوین وحدت جنبش کمونیستی م . ل. م . افغانستان

اعلاميه


حوادث خونين دوشنبه شب 20/8/1381 و روز سه شنبه 21عقرب 1381 كه چندين شهيد ومجروح به جا گذاشت يكبارديگر نشان ميدهد كه دولت دست نشانده حامدكرزي اين شاه شجاع سوم وتمامي رهبران جنايتكار احزاب جهادي وقوماندانان كوردل شان تامغز استخوان كثيف بوده وهيچ تفاوتي با جنايتكاران خلقي- پرچمي وطالبي ندارند.
دولت دست نشانده جهادي واسلامي افغانستان بزرگترين ستم رازير لواي اسلام به توده هاي زحمتكش روا ميدارد وهرگونه صداي عدالت خواهي را باگلوله پاسخ ميدهد- سركوب خونين تظاهرات محصلين پوهنتون كابل دردوشنبه شب نمايانگراعمال خائنانه وبيشرمانه يك مشت قليل خائنين به توده هاي زحمتكش بوده وپرده رياكارانه شان رابه خوبي به نمايش گذاشت.
اين اولين بارنيست كه نيروهاي ارتجاعي به سركوب خونين محصلين پوهنتون كابل دست زده اند پوهنتون كابل براي بار اول سال هاي 1327-  1331  باردوم 1342-1352 بارسوم سال 1359 براي بارچهارم سالهاي 1374- 1375 صداي اعتراض خويش راعليه بيدادگري، ظلم وستم بلند نمود.
مداخله هاي مستقيم وعلني درپوهنتون كابل عبارت بود ازمداخله غند ضربه وقواي مسلح پوليس درسوم عقرب درسال 1344- محصلين واهالي كابل كه خواهان نظارت برراي اعتماد به داكتر يوسف بودند و به دستور مستقيم سردار ولي سپاهيان به روي محصلين ومردم آتش گشودند كه درنتيجه دومحصل ويك شاگردخياط كشته وچندين نفرزخمي گرديدند ودر ضمن چند تن ازنيرو هاي پوليس مجروح شد . درسال1346نيز پوليس درپوهنتون مداخله نموده كه چند تن مجروح گرديد وهمچنين مداخله تفنگ داران باند خلق درثور 1359 درپوهنتون كه ناهيد ووجيهه كشته وچندين نفرزخمي وتعدادي دستگير شده كه عده اي ازآنها تابه امروز مفقود الاثر اندواشغال نظامي پوهنتون توسط گروه هاي خائن جهادي ازسال 1371-1373.
ناگفته نبايدگذاشت كه درسوم حوت 1358 محصلين پوهنتون واهالي شهر كابل عليه قواي اشغالگرروس دست به تظاهرات زدند كه قهراسركوب شدند.
رژيم هاي ارتجاعي ووابسته چاره اي ندارند جز اينكه ازمنافع اربابان خود دفاع نمايند- نيروهاي انقلابي وتوده هاي زحمتكش چاره اي جزاينكه ايشان راسرنگون كنند ندارند.
مبارزه عليه طبقات ارتجاعي جدا ازمبارزه عليه ارزشهاوسنن آنها نيست- سنتيكه باروش هاي عقب مانده  ، تمامي زحمتكشان وبخصوص زنان راتحميق نموده وتمام ارزش هاوسنن خرافي خويش رابرآنها تحميل ميكند.
مبارزه زنان درپاره كردن كليه زنجير هاي سنت نقش تعيين كننده اي دربيداري همه محرومان جامعه بازي ميكند- مبارزه عليه حجاب اجباري بطور قطع مقام مهم رادركل اين مبارزه دارد، جان زنان ازاين همه ستم به لب رسيده است وخشم آنان چون گدازه آتشفشان ميتواند نظام منفور رژيم وابسته به امپرياليسم رابسوزاند وخاكستر كندوراه را براي ايجاد جامعه اي نوين بگشايد.
به جرات ميتوان گفت كه بخش عظيمي ازسنن ، يعني ارزشها وباورهاي پوسيده عهد عتيق كه درجامعه مامسلط است، برگرده طبقه ستمكش انسجام يافته است ،  ارزشها وسنتي كه طبقه ستمكش وبخصوص زنان رادرموقعيت پست اجتماعي قرار ميدهد،  محور اخلاقيات اسلامي رادرجامعه ما تشكيل مي دهد ، ارزش هاوآداب اجتماعي پديده هاي ماوراء طبقاتي ،  پديده هاي "طبيعي" و "ذاتي" نبوده ونيست ، بلكه اين مظاهر قدرت اقتصادي ،  سياسي يك طبقه معين ميباشدواجراي آن به محكم ترشدن قدرت اقتصادي وسياسي آن طبقه معين خدمت ميكند.به همين دليل طبقه ايكه درقدرت است به شدت ازآنها حفاظت ميكند وبه قوهء زور وتبليغات مردم رابه اجراي آنها وادار ميكند.
