Skip to: Site menu | Main content

 

 

 

 

 

آنچه در زیر می خوانید، بیانیه نماینده حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در کنفرانس بین المللی پشتیبانی از جنگ خلق در هند است. در این کنفرانس بین المللی، که به تاریخ 24 نوامبر 2012 در شهر هامبورگ آلمان برگزار گردید، هیئت های نمایندگی احزاب و سازمان های انقلابی بیشتر از 25 کشور جهان سهم گرفته بودند.

                         
بیانیه نماینده حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
در کنفرانس بین المللی پشتیبانی از جنگ خلق در هند


رفقا!
من از طرف حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان به سازماندهندگان این کنفرانس بین المللی مهم شادباش می گویم. این کنفرانس با حضور هیئت های نمایندگی تشکلات و جنبش های ده ها کشور جهان یک مثال و تجلی بزرگ از انترناسیونالیزم پرولتری است.
حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان کوشیده است که از کارزار حمایت از جنگ خلق در هند پشتیبانی نماید. ما فراخوان پشتیبانی از جنگ خلق در هند را به فارسی – دری ترجمه کرده و وسیعا پخش کرده ایم.
رفقا!
جنگ خلق در هند بطور روز افزونی به منبع امید برای انقلابیون سراسر جهان مبدل می گردد. ما همه بخاطر پیشروی های جنگ انقلابی در هند دلگرم هستیم. هم اکنون جنگ خلق در هند لبه تیز مبارزه جهانی علیه نیمه فیودالیزم، سرمایه داری و امپریالیزم و مبارزه بخاطر دموکراسی نوین، سوسیالیزم و کمونیزم است.
رفقا!
این وظیفه بین المللی ما است که جنگ خلق در هند را پشتیبانی نماییم. ما باید بخاطر داشته باشیم که اربابان امپریالیست و ستمگران سرمایه دار جهان با زیرکی از خطرات این جنگ انقلابی علیه منافع شان آگاه هستند. بنابرین، آنها هیچ فرصتی را برای توطئه چینی علیه جنگ انقلابی در هند از دست نمی دهند.
چنانچه همه ما اطلاع داریم، سرویس جاسوسی اسرائیل به تشویق مستقیم امپریالیست های امریکایی نیروهای سرکوبگر هندی را برای قتل رهبران انقلابی در هند آموزش می دهند. این، تجلی سیاست بین المللی بورژوازی در عمل مشترک بخاطر دفاع از منافع شان است. وظیفه طبقاتی ما به مثابه انترناسیونالیست های پرولتری این است که در پهلوی انقلابیون هند، که مبارزات شان بخشی از مبارزات طبقه ما و اکنون مشتعل ترین بخش مبارزات ما است، بایستیم.
رفقا!
درین هنگام، مهم است بخاطر داشته باشیم که رهبری اینگونه مبارزات بین المللی وظیفه یک تشکیلات بین المللی کمونیست ها است. اگر ما تشکیلات بین المللی مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی مان را می داشتیم، قادر می بودیم که اینگونه کارزارهای بین المللی را وسیعتر، منظم تر و موثرتر رهبری نماییم. رفقای سابقه دار در این تالار بخوبی بخاطر دارند که جنبش انقلابی انترناسیونالیستی در زمان موجودیت خود قادر بود کارزار بین المللی دفاع از حیات صدر گونزالو را، که تمامی گوشه و کنار جهان را در بر گرفت و یک جنبش بیسابقه توده یی در اطراف و اکناف جهان را به حرکت درآورد، رهبری نماید.اما در نتیجه پدیدار شدن خطوط انحرافی در بدنه رهبری کننده جنبش انقلابی انترناسیونالیستی، ما از تشکیلات بین المللی خود محروم شدیم. بنابرین وظیفه بین المللی تشکلات مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی است که برای ساختمان یک تشکیلات بین المللی مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی تلاش نمایند. این است راه عمده پشتیبانی از مبارزات انقلابی در هند و همچنان سایر جاها.
رفقا!
مکررا باید خاطرنشان سازم که بهترین راه پشتیبانی از جنگ انقلابی در هند، تشدید نبرد و برپایی جنگ خلق علیه نیمه فیودالیزم، سرمایه داری و امپریالیزم در سایر جاها است. بنابرین حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان وظیفه خود می داند که بخاطر پشتیبانی از جنگ خلق در هند، جنگ خلق در افغانستان را، که در مقطع کنونی اشغال امپریالیستی، یک جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی علیه اشغال امپریالیستی خواهد بود، آغاز نماید.
یکبار دیگر از طرف حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و انقلابیون افغانستان به سازماندهندگان این کنفرانس  تبریک می گویم و به شرکت کنندگان و شاملین این کنفرانس درود می فرستم.
زنده باد جنگ کبیر خلق در هند!
زنده باد حزب کمونیست (مائوئیست) هند!
زنده باد مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم!
زنده باد انترناسیونالیزم پرولتری!

 

www.sholajawid.org