Skip to: Site menu | Main content

 

 

 

 

پیام هواداران" حزب کمونیست (مائویست)افغانستان به کارزار زنان

 

hawadaean

 

پيام هواداران ” حزب کمونيست (مائويست) افغانستان “
 به کارزارزنان
  

زنان ومردان رزمنده وانقلابی !
   نخست روزجهاني زن رابه شمازنان ومردان رزمنده وانقلابي که باهدفي والادراين تظاهرات شرکت کرده وبااستقامت وپايداري رسالت تان راانجام داديدوتمام زنان جهان تبريک گفته آرزومند تحقق اهداف والای تان درآينده نزدک هستيم .
کارزارشمازنان انقلابي درشرايطي برپاگرديده که پروسه فعاليت هاي جنگ طلبانه ی امپرياليسم  امريکا درسلطه به ايران به مرحله ي حساسي رسيده است .
امريکابااستقرارنيروهاي بيشترنظامي انگليسي وکانادائي درغرب افغانستان - (به بهانه ي موجوديت طالبان وموادمخدر ) که دراصل کنترول هردوي آنهارادردست دارد واستقرارناوهواپيمابردرخليج فارس محاصره ايران راتکميل نمودوپيشبرداهدافش رادرمذاکرات وزدوبندهاباسران کشورهای صنعتي ادامه مي دهدودرعين حال درجستجوي راه هاي کم مصرف درزدوبندهاي پشت وروي پرده باآخندهاوديگرنيروهای ارتجاعی وخودفروخته ايران برآمده وبه تبليغات وسيع عوامفريبانه دست ميزندکه يکي ازآنهااحيأحقوق زنان ايران است وبدين وسيله می کوشدتاازهرطريق ممکن ايران راتصرف نموده وشاهرگ نفتی جهان رابه کنترول خوددرآورد؛ ولي تمام اين تبليغات به منظورفريب توده هاي ميليوني ايران بخصوص زنان ,صورت ميگيرد.
پنج سال پيش زماني که امريکا ميخواست به افغانستان حمله نظامي نمايد , تبليغات مشابهي رابراه انداخت , ولي تمام فريبکاري ها و ادعاهاي ميان تهي اشغالگران و دست نشاندگان در موردتامين حقوق خلق افغانستان به خصوص زنان طی اين مدت روشن وبرملاگرديداست. امروز درافغانستان هر زن و مردو هر تشکل و نيروئي آزاد است که در مورد مسئله زنان به نفع اشغالگران و دست نشاندگان شان هرچه ميتواندبگويد و هر چه مي خواهد انجام دهد, اما اجازه حرف زدن درمورداشغال کشوروبرقراري پيوند ميان مبارزه زنان و مبارزه عليه اشغالگران و رژيم دست نشانده را ندارد.
نيروهاي زن ستيز بومي وجنايتکاران سه دهه ی اخيزعمدتا در رژيم دست نشانده گردآمده اند و اينان همه در رکاب امپرياليست هاي اشغالگر مي جنگند . امازن ستيزي محدود و منحصر به آنها نيست . زن ستيزي طالبان معارض حتي غليظ تر و خشن تر از زن ستيزي رژيم پوشالي است و بدون پيشبرد مبارزه عليه آن ، نمي توان از مبارزه عليه شوونيزم مرد سالار دم زد . يکي از جنبه هاي بسيار خطرناک زن ستيزي شوونيستي غليظ طالبان اين است که آنرا به مثابه يکي از ضرورت هاي مقاومت عليه قوت هاي اشغالگر خارجي و رژيم پوشالي مطرح مي نمايند . اين چنين بينش و کنشي که ستم بر زنان را به مثابه بخشي از ضرورت مقاومت عليه قواي اشغالگر خارجي و دست نشاندگان شان تقديس مي نمايد ، نه تنها يک بينش و کنش ستمگرانه ارتجاعي است بلکه در قدم اول يک بينش ضد ملي است و در مخالفت با ضرورت انصراف نا پذير بسيج سرتاسري تمامي مردمان افغانستان در مقاومت عليه اشغالگران و خائنين ملي قرار دارد .