جامعه امروزي  كه كاملا برمبناي استثمار توده هاي وسيع زحمتكش توسط يك اقليت ناچيز طبقهء زمينداران وسرمايه داران بنا شده است ، جامعه بردگي است.
ستم اقتصادي لاجرم بطور اجتناب ناپذير همه نوع ستم سياسي وتحقير اجتماعي ، خرافتي وظلمات زندگي رواني واخلاقي توده هاراتوليدنموده ايشان راوادار به اطاعت ازآن نموده است.
مذهب يكي ازاشكال رواني است كه همه جا وبطور مداوم توده ها رازيرفشار قرارميدهد ،  قوانين مذهبي كه امروز درجامعه حكمفرما است كاملا شبيه قوانين قرون وسطي وانگيزيسيون آن دوره ميباشد.
دردوره قرون وسطي افراد بخاطر داشتن يانداشتن اعتقادات شان مورد ستم قرارميگرفتند ،  امروزهم همان حالت به شديد ترين وجهي توسط رژيم دست نشانده "كرزي" قوماندانان جهادي ورهبران خائن شان وهمچنين علماي خائن وفاسد كه در هر رژيم وهرزمان درخدمت ارتجاع وامپرياليسم بوده برمردم تحميل ميشود وهيچكس حق اعتراض راندارد.
اين باركه محصلين پوهنتون كابل بنابه خواست مشروع خويش صداي اعتراض خويش رابلند نمودند ، پاسخش راباگلوله شنيدند ، رژيم دست نشانده براي اينكه چهره كريح وبيشرمانه خويش رابپوشاند واعمال وحشيانه خويش راپرده پوشي كند باكمال بيشرمي ووقاحت اعلان ميكند كه اينها(محصلين)به نفع اسامه شعار ميدادند، اين حرف مضحكه به تمام مردم روشن است كه دروغ محض است ،  اگر قرارباشدكسي به جرم همكاري بااسامه جلاد ومهره اصلي سياه محاكمه شود ،  رهبران جهادي وقوماندانان خائن شان خواهند بود ،  زيرااينها بودند كه درطول دوره جهاد خويش بااسامه همكاري نزديك داشتند و ازپول وي استفاده مينمودند وحتي دردوره قدرت صبغت الله مجددي وبرهان الدين رباني ازجملهء مشاورين نزديك شان بود. اسامه كه ديروز باشما بود مسلمان دوآتشه بود اما امروز مجرم ومحكوم به فنا است، همانطوريكه دوستم درزمان دولت ائتلافي مجاهدين باخلقي پرچمي ها ازنظرگلبدين كافربود وزمانيكه بوي پيوست مسلمان وصادق شداما ازنظر رباني وباندش ملحد گرديد وحكم جهاد عليه آن صادر شد.
شما حق داريد بخاطر حفظ منافع اربابان خويش هرصداي عدالت خواهي را ، زير نام همكاري بااسامه وياخلاف شريعت ومذهب به گلوله پاسخ دهيد ،  همانطوريكه آخندهاي مرتجع ايران هرگونه صداي عدالت خواهي راضد مذهب قلمداد نموده وگلوله پاسخ شان است.اما شما خائنين هيچگاه برائت حاصل ننموده وچهرهءخائنانه تان راروز به روزمردم بهتر خواهند شناخت ومحكمه عدل توده اي شمارابدار خواهند آويخت - آنروز دير نخواهد بود.اين حملهء وحشيانه شما به محصلين كابل بهترين نمونه ازدموكراسي باداران شما رابه نمايش گذاشت ونقاب خائنانه شما رادريد.
رسانه هاي گروهي امپرياليستي ووابستگان شان فريبكارانه داد ميزنندكه "شركت وسيع مردم" درانتخابات ولويه جرگه نشان بهبودي اوضاع است ، وگروهي ازروشنفكران متزلزل ومسالمت جو كه آرزوي شركت دررژيم ارتجاعي وابسته به حامد كرزي راداشتند به كمك رژيم شتافتند اينها اميدوارند كه درمقابل ايفاي نقش درآرام كردن توده هاي خشمگين ازرژيم امتيازي بگيرنداينها به مردم اينطور وانمودميكنندكه تنها راه حل معضلات ومشكلات اقتصادي ،برقراري رابطه بيشتر وعلني ترباامپرياليسم است وبدين طريق روحيه اتكاء به نفس واطمينان به نيروي خود دربين توده ها  راضربه بزنند وآنها رامنتظر الطاف امپرياليستي بكنند ودرنهايت مردم رامنفعل كننداين روشنفكران "ترقيخوا" امروز به بورژوازي محترم  وابسته به غرب وعضو سبز هابدل شده اند.
