Skip to: Site menu | Main content

 

 

 

 

 

آنچه در ذیل می خوانید سند دیگر ریشی راج بارل، عضو سابق کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست نیپال (مائوئیست)، حزب تحت رهبری "کیرن" است. این سند به آدرس الکترونیکی شعلۀ جاوید ارسال شده است. ریشی راج بارل سازمانده و نمایندۀ "جبهۀ انقلابی فرهنگی – روشنفکری نیپال" است. این تشکیلات یکی از امضا کنندگان اعلامیۀ مشترک "اول می سرخ و انترناسیونالیستی" است.  

ورشکستگی ایدیولوژیکی دستۀ بایدهیا

ریشی راج بارل
«ما در همدستی با حکومت عملیات جاری نجات، امداد رسانی و بازسازی و اسکان مجدد را پشتیبانی خواهیم کرد.» (موهن بایدهیا "کیرن")
من قبلاً تذکر داده ام
که دستۀ بایدهیا از لحاظ ایدیولوژیکی از مسیر انقلابی گسست کرده و از لحاظ تشکیلاتی بطرف انحلال طلبی جهت یافته است. درحقیقت آنها فقط وانمود می کنند که طرفدار م. ل. م و انقلاب دموکراتیک نوین هستند تا بتوانند کادرهای شان را ساکت نگه دارند. این یک اتهام نیست [اگر بگوییم که] نظر بایدهیا دربارۀ عملیات امداد رسانی کافی است که موضع ایدیولوژیکی آنها را بدانیم.
دستۀ بایدهیا از لحاظ ایدیولوژیکی ورشکسته شده است. ورشکستگی ایدیولوژیکی آنها در جریان عملیات کمک رسانی بعد از زمین لرزه آشکار گردید. دستۀ بایدهیا اعلام کرد که مبلغ 10 لک پول به حکومت اهدا خواهد کرد و به عملیات کمک رسانی حکومت کمک خواهد رساند. آن گونه که سایت انگلیسی "تیلیگراف‌ نیپال" تذکر داده است: «کمونیست مجرب در یک ملاقات کوتاه با کارکنان مطبوعات کادرهای حزبش را فراخواند که از عملیات نجات جاری حکومت در ولسوالی های متاثر شده از زمین لرزه در کشور پشتیبانی نمایند. «ما در همدستی با حکومت عملیات جاری نجات، امداد رسانی و بازسازی و اسکان مجدد را پشتیبانی خواهیم کرد.»
در حقیقت ما باید با نیروهای مترقی و ناسیونالیست علیه تسلط هند و امریکا همدست باشیم. آنها تحت نام عملیات امداد رسانی چه چیزی انجام می دهند؟ ما باید روشن باشیم که این حکومت یک حکومت ارتجاعی است. [در چنین صورتی] چه فرصت ها و فضایی برای انجام دادن، در این گونه فعالیت های سلطه جویانه فراهم خواهد شد؟ این برای همه قابل فهم است که بسیاری از وزرا فاسد هستند و در لیست سیاه خادمان قدرت های خارجی قرار دارند. ما همه می دانیم که امروزه میدان های هوایی نیپال توسط نیروهای نظامی هوایی هند و امریکا زیر ماسک "افراد رسانه ها" تسخیر گردیده است. به نظر می رسد که چیزی بنام حکومت نیپال موجودیت ندارد و [این حکومت] صرفاً نقشش را به عنوان بخشی از استخبارات خارجی بازی می نماید. در چنین وضعیتی چگونه ما می توانیم کادرهای حزب را فراخوان دهیم که عملیات جاری نجات حکومت را پشتیبانی نمایند؟ بلی، اولین و مهم ترین وظیفۀ ما شرکت کردن در عملیات امداد رسانی است و همراه با آن درست این است که ما باید صدای اعتراض علیه قدرت های خارجی را که با نیپال به عنوان بخشی از کشور خودشان رفتار می کنند، بلند نماییم.
