Skip to: Site menu | Main content

 

 

 

 

اسناد تاریخی یکی از نیروهای شامل در پروسه نوین وحدت جنبش کمونیستی م . ل. م . افغانستان

 

 

اساسنامه تشكيلات
اتحاد انقلابي كارگران افغانستانتشكيلات انقلابي ما باايدئولوژي يك پارچه ماركسيزم- لنينيزم - انديشه مائوتسه دون ووحدت تشكيلاتي كه برپيروي خلل ناپذيرازموازين انقلابي زندگي تشكيلاتي، اصل رهبري جمعي، ترويج دموكراسي درون تشكيلاتي(سانتراليزم دموكراتيك)فعاليت وخلاقيت اعضا ، انتقاد وانتقاد ازخودبنيادنهاده شده است.وهيچ گونه انحراف ازخط مشي اصلي وتفرقه رانمي پذيرد داراي انظباط عالي وآگاهانه ميباشد.
تشكيلات در كليه فعاليتهايش  براي تحقق برنامه خود كه بر اساس اصول علمي  ماركسيزم – لنينيزم – انديشه مائو تسه دون طرح گرديده مبارزه مي كند .
تشكيلات با اتكاء به اصول علمي ماركسيزم – لنينيزم – انديشه مائوتسه دون و كاربرد خلاقانه آن در شرايط  مشخص داخلي وبين المللي  عليه هرگونه مظاهر رويزيونيزم ،  اپورتونيزم ، دگماتيزم  و ديگر تمايلات  ضد ماركسيزم – لنينيزم – انديشه مائوتسه دون  مبارزه مي نمايد .
تشكيلات از منافع طبقه كارگر دفاع نموده ووفادار به انترناسيوناليزم پرولتري بوده و خود راجزء آن ميداند .
تشكيلات درراه وحدت جنبش كارگري با سوسياليزم علمي سهم فعال ميگيرد و طبقه كارگررا درزمينه هاي سياسي  ، اقتصادي و فرهنگي ( ونظامي ) بمثابه يك تشكيل انقلابي در مبارزه عليه  طبقات استثمار كننده  ، ارتجاع وامپرياليزم  رهبري مي نمايد .
تشكيلات درراه انقلاب دموكراتيك ملي ومتعاقب آن انقلاب سوسياليستي ، مبارزه مي كند .
تشكيلات براي حل مسئله زمين وقطع استثمار توسط سرمايه هاي وابسته و سرمايه هاي خارجي بر اساس  برنامه خود مبارزه مي نمايد .
هدف تشكيلات  دراين مرحله برقراري شعار " از هركس باندازه توانايي اش وبه هركس باندازه كارش" وهدف نهايي ما برقراري شعار " از هركس به اندازه توانايي اش وبه هركس به اندازه نيازش "          (كمونيزم علمي ) مي باشد .
تشكيلات از وحدت وانضباط خود جدا محافظت ميكند ، كنترل از بالا به پائين واز پائين به بالا را بكار مي بندد .
تشكليات دفاع از پاكيزگي ماركسيزم – لنينيزم – انديشه مائوتسه دون ( ايده هاي كبير ماركس ، انگلس ، لنين ، استالين و مائو ) و مبارزه عليه ايده هاي ضد ماركسيستي را از وظايف خود ميداند .
حمايت از احزاب و سازمان هاي ماركسيستي ، حمايت از جنبش هاي پرولتري و جنبش هاي آزاديبخش خلقها را در دستور كار خود قرار داده است .
مبارزه براي ايجاد انترناسيوناليزم پرولتري را وظيفه خود ميداند .
تشكيلات  مابه اصل استقلال ، برابري كامل ، عدم  مداخله در امور داخلي وهمكاري دوجانبه  رفيقانه بين المللي با ديگر احزاب وسازمان ها وفادار است .
اعضاء وظايف وحقوق آنها :
1 – هرفرد تبعه افغانستان  ، كه برنامه و اساسنامه اين تشكيل را پذيرفته وفعالانه آنهارا بمرحله اجرا گذارد ،  ودريكي از كميسيون هاي اين تشكيل شخصا شركت كرده و فعاليت كند و كليه تصميمات تشكيل را انجام دهد وبا وسايل مادي وپرداخت حق عضويت خويش تشكيل را پشتيباني نمايد ، مي تواند به عضويت اين تشكيل درآيد .
2 – وظايف اعضاء :