بااظهار تاسف،افغانستان امروز ازجمله عقب مانده ترين كشور هاي جهان است. دخالت ورقابت هاي كشور هاي استعماري، جنگ تحميلي بيش ازدودهه برمردم اين كشور، وابستگي بيش ازحد ستون هاي پنجم به كشورهاي استعماري،  بزرگترين ضربه درابعاد اقتصادي، سياسي وفرهنگي افغانستان وارد نمود.كه علاوه برعقبماندگي آن ، آنرا به فقير ترين كشور تبديل نمود.
علم تاريخ مبين اين حقيقت است كه درجوامع طبقاتي،همواره طبقات مختلف اجتماعي داراي منافع متضاد اند . بدين جهت درمسيرتاريخ بشري مبارزه همه جانبه وپيگير درتمام عرصه هاي زندگي اجتماعي بين زحمتكشان وبهره كشان وجود داشته ودارد.
مبارزه عليه استعماركهن واشكال نوين آن ، مبارزه عليه امپرياليسم وتمام طرحهاي استعماري آن،طرد وافشاي آن باتمام دسته بندي هاي سياسي، نظامي تجاوز وتوسعه جويي، مبارزه عليه نژاد پرستي،مبارزه بخاطر تساوي حقوق زنان بامردان وبالاخره مبارزه به خاطر سرنگوني سيستم سرمايه ازجمله اهداف نهايي مان راتشكيل ميدهد.هيچ نوع آزادي توده هاي ستمكش راازفقر،بيكاري،ظلم وستم رها نخواهد كرد. تازمانيكه قدرت سرمايه سرنگون نشود.ماهرگز اجازه نخواهيم داد كه هدف نهايي ماتبديل به بهشت موعود شود كه هرچند يكبار به آن اداي احترام كنيم ولي درمبارزات روزمره مان دنبال خط بورژوازي برويم.اين هدف نهايي مبارزه مارادرهر مرحله رهبري ميكند وبه آن معنا ميبخشد.
يكبار ديگر ماپشتيباني كامل خويش راازمحصلين پوهنتون كابل اعلام نموده واعمال خائنانه رژيم مزدور رامحكوم مينمائيم.
هموطنان- محصلين آگاه ومبارز! تمامي رهبران جنايتكار ومرتجع احزاب جهادي وخلقي پرچمي،طالبي ودولت مزدور حامد كرزي دشمنان قسم خورده مردم ستمديده وزحمتكش افغانستان است برشما است تانگذاريدكه مرتجعين وجنايتكاران ازاين بيشتر اهداف ومرام شوم خود رابرمردم تحميل نمايند. بايد چهرهء خائنانه ودسايس شوم آنان راافشاء وخنثي سازيم. بايد متحدانه عليه سلطه وستم اسبعماري ونيروهاي بازدارنده تكامل جامعه مبارزه نمائيم.ازحقوق انساني وترقيخواهانه مردم ستمديده كشور بدون تمايزمليت،زبان،مذهب وجنس دفاع وپشتيباني نمائيم.
ماازتمام كسانيكه براي رهايي ازسلطه استعماري ونيروهاي عقب گرا مبارزه مينمايند پشتيباني ميكنيم وعليه تمام كسانيكه ازرژيم مزدور حامد كرزي وديگر احزاب جهادي حمايت مينمايند مبارزه مينمائيم. يگانه راه نجات مردم ستمديده وزحمتكش افغانستان انقلاب دموكراتيك نوين است.انقلاب دموكراتيك نوين انقلابي است مترقي وملي كه عليه تمامي نيرو هاي بازدارنده تكامل وترقي اجتماعي عليه امپرياليسم جهاني ووابستگان منطقه اي آن ميباشد.مرگ برامپرياليسم جهاني
مرگ بردولت دست نشانده كرزي
مرگ براحزاب جهادي
زنده بادانقلاب دموكراتيك نوين
اتحاد انقلابي كارگران افغانستان
يكي ازنيروهاي شامل درپروسه نوين وحدت جنبش كمونيستي  م- ل- م افغانستان
22 عقرب 1381