ما باید این گونه فعالیت ها را محکوم نمایم و باعث غرور خواهد بود که مردم نیپال به جاده ها برآیند و شعارهای "رسانه های هند برگردید!"، " ارتش هند برگردید!" را بلند نمایند. تنها موضوع توسعه طلبی هند در میان نیست. امپریالیزم امریکا نیز عین فعالیت ها را تحت نام عملیات کمک رسانی انجام می دهد. استفاده از طیارات بی پیلوت [توسط امریکایی ها] باعث آزار همه جانبه می گردد و باید علیه آن ایستاد. اینکه بسیاری از رسانه های نیپالی و روشنفکران مترقی فعالیت های امریکایی ها را به دقت مطالعه می کنند، قابل تحسین است. مردم این صدای [اعتراض] را بلند کرده اند: پرواز طیارات بی پیلوت را متوقف سازید! نظارت علیه استقلال نیپال را متوقف سازید!
همه می دانیم که خشم [مردم] در مورد ناتوانی و عدم موثریت حکومت در سراسر کشور برانگیخته شده است. قربانیان [اصلاً] از حضور حکومت در ساحات دوردست واقف نیستند. حتی رهبران حزب برسر اقتدار کنگره از ناکامی عملیات کمک رسانی حکومت شکوه کرده اند. مردم علیه تبعیض، بی انصافی و فساد انجام داده شده تحت نام عملیات امداد رسانی انگشت انتقاد بلند کرده اند. رسانه ها درگیری بعضی از رهبران و کادرهای احزاب حاکم در این گونه اعمال زشت را مورد حمله قرار داده اند. مردمان ساحات دوردست که به شدت از زمین لرزه متاثر شده و آسیب دیده اند، تا حال هیچ گونه مواد کمکی دریافت نکرده اند.
در چنین اوضاعی مائوئیست ها باید شرایط را به دست بگیرند. کمیته ها و کادرهای محلی حزبی باید دست کمک به سوی قربانیان و نه استخبارات خارجی دراز نمایند. ما باید نقش استخبارات خارجی و انجوها را طرد نماییم. ما باید صدای اعتراض علیه فساد و تبعیض بلند نماییم. ما باید از تاریخ هاییتی بیاموزیم. اما تنها حزب کمونیست نیپال مائوئیست تحت رهبری نیترابیکرام چاندا (بیپلاو) دست کمک به سوی مردمان ساحات دوردست دراز کرده است. رهبری بلند پایۀ جناح بیپلاو در عملیات کمک رسانی، بازسازی و اسکان مجدد در ساحات شدیداً متاثر درگیر هستند. بیپلاو شخصاً همراه با 300 نفر داوطلب در عملیات کمک رسانی شامل هستند. نه تنها این بلکه یک گروپ از نویسندگان انقلابی و فعالین فرهنگی نزدیک به جناح بیپلاو نیز در عملیات کمک رسانی به دهادینگ، یکی از ولسوالی های شدیداً صدمه دیده، درگیر هستند. اما رهبران دستۀ بایدهیا نقشه و برنامۀ جداگانه برای قربانیان زمین لرزه ندارند. آنها فقط سوار بر وسایل نقلیۀ بسیار لوکس و تحت محافطت افسران پولیس از ساحات صدمه دیده بازدید می کنند.
من هیچ چیز بیشتری در مورد "رهبرانی" مثل گـوجـرال، گـوراو، رام بهادر تاپه "بادل" و دیوگورنگ، نگفته ام. آنها قبلاً زمینه های شان را در جنبش مائوئیستی نیپال باخته بودند. حالا موهن بایدهیا (کیرن)، یک رهبر قویاً مورد احترام در جنبش مائوئیستی نیپال و در خارج از کشورنیز زمینه اش را باخته است. وضعیت مسخره ای است! یک رهبر کارکشته مثل کیرن به بیراهه رفته است. اما در سیاست این گونه اتفاق می افتد. وقتی شما اساس ایدیولوژیکی و سیاست در فرماندهی را ببازند ، همه چیز را می بازید . اینکه گام بعدی دسته بایدهیا چه خواهد بود . نادیده نماند است یک پورنال خبری آنلاین نزدیک به دسته باید هیا در مورد " حکومت ملی"- یک حکومت ائتلافی صحبت کرده است. حالا به روشنی متبلور است که دستۀ بایدهیا گام پراچندا یعنی کسی را که برای "حکومت ملی" فریاد می زند، تعقیب می نماید. راه دیگری برای بقای آنها وجود ندارد. سرانجام، پرندگان دارای پرهای یکسان در یک گله گرد می آیند.