الف – هرعضوبايد  ماركسيزم – لنينيزم – انديشه مائوتسه دون را تا استقرار ديكتاتوري پرولتاريا و ادامه آن ، قبول داشته باشد و درراه تحقق آن بكوشد .
ب – از وحدت و پاكيزگي صفوف تشكيل بطور قاطع دفاع نمايد .
پ – تصميمات آنرا با استواري و ثابت قدمي انقلابي اجرا نمايد . سياست آن را براي توده ها بيان نموده و پيوند هاي آنرا با توده ها افزايش داده  واستحكام بخشد . مبلغ و مدافع خط مشي آن باشد .
ت – تشكيل داراي يك انضباط مي باشد كه براي كليه اعضاء از صدر تا ذيل يعني از رهبري تا صفوف بدون امتياز افراد بايد رعايت و اجرا گردد .
ث – فعاليت خستگي ناپذير براي احاطه به تئوري ماركسيزم – لنينيزم – انديشه مائوو پيوند آن با زندگي ودر پراتيك مبارزه جدي براي  آبديده كردن خود و ارتقاء آگاهي انقلابي خويش درجريان تفكر ، كار وزندگي كردن ، بمثابه يك انقلابي پيشرو و قراردادن سياست در دستور كار كليه فعاليت هايش ، مبارزه عليه تمام مظاهر ايدئولوژي بورژوازي وماقبل بورژوازي و سنت هاي عقب مانده .
ج – تقويت مداوم رابطه اش با توده ها ، موافق پرنسيب هاي  انقلابي ،  با داشتن شخصيت واراده قوي، منصف ، درست كار و متواضع بودن ، عشق به توده ها داشتن وبا وفاداري به آنان خدمت كردن ، جلب احترام واطمينان توده هاي زحمتكش خلق ، در هر زمان و مكان مبارز نترس و پيشرو بودن ، داراي اخلاق و رفتار كمونيستي بودن و كردار از گفتار جدا ننمودن ، عليه خود خواهي ، تكبر خود نمايي ،  خود پسندي ، تن آسايي و از خود راضي بودن ، فرومايگي ، جاه طلبي ، كوته نظري ، لاقيدي ، ليبراليزم و روحيه آمرانه نسبت به رفقا و زحمتكشان ، مبارزه نمودن .
از توده ها آموختن و به توده ها آموختاندن . درامور حيات زندگي اجتماعي توده ها را رهنمايي نمودن . به آنها وتجربيات شان تكيه نمودن ، نظريات و پيشنهادات صحيح آنان را در راه بانجام رسانيدن و ظايف خود بمرحله اجرا گذاردن ، درانجام وظايف نمونه بودن .
چ – منافع تشكيلات را بر منافع شخصي خود مقدم دانستن ، مزيت ويژه اي براي خود نخواستن و مانند ديگر اعضاء در مقابل تخلف خود از مقررات جواب گو بودن ، در فداكاري و مبارزه درهر امر محوله پيشقدم بود ن .
براي تحكيم هر چه بيشتر وحدت ايدئولوژيك و تشكيلاتي حد اكثر كوشش نمودن ، عليه افراد ناشايست كه برنامه و اساسنامه تشكيل را ناديده گرفته و زير پا ميگذارند شديدا مبارزه نمودن ، نسبت به تشكيل و نسبت به توده هاي زحمتكش صادق و وفادار بودن .
انتقاد وانتقاداز خود را صادقانه بكار بستن و بويژه انتقاد از پائين به بالا را گسترش دادن ،  نسبت به اشتباهات و نواقص ديگران بافشاء آن جدي بودن و در جهت  رفع آن كمك نمودن .
ح – اسرار تشكيلاتي را با دقت حفظ نمايد . در مقابل تلاش هاي مخرب عليه تشكيل مقاومت و مبارزه نمودن . عليه متملقين و چاپلوسان مبارزه نمودن ، در زمينه انتخاب مسئولين بايد به لياقت سياسي آنان توجه نمايد ، وهيچ تمايل ديگري را دخيل نسازد .
خ – مبارزه طبقاتي را سرلوحه فعاليت سياسي وزندگي اجتماعي خود قرار دادن . در دفاع از  ماركسيزم – لنينيزم – انديشه مائو واصول انترناسيوناليزم پرولتري خود را هرچه بيشتر با آگاهي انقلابي مجهز نمودن ، همانطوريكه يك انترناسيوناليست است يك ميهن پرست انقلابي نيز باشد .