طبق  "ارزيابي که از سوي يونيفيم (سازمان وابسته به سازمان ملل در امور زنان در افغانستان) در مورد زنان افغان در5 مارس اعلام گرديد ؛ از هر سه زن افغان يکي از آنها درخانواده و از سوي دوستان و بستگان شان مورد خشونت قرار مي گيرند، مورد تجاوز جنسي قرار مي گيرند و يا هم عده اي از زنان مورد اتهامات بي مورد قرار گرفته و پيش از آنکه تحقيق و ارزيابي در آن مورد صورت گيرد کشته شده اند."
افزون بر اين ازدواج اجباري، لت و کوب و فروش زنان، از ديگر مواردي است که هنوز بر زنان اعمال مي شود. واين اعمال توسط قانون رژيم اسلامی امريکائی درافغانستان تائيدوحمايت ميگردد.
درعين حال سرکوب وکشتاراهالی کشورباشدت وحدت روزافزون ادامه داردبطورمثال در4مارس دراثرتيراندازي سربازان آمريکايي درشرق افغانستان شانزده غيرنظامي افغان کشته ودههانفرزخمی شدند. درواکنش به اين عمل خصمانه هزاران نفرازاهالی دست به تظاهرات زده شعارهای مرگ بررژيم مزدوروامريکاراسردادند . ودرشب 4 مارس ولسوالی سنگين ولايت هلمند مورد بمباران نيروهای ناتوقرارگرفت که دراثرآن تعداد زيادی از غيرنظاميان کشته و زخمی شده اند ودر5 مارس در اثر بمباران نيروهاي ناتو در"کاپيسا" در شمال کابل افغانستان 9 نفرشامل يک مرد5 زن و3 کودک کشته شدند. وقتی خلق کشوردراثرظلم وفشارهای نيروهای اشغالگرودولت مزدوردست به  مقاومت ميزنند, از سوی نيروهای اشغالگرودولت مزدوربنام طالب والقاعده ,زندانی وشکنجه  ميشوند.
تجربه کشورمابه مردم جهان بخصوص زنان مي آموزاندکه امريکاوبقيه امپرياليست ها, نه خواهان آزادي زنان اندونه منافعي درآزادي آنان دارند. منافعشان دراعمال ستم برزنان درهم آميخته است .
نابودي كامل ستم برخلق های افغانستان , ايران وسراسرجهان فقط وفقط با نابودي كامل طبقات و مالكيت خصوصي ممكن و ميسرميگرددوتحقق اين آرمان بزرگ دراثرمبارزات انقلابی پيگيرومستمرخلق های جهان بخصوص زنان تحت رهبری احزاب کمونيستی کشورهای جهان تحقق پذيراست .
زنان رزمنده !
ما مبارزات شمازنان ايران عليه رژيم ارتجاعي زن ستيز جمهوري اسلامي را با ديده قدر مي نگريم . جمهوري اسلامي ايران در شرايط کنوني دشمن عمده مردم ايران و طبعا دشمن عمده زنان ايران است و بايد مبارزات زنان ايران عليه آن متمرکز گردد و عمدتا عليه آن پيش برده شود . اما در عين حال تجاوز امپرياليزم امريکا بر ايران خطري است که هم اکنون در چشمرس ديده مي شود . بنابرين زنان رزمنده ايراني در عين پيشبرد وظيفه مبارزاتي عمده يعني مبارزه عليه جمهوري اسلامي وظيفه دارند که عليه خطر تجاوز و اشغالگري امپرياليستي بر ايران نيز دست به مبارزه بزنند .

   زنده باد مبارزات بر حق زنان ايران ، افغانستان و سراسر جهان !
   مرگ برجمهوری اسلامی ايران !
   به پيش درراه برپايي وپيشبردجنگ مقاومت ملی , مردمی وانقلابی درافغانستان وايران !

هواداران ” حزب کمونيست (مائويست) افغانستان “

 

نوت :
اين پيام توسط نماينده ” هواداران ... “ به تاريخ 8 مارس درجلوسفارت جمهوری اسلامی ايران درهالندبه مسئول کميته برگزارکننده ی راهپيمائی سپرده شدتابه خوانش گرفته شود.