د – در برابر مشكلات مقاومت كردن و از پيروزي ها غره نشدن ، در رفع نارسايي ها و ضعف هاي كه در كارها وانجام آن رخ مي دهد فعالانه سهم گرفته و در صورت لازم به ارگان هاي رهبري گزارش دهد .
ذ – سيستم گزارش دهي را هميشه اجرا ء نمايد . هيچگونه امور نادرست واعمال ناصحيح را كه در ضرر منافع تشكيل باشد نبايد مجاز بداند  . با كساني كه روابط دوستانه وشخصي را در برابر روابط تشكيلاتي قرار مي دهند مبارزه نمايد .
براي اجراي دقيق سياست تشكيل در مورد انتخاب كادرها و انتصاب افراد درراس كار ، براساس وفاداريشان ، كيفيات وتوانايي هاي سياسي ، واخلاقيشان مبارزه كند .
1 -  هرگاه عضو در انجام وظايف مذكور بطور صحيح موفق نشود ، مورد انتقاد و ضوابط انضباطي آموزنده قرار مي گيرد . در موارد ديگر عضو از وظايف خود عمدتا تخلف نمايد و وحدت را  نقض نمايد واز تصميمات تشكيل تعدي نمايد يا آنرا فريب دهد و يا ضربه بزند ، براي اين خطا هاي بزرگ او سختي تا حد اخراج از تشكيل مجازات ميشود . هرگاه عضو اسرار تشكيلاتي را به دشمن طبقاتي افشاء سازد وجاسوسي نمايد كه تشكيل را ضربه بزند بايد شديدا مجازات شود . بايد اعدام انقلابي گردد .
3 – عضو حق دارد :
الف – مسئولين تشكيل را انتخاب كند  ويا خود بعنوان مسئول انتخاب شود . ارگان هاي رهبري را انتخاب كند و خود در اين ارگان ها انتخاب شود .
ب – مسايل را كه درمورد سياست و فعاليت هاي  عملي تشكيل دارد آزادانه وفعالانه در جلسات و گردهمايي ها مطرح كند ، و پيشنهادات خود را ارائه داده  آشكارا از عقايد خود دفاع و آنها را تشريح كند  ، تا ارگان مربوطه بتواند تصميم بگيرد .
نظريات خود را درباره  مسايل شخصي وتشكيلاتي  باكليه ارگان هاي رهبري  تا  مركز در ميان گذارده و هرگونه سوال ، در خواست ، اظها ر و پيشنهادي را با آنها مطرح نمايد .
پ – د رجلسات ، فعاليت ورفتار هر عضو را بدون در نظر گرفتن  مقامي كه دارد مورد انتقاد قرار دهد . كسانيكه مرتكب اعمال فشار براي جلوگيري از انتقاد شوند ويا اينكه كسي را بخاطر انتقاد تحت فشار قرار دهد ، مسئول هستند ، ومجازات خواهند شد و حتي ممكن اخراج  شود .
ت – شخصا دركليه جلسات ، كه فعاليت يا رفتار اورا مورد بررسي قرار مي دهد  حضور يابد .
ث – هر سوال ،  نوشته يا پيشنهادي را به هريك از مقامات منجمله مركز ارائه دهد وانتظار دريافت جواب مناسب را داشته باشد .
4 – ورود نامزد عضويت به عضويت كامل :
الف -  پذيرش در تشكيل فقط بطريق فردي انجام مي شود . اعضاي جديد  صرفا از ميان نامزد هاي براي عضويت پذيرفته مي شود كه دوره آزمايشي مربوطه را بانجام رسانيده باشد . اعضاي جديد كه در تشكيل پذيرفته مي شوند بايستي از ميان صفوف طبقه كارگر ، دهقانان ، زحمتكشان وروشنفكران كه به كمونيزم معتقد اند  باشند .
همگي بايستي آگاه ، فعال ، داراي شخصي قوي  ورفتار واخلاق عالي  و آماده براي هرنوع فداكاري ، از نظر سياسي و ايدئولوژيك منزه ،  انقلابي ، ثابت قدم ، در ارتباط با توده ها و نسبت بامر انقلاب وفادار و صديق باشد .
براي ورود به تشكيل هيچگونه محدوديتي از نظر مليت و جنس وجود ندارد .
ب – كليه كسانيكه مستعد پذيرش بعنوان  نامزد عضويت هسر تشكيل مسئول هستند . معرفي كنندگان در مورد تشريح منصفانه  صفات اخلاقي و صلاحيت سياسي  اشخاص معرفي شده مسئول هستند .
ج – تاريخ عضويت شخصي كه بعنوان عضو از ميان نامزدها پذيرفته مي  شود از تاريخي رسميت مي يابد كه جلسه كميته تصميم به پذيرش كامل آن مي گيرد .
5 – انتقال اعضاي تشكيل از يك كميته به كميته ديگر بر طبق رهنمايي دقيق مركز تعيين مي شود. و شخص مورد نظر عضو كميته دوم محسوب ميگردد.
6 – اگر عضو يا نامزد عضويت بدون هيچ دليلي قانع كننده به مدت دوماه متوالي در جلسات مربوط به كميته خويش شركت ننموده يا حق عضويت خود را نپردازد ، كميته مربوط بايستي مسئله رامورد بررسي قرار دهد . اگر ثابت شود كه عضو يا نامزد عضويت عمدا تماسش را قطع كرده است ، بايستي مسئله ابقاء او را در صفوف تشكيل مورد بررسي قرار داده و در باره او تصميم بگيرد .در صوت لزوم عضويت او در تشكيل لغو خواهد شد . وكميته بعد از تائيد مركز به مرحله اجرا در ميآورد .
7- يك عضو يانامزد عضويت كه در انجام وظايفي كه بوسيله مقررات تعيين شده اند كوتاهي كند ،  ويا مرتكب اشتباه شود براي جواب گويي احضار خواهد شد و ممكن است به مجازات هاي مانند : تذكر ، توبيخ ( توبيخ شديد ) ،  يا توبيخ ( شديد ) كتبي ، شديد ترين مجازات اخراج از تشكيل است .
در مورد اشتباهات كوچك بايد ازتنبيهات آموزشي و ترغيبي بصورت انتقاد  رفيقانه ،  توبيخ ، اخطار استفاده شود . واخراج از تشكيل سنگينترين مجازات انضباطي است . درهنگام ضرورت ممكن است ،  بعنوان يك تنبيه انضباطي يك عضو به يك نامزد عضو بمدت يكسال تنزل يابد ، و در صورت پذيرش مجدد سابقه او بحساب خواهد آمد .
وقتيكه موضوع اخراج يك عضو مورد بررسي است ، مي بايستي حد اكثر دقت نشان داده شود و زمينه اتهاماتي كه  عليه عضو اعلام شده است بطور كامل مورد بررسي قرار گيرد .
8 – تصميم به اخراج يك عضو تشكيل در جلسه كميته كه او عضو آنست اتخاذ گرديده ودر صورتيكه دوسوم عضو حاضر بآن راي مثبت دهند پذيرفته مي شود . و پس از تائيد كميته ومركز مورد اجراگذارده ميشود . تا هنگام تائيد تصميم اخراج بوسيله كميته ، عضو عنوان عضويت خود را حفظ كرده و حق شركت در جلسات را دارا مي باشد .
شخصي كه اخراج شده است حق دارد طي مدت دوماه ازمقامات بالاتر منجمله مركزيت تشكيل درخواست پژوهش كند .
9 – موضوع فراخواندن يك عضو مركز وهمچنين يك عضو كميسيون بازرسي ، براي جوابگويي قبلا بايد بوسيله كميته بر رسي شده باشد .
تصميم در مورد اعمال مجازات بر اعضاي كميته ها يا اعضاي كميسيون بازرسي بطور يكسان مطابق دستورالعمل عادي اجرا ميشود .
10- كميته نمي تواند درمورد اخراج عضو ازتشكيل يا تنزل دادن او باو يك نامزد در صورتيكه او عضو مركز يا يكي از كميته ها باشد تصميم بگيرد . اخراج از تشكيل يا تنزل دادن اعضاء بوسيله پولينوم كميته هاي مربوطه تصميم گيري شده و در صورت لزوم پولينوم مربوط به دوسوم آراء آنرا اجرا مينمايد . ودر صورت لزوم يك نامزد كه بوسيله مركزانتخاب شده جايگزين مي گردد .
11- تصميم گيري براي اخراج عضو فقط پس از يك بررسي همه جانبه از رفتار وخطاهايش بعد از يك رسيدگي دقيق درمورد صحت اتهامات وارده  عليه او وپس از قضاوت درمحيطي با روحيه رفيقانه با بيشترين درستي اتخا ذ مي گردد .
12 – تنبيهات انظباطي آموزنده كه در مورد يك عضو مقرر شده در صورتي صرفنظر ميگردد كه او از طريق كار وبرخورد مناسبش ثابت كند كه خود را اصلاح كرده و وظايفش را بعنوا ن يك عضو بطور منظم و آگاهانه بانجام رسانده است .
13 – اگر عضو تشكيل مرتكب يك جرم قابل تعقيب بشود از تشكيل اخراج و طبق قانون مجازات خواهد شد .
14 – تصميم به اخراج عضو از تشكيل بايستي بوسيله ارگانهاي مربوط در كميته اند . سي روز بعد از اتخاذ تصميم كميته مورد بررسي قرار گيرد .
15 – هركسي از تشكيل اخراج گردد يا در موردش تنبيهات انضباطي آموزند ه مقرر شود از محق استيناف ، عليه تصميم گيري درمورد اخراجش از تشكيل يا تنبيه انضباطي تا سطح مركز ، برخوردار مي باشد . استينافي كه از طرف افراد اخراجي  يا رفقاي كه تنبيهات انضباطي در حق شان مقرر شدبايد بوسيله كميته مربوط در كمتر از 30 روز ارائه شده وبوسيله كنترل مركزي و كميسيون رسيدگي در كمتر از 30 روز مورد بررسي قرار گيرد .
تصميم گيري براي بازگشت عضويكه غيرعادلانه اخراج شده بوسيله كميته كه اخراجش را تائيد كرده يا بوسيله ارگان بالاتر اتخاذ ميگردد . دراين حالات سابقه عضويت قبلي عضو بحساب مي آيد .
نامزدهاي عضويت :
16 – كليه افرادي كه به تشكيل مي پيوندند بايستي دوره آزمايشي مربوط به نامزد هاي عضويت را  بگذرانند . دوره كه براي آشنايي نامزد عضويت با برنامه ، اساسنامه وتاكتيك هاي تشكيل وهمچنين براي آشنائي كامل با خصوصيات شخصي نامزدو در درجه اول ومهمتر از همه براي اجراي عملي خط مشي ووظايف تشكيلاتي ضروري مي باشد .
دوره آزمايشي براي عضو نامزد بايستي در خدمت آبديده كردن او با خصوصيات يك كمونيست بوده و توانايي اورا براي حفظ وگسترش بيشتر اين خصوصيات حتي در شرايط وموقعيت هاي دشوار موردسنجش قرارد هد .  دوره آزمايشي براي نامزد عضويت بويژه براي كسانيكه اصل ومقام اداري دارند يا آنهاي كه در خانواده هاي مرفه بوده با يستي اجرا شود . آنان را اكثرا به بخش هاي  كاردشوار براساس مهارت شان به كاريدي  كه نزديك محل اقامت شان يا دوراز آن قرار داردبگارد . دوره آزمايشي بايد درخدمت آموزش ايدئولوژيكي متمركز و همه جانبه براي عضو نامزد باشد .
طول دوره آزمايشي براي عضو نامزد 2 تا سه سال است .
17 -  نامزد هاي عضويت همان وظايف اعضاء را بعهده دارند . نامزد هاي عضويت با داشتن حق راي مشورتي در جلسات شركت مي كنند . آنها در كنفرانس ها وهيئت هاي اجرايي نمي توانند شركت نمايندوبراي ورود ديگران به تشكيل نمي توانند معرفي نامه ارائه دهند .
18 – كميته وظيفه دارد كمك كند تا نامزد خودش را براي پذيرش در تشكيل آماده كند . بعد از اتمام دوره آزمايشي نامزد ، كميته بايد فورا مسئله عضويت نامزد را در جلسات مطرح كرده و تصميم بگيرد كه آيا او براي عضويت در تشكيل ارزشمند مي باشد يا خير . هنگامي كه كميته دلايلي مبني بر بي ارزش بودن نامزد براي عضويت در تشكيل داشته باشد تصميم باخراج او از صفوف نامزد عضويت اتخاذ مي كند .
19 – اخراج و تنبيهات آموزنده نامزد هاي عضويت در تشكيلي كه درانجام وظايف وقوانين وضع شده بوسيله تشكيل موفق نشده اند همانند روشي است كه در مورد اعضاي تشكيل بكار مي رود .
20 – نامزد عضو حق عضويت معادل اعضاي كامل مي پردازد .
ساختمان تشكيلاتي ، دموكراسي داخل تشكيل :
21 – اصل رهنماي ساختمان تشكيلات بر مبناي سانتراليزم دموكراتيك است بدين معني كه :
الف – كليه ارگانهاي رهبري كننده تشكيل در جلسات كميته در جلسات عمومي ، در كنفرانس ها از پائين به بالا انتخاب مي گردند .
ب – گزارش دهي منظم اعضاء به كميته هاي مربوط ومقامات بالاتر .
پ – ارگان هاي رهبري مجبور اند متناوبا به كميته حساب پس دهند .
ت – انضباط شديد و تبيعت اقليت از اكثريت .
ث – كليه ارگانهاي رهبري بايستي بنظرات حوزه هاي  پائين تر و توده هوادار توجه داشته تجربيات آنان را بررسي كرده و براي حل دقيق مسايل شان  اقدام نمايند .
ج – حوزه هاي پائين تر در قبال كار شان بايستي به كميته هاي بالاتر حساب پس دهند .
چ – تصميمات بعد از يك بحث آزاد همه جانبه عقيدتي اتخاذ مي گردد . اما درلحظه ايكه تصميمي متفقا يا با اكثريت آراء اتخاذ ميشود كليه اعضاء موظف اند بدون بحث بيشتري آنرا به مرحله اجرا گذارند .
ح – اجراي تصميمات ارگان هاي بالاتر براي ارگان هاي پائين تر الزامي است .
22 – روش كار جمعي عاليترين اصل رهبري فعاليت تشكيلاتي است . كليه ارگانها اصل ادغام رهبري جمعي با مسئوليت شخصي را بمرحله اجرا در مي آورند . هر مسئله مهمي بصورت جمعي حل مي گردد . در عين حال ضروريست كه فرد نيز نقش كامل خود را در محدوده وظايف محوله مطابق با قوانين كار جمعي ايفا نمايد .
23 – حوزه هاي هر شهر در يك كميته مربوط به همان شهر متشكل شده  ويك رهبري واحد دارند .
24 -  كليه كميته ها خود شان مشكلات محلي شان  را برطرف مي نمايند . بشرطي كه راه حل ها و تصميمات شان مغايرتي با تصميمات و مشي تشكيل نداشته باشد .
25 – بالاترين ارگان رهبري هر كميته جلسه عمومي ، كنفرانس مركزي است  جلسه عمومي هر سه ماه و كنفرانس هر سال يك مرتبه داير مي گردد . درحالات خاص به تصويب مركز بر گزار مي شود .
26 -  جلسه يا كنفرانس يك اداره انتخاب مي كند كه ارگان اجرايي است  وكارهاي روزانه را هدايت مي نمايد  .  راي گيري گروهي ممنوع است .
27 – بحث آزاد درباره مشكلات و سياست تشكيل حق تخلف  ناپذير هر عضو مي باشد .
تشكيلات حوزه ها ( ابتدائي ) :
28 – تشكيلات ابتدايي توده هاي زحمتكش شهر وروستا را با ارگانهاي رهبري تشكيل مرتبط مي سازند و در فعاليت هايش از اساسنامه و برنامه تشكيل الهام مي گيرد .
الف – انجام كارهاي سياسي ، ايدئولوژيكي ، تبليغاتي ، تشكيلاتي براي اجراي خط مشي  . تصميمات و دستورات تشكيل براي تعليم وتربيه توده هاي زحمتكش .
ب – كار براي تقويت صفوف تشكيل  ، حفظ و پاكيزگي ، همبستگي ووحدت ، پذيرش اعضاء جديد به تشكيل و ملاحظه  تعليم وتربيه كمونيستي آنان ، دفاع از حقوق اعضاء واحترام به آن .
پ – سازمان دادن آموزش سياسي ، ايدئولوژيكي ، تعليم وتربيتي و فرهنگي اعضاء . بررسي اينكه آيا آنان بر خط مشي سياسي و ايدئولوژيكي تشكيل واصول ماركسيزم – لنينيزم – انديشه مائو تسلط يافته اند. حوزه هاي بايستي به مراكز واقعي  پرورش انقلابيون و مدارس بزرگ آبديدگي وتعليم وتربيتي كمونيستي تبديل گردند .
ت – كمك به كميته شهر در كارهايش افزايش اتكاء بخود و انضباط در كار ووظايف
ث – ضربه زدن به هر كوشش كه دشمن طبقاتي عليه مبارزه و مشي تشكيل بكار مي برد ؛ و افشاء كردن آن .
29 -  حوزه بايد مراقب باشد كه هر رفيق اصول اخلاقي زير را كه در برنامه واساسنامه تشكيل اعلام شده است مراعات و در ميان رفقا وزحمتشكان  ترويج كند :

 1. وفاداري نسبت به هدف كمونيزم ، عشق به آزادي وعدالت اجتماعي .
 2. فعاليت آگاهانه بسود توده ها .
 3. احساس مسئوليت شديد در مورد وظايف اجتماعي ، عدم تحميل تجاوز به منافع توده ها .
 4. مبارزه عليه فرد گرايي و طرفداري عملي از جمع گرايي و همياري رفيقانه .
 5. روابط انساني واحترام متقابل در ميان توده هاي خلق
 6. درستي  وصداقت ، خلوص اخلاقي ، عدم تظاهر و عفيف بودن در زندگي اجتماعي وفردي   .
 7. تحمل نكردن بي عدالتي ، طفيلي گري ، نادرستي ، مقام پرستي وپول پرستي .
 8. مدارا نكردن با دشمنان كمونيزم ، آزادي وعدالت اجتماعي .
 9. همبستگي رفيقانه با كارگران و زحمتشكان و خلق هاي همه كشورها .

درآمد مالي :
درآمد مالي از حق عضويت و درآمد واحد هاي اقتصادي وساير درآمد ها تامين مي گردد .
حق عضويت از  1 – 3  در صد نظر به كل درآمد شخص پرداخت مي گردد .

 1. كميسيون تشكيلاتي .
 2. كميسيون سياسي  ايدئولوژيكي وتحقيقات علمي
 3. كميسيون ارتباطات   .
 4. كميسيون بازرسي
 5. كميسيون اقتصادي
 6. كميسيون نظامي

1 – مركز تشكيلات .
2 – كميته شهر
3 – حوزه هاي شهري .
1 – كنفرانس
2 – جلسه عمومي
3 – جلسه حوزه

 

15 ثور